2014-06-16 14-31-51 Скриншот экрана

 

Мазмұны:

І-бөлім. Молеуклалық физика және термодиниамика

І-тарау. Идеал газдардың молекулалы- кинетикалық теориясы.

 1. Идеал газдардың негізгі заңдары.
 2. Клапейрон-Менделеев теңдеуі.
 3. Универсал газ тұрақтысы
 4. Газдардың молекула-кинетикалық теориясының негізгі теңдеуі.
 5. Идеал газ молекулаларының жылдамдықтар бойынша таралуы. Максвелл заңы.
 6. Барометрлік формула.
 7. Больцманның таралу заңы
 8. Молекуланың еркін жүру жолының орташа ұзындығы
 9. Тасымалдау құбылысы.

2-тарау. Термодинамика заңдары.

 1. Термодинамиканың бірінші бастамасы
 2. Көлемі өзгерген кезде дененің істейтін жұмысы.
 3. Жылу мөлшері және жылу сыйымдылығы
 4. Идеал газдың ішкі энергиясы және молекуланың еркіндік дәрежесі
 5. Газдардың жылу сыйымдылық теориясы
 6. Термодинамиканың бірінші бастамасын изопроцестерге қолдану
 7. Адибаталық процесс.
 8. Қайтымды және қайтымсыз процесстер. Тұйық процесстер(цикл)
 9. Термодинамиканың екінші бастамасы
 10. Карно циклі. Жылу машинасының пайдалы әсер коэффициенті. Энтропия.

3-тарау. Нақты газдар және фазалық өзгерістер

 1. Молекулаарлық өзара тартылыс күштері
 2. Ван-дер- Ваальс теңдеуі.
 3. Ван-дер-Ваальс изотермалары. Зат күйінің фазалық өзгерістері
 4. Нақты газдың ішкі энергиясы.
 5. Бірінші және екінші текті фазалық ауысулар
 6. Сұйық және қатты зат күйлерінің ерекшеліктері

ІІ бөлім. Электр және электромагниттік құбылыстар

4-тарау. Электростатика.

 1. Электр зарядының сақталу заңы.
 2. Кулон заңы.
 3. Электростатикалық өріс және оның кернеулігі. Электрлік диполь
 4. Электр өрісінің кернеулік сызықтары.
 5. Кернеулік векторының ағыны.Электрлік ығысу.
 6. Остроградский-Гаусс теоремасы.
 7. Электросатикалық өрістің потенциалы. Электр өрісіндегі жұмыс.
 8. Потенциал градиенті. Эквипотенциалдық беттер және олардың қасиеттері.
 9. Диэлектриктер және олардың поляризациясы. Диэлектриктердегі өріс кернеулігі.
 10. Сегнетоэлектриктер.
 11. Электр өрісіндегі өткізгіштер. Электр сыйымдылық
 12. Конденсаторлар және оларды қосу.
 13. Электр өрісінің энергиясы.

5-тарау. Тұрақты электр тогы.

 1. Электр тогы және ток күші.
 2. Ом заңдары.Өткізгіштердің кедергісі
 3. Токтың қуаты мжәне жұмысы. Джоуль-Ленц заңдары.
 4. Тармақталған тізбек үшін Кирхгоф ережелері.

6-тарау. Металдағы және вакуумдағы электр тогы.

 1. Металдардағы токтың табиғаты.
 2. Электр өткізгіштітктің элементар классикалық теориясы.
 3. Электронның металлдан шығу жұмысы.
 4. Термоэлектрндық эмиссия құбылысы.
 5. Плазма және оның қасиеттері.

 

7-тарау. Магнит өрісі.

 1. Магнит өрісі және оның сипаттамалары.
 2. Био-Савар*Лаплас заңы және оның магнит өрісін есептеу үшін қолдану.
 3. Параллель токтардың өзара әсерлері
 4. Магниттік индукция векторының ағыны және оның циркуляциясы
 5. Магнит өрісінде тогы бар өткізгіш орын ауыстырғанда істелетін жұмыс.
 6. Магнит өрісінің қозғалыстағы зарядқа тигізетін әсер,
 7. Холл эффектісі.

8-тарау. Электромагниттік индукция.

 1. Электромагниттік индукция құбылысы.
 2. Фарадей және Ленц заңдары.
 3. Өздік және өзара индукция құбылысы.
 4. Магнит өрісінің энергиясы.
 5. Құйынды токтар.

9-тарау. Заттардың магниттік қасиеттері.

 1. Атомдардың және электрондардың магнит моменттері
 2. Заттардың пара- және диамагнетик қасиеттері
 3. Ферромагнетиктер, олардық қасиеттері мен табиғаты.

10-тарау. Электромагниттік өріс үшін Максвелл теориясы.

 1. Ығысу тогы
 2. Максвелл теңдеулері.

11- тарау. Электромагниттік тербелістер мен толқындар.

 1. Тербелмелі контур. Еркін тербелістер.
 2. Еріксіз электр тербелістер. Резонанс.
 3. Элекромагниттік толқындар және оның дифференциалдық теңдеуі.
 4. Электромагниттік толқынның энергиясы және толқынның сәулеленуі

ІІІ-бөлім. Оптика

12- тарау.  Жарықтың интерференциясы.

 1. Жарықтың толқындық және корпускулалық теорияларының дамуы
 2. Жарық толқындарының интерференциясы
 3. Жарықтың жұқа пленкада интерференциялануы
 4. Интерферометрлер

13-тарау. Жарықтың дифракциясы

 1. Гюйгенс-Френель принципі
 2. Френель дифракциясы
 3. Фраунгофер дифракциясы
 4. Дифракциялық торлар
 5. Кеңістік тордағы дифракциялақ құбылыстар
 6. Оптикалық приборлардың ажыратқыштық қабілеті
 7. Голография туралы түсінік

14-тарау. Электромагниттік толқынның заттармен әсерлері

 1. Жарықты дисперсиясы
 2. Вавилов-Черенков жарығының сәулеленуі
 3. Жарықтың жұтылуы

15-тарау. Жарықтың поляризациясы.

 1. Табиғи поляризацияланған жарық.
 2. Жарықтың шағылу және сыңу кездегі поляризациялануы
 3. Жарық сәулесінің қосарланып сынуы
 4. Жасанды оптикалық анизотропиялар

16-тарау. Сәулеленудің кванттық табиғаты.

 1. Жылулық сәулелену.
 2. Кирхгоф заіы
 3. Стефан-Больцман  және Вин заңдары.
 4. Жарықтың кванттық теориясының пайда болуы
 5. Оптикалық пирометрия

17-тарау. Кванттық оптика негіздері.

 1. Сыртқы фотоэффект құбылысы және оның заңдары
 2. Фотоэффект теориясы. Эйнштейн теңдеуі
 3. Фотонның массасы мен импульсі
 4. Жарық қысымы
 5. Комптон эффектісі

ІҮ-бөлім. Атомдық физика

18-тарау. Атом құрылыс туралы заңдылықтар.

 1. Атомның ядролық моделі
 2. Сутек атомының теориясы

19-тарау. Кванттыө механиканың негіздері

 1. Заттың толқындық қасиеттері. Луи де Бройль формуласы.
 2. Гейзенбергтің анықталмаушылық принципі.
 3. Толқындық функция.
 4. Шредингердің теңдеулері.
 5. Еркін бөлшектің қозғалысы
 6. Потенциалдық «шұңқырдағы» бөлшектің күйі.
 7. Бөлшектердің потенциалдық тосқауылды жарып өтуі.
 8. Шредингер теңдеуін сутек атомына қолдану.
 9. Гармоникалық осциллятор.

20-тарау. Көпэлектронды атомдар мен молекулалар.

 1. Кванттық сандар
 2. Спиндік кванттық сан. Штерн және Герлах тәжірибелері.
 3. Ұқсас бөлшектердің ажыртамаушылық принципі.
 4. Паули принципі
 5. Жарықтың комбинациялық шашырауы.
 6. Атомнығ еріксіз сәуле шығуы.
 7. Оптикалық кванттық генераторлар

21-тарау. Кванттық статистиканың негіздері.

 1. Фазадық кеңістік
 2. Бозе-Эйнштейннің және Ферми-Дирактың кванттық статистикалары.
 3. Металдағы азғындалған электрондық газдар.
 4. Жылу сыйымдылығының кванттық теориясы. Фонондар.
 5. Металдың асқын өткізгіштігі.

22-тарау. Қатты денелер физикасы

 1. Қатты денелердің зоналар теориясы
 2. Жартылай өткізгіштердің меншікті өткізгіштігі
 3. Жартылай өкізгіштердің  қоспалы өткізгіштігі.
 4. Металдадрың түйісуі
 5. Екі жартылай өткізгіштің түйісуі
 6. Жартылай өткізгіштердің қолданылуы.

Ү бөлім. Ядролық физика.

23-тарау. Атом ядросы және элементар бөлшектер.

 1. Атом ядросының құрылысы мен қасиеттері.
 2. Ядроның массалар дефектісі және байланыс энергиясы. Орнықты және орнықсыз ядролар.
 3. Ядроның спині мен магнит моменті.
 4. Радиоактивтік. Радиоактивтік сәулелену. Радиоактивті ыдырау заңы.
 5. Ядролық реакциялар
 6. Тізбекті реакциялар.
 7. Термоядролық реакциялар
 8. Элементар бөлшектер.Олардың өзара әсерлесуі мен түрленуі
 9. Қазіргі физиканың келешегі.

 

%d такие блоггеры, как:
Перейти к верхней панели