бұл:Шредингер өрнегі

    күйде алынған спин операторының орташа мәнін келесі өрнекпен анықтауға болады:

    матрицаларының атауын көрсетіңіз:Паули матрицалары

    өрнегіндегі коэффициентінің атауы қандай? Ланда коэффициенті

    өрнегінің атауы қандай нұсқада дұрыс берілген?Бор магнетоны

    толқындық вектор модулі қандай мәндерді қабылдай алады?кез келген мәндерді

    толқындық функциясының координаттық бөлігі, Шредингердің стационарлық теңдеуінің шешімінен анықталады, берілген жағдай үшін ол келесі түрге ие?

    функциясының нормальдық шарты

    шағылу коэффициеті үшін қарапайым түрлендірулер арқылы келесі теңдеуді аламыз?

«Электрон зырылдауық (ұршық) сияқты өз осінен айналады, сондықтан оның орбиталдық моментімен қоса меншікті механикалық  моменті және осының салдарынан оның магниттік моменті болуы керек» деген жорамалды қандай американ физиктері жасады?Д.Уланбек және С.Гаудсмит

1926 жылы ашқан ұсақ бөлшектер күйін сипаттайтын теңдеуді кім ұсынды?Шредингер

I және II облыстар үшін Шредингер теңдеуі келесі формаға ие болады

mе  магниттік квантты сан нені білдіреді?Кеңістіктегі электронды бұлттың ориентациясын

U0  биіктігіне ие потенциалдық қабырғаға ұшып келетін бөлшектердің схемалық бейнеленуі?

x=0, x=a шектелген тік бұрышты потенциалдық шұңқырдың ішінде потенциалдық энергия нешеге тең болады?U=0

А шамасының орташа мәні қай теңдеумен өрнектеледі?

Атом ішіндегі электронның күйін сипаттау үшін төрт кванттық санды (n, l, m, s) қолдануға болады. Осындағы n дегеніміз не?Бас кванттық сан энергия деңгейлерін анықтайды.

Атомдағы электрон энергиясын қандай өрнекпен анықтайды?

Атомдағы электронның толық толқындық функциясы қалай анықталынады?

Ауыр сутегінің (дейтерия) массасы неге тең?

Бас кванттық саны бірдей электрондар тобы белгілі электрондық қабаттар немесе электрондық қабықшалар түзеді. Олар қандай әріптермен белгіленеді?K, L, M, N, O….

Бозе-Эйнштейн бөлшектері басқаша қалай аталады?Бозондар

Бор магнетоны нешеге тең:µБ=0,927*10-23Дж/Тл;

Бор магнетонын анықтайтын өрнек:;

Бор энергиясы нешеге тең?≈ 12,6 эВ

Бос бөлшек деп Сыртқы өрістер жоқ болған жағдайда қозғалатын бөлшектерді айтамыз

Бөлшек гамильтонианы біртекті магнит өрісінде қозғалғанда келесі түрде болады:

Бөлшектердің тосқауылдан өту құбылысын қалай атайды?туннелдік эффект

Бөлшектердің тік бұрышты және кез келген формалы потенциалдық тосқауылды жүріп өту кезіндегі I аймақтың шартын көрсет? (.<x<0)

Бөлшектің тығыздық саны үшін классикалық физикада қандай үздіксіздік теңдеуі орын алады?

Бөлшектің энергетикалық деңгейлерін сипаттайтын кванттық сан n=1 күйде болғандағы бөлшектің толық энергиясының өрнегін көрсет

Біздің жағдайда Гамильтониан қалай анықталады?

Бір өлшемдік потенциалдық шұңқырдағы бөлшек [0,a] интервалының сыртында потенциалдық энергия нешеге тең?

Біртекті магнит өрісінде қозғалған бөлшектің энергиясы келесі өрнекпен анықталады:

Гамильтон функциясы

Гамильтониан уақыттан тәуелсіз болғандықтан, онда стационарлық жағдайды және толқындық функцияны келесі түрде келтіруге болады?,

Гармониялық осциллятордың потенциалдық энергиясы

Гейзенбергтің анықтамушылық теңсіздіктерін көрсетіңіз?

Де –Бройль толқын ұзындығын көрсетіңіз?

Егер функциясы ретінде алсақ, онда операторды транспонирлеуде келесі өрнекті аламыз: =

Егер бөлшек энергиясы потенциалдық тосқауылдың шұңқырынан кем болса, онда бөлшек қалай қозғалады? финитті

Егер спиндік моменттің проекцияларының мүмкін болатын мәндерінің ықтималдығы бөлшектің координатына тәуелсіз болса, онда . толқындық функцияны басқаша қалай жазуға болады? Дұрыс нұсқаны көрсетіңіз

Егер шамалары бір уақытта белгілі мәнге ие болса, онда екі оператордың комутаторы неге тең?  0

Егер энергия 3 эВ-қа тең болған жағдайда, онда фотонның импульсі қандай? 1.6×10-27 кг•м/с

Жалпы N Бозе бөлшектерінен тұратын жүйе үшін толқындық функция түрі:

Жалпы N Ферми бөшектерінен тұратын жүйе үшін толқындық функцияның түрі:

Жүйенің меншікті функциясын қалай табады?

Импульс моментінің модулі қандай формуламен анықталады

Импульс моментінің модулін анықтайтын кванттық сан:Орбитальді кванттық сан;

Импульс моментінің проекциясын қандай кванттық сан анықтайды?Магнитті кванттық сан;

Импульс момнетінің квантталу ережесін көрсетіңіз: L = nħ

Импульс операторының меншікті толқындықфункциясы болып келесі өрнек табылады?.   

Кванттық жүйе тербелісінің нольдік энергиясы неге тең

Кванттық механика қай ғасырда дамыды?20ғ б.к.

Кванттық механикада бөлшектердің көлемдегі орналасу ықтималдығы келесі өрнекпен анықталады?

Кванттық механиканың негізін салушы:М.Планк

Кванттық осциллятордың стационарлық күйін анықтайтын Шредингер теңдеуі мына түрде жазылады:

Кванттық осциллятордың энергиясын анықтайтын өрнекті белгіле.

Кеңістіктің әрбір нүктесінде микробөлшектердің болу ықтималдығының тығыздығын қай өрнек сипаттайды?

Классикалық механикада аналогтары жоқ, механикалық үрдіс?туннельдік эффект

Кронекер белгісі қандай шартпен анықталынады?

Қай жылы Бор сутек атомнының бірінші теориясын ұсынды?1913ж

Қай функция   операторының өздік функциясы болады:

Қандай функция бөлшектің еркін қозғалысына сай келеді?толқындық

Лагерра полиномын анықтайтын формула:

Лаплас операторы сфералық координаталар жүйесінде қандай түрде болады?

Лаплас операторы сфералық координатта мына түрде жазылады .

Магнит өрісінде зарядталған бөлшектер үшін Ландау өрнегі қай теңдеудің шешімі бола алады?Шредингер

Материалдық нүктеден импульс моменті шамасы неге тең?

Неон атомының құрылысын қалай өрнектеуге болады және мұндағы дәреже көрсеткіштері берілген энергетикалық күйдегі орналасқан электрон-дар санын көрсетеді.1s22s22p6

Неон элементінің 10-шы электроны L қабатын (n=2) толық толтыратын-дықтан, натрий элементінің 11-шы электроны қандай күйге орналасады?3s(n=3, l=3)

Нормалану шартын таңда.

Нормалау тұрақтысы?

Нөлдік толқындардың энергиясының қандай түрі болады

Оператор депБерілген . функцияға . функцияны сәйкес келтіретін математикалық функция

Оператор сызықтық деп аталады, егер келесі шарттарды қанағаттандырса: ,

Ортогональдық шартты қанағаттандыратын өрнекті көрсет?

Ортонормалау шартында  nm жағдайда .Кронекер-Вейерштарсс символы нешеге тең ?

Ортонормалау шартында n=m болғанда .Кронекер-Вейерштрасс символы нешеге тең ?

Остроградский-Гаусс теоремасын қолдана отырып, көлемде бөлшектер санының өзгеруі үшін келесі теңдеуді аламыз?

Өздік түйіндес оператор деп: Нәтижесінде санның функцияға көбейтуін пайда болдыратын

Өздік функция.

Өту коэффициентімен түсу коэффициентінің арасындағы байланыс?

Өту коэффициентінің минималды мәндері?

Паули принципіy түсіндіріңіз? Ферми бөлшектерден құрылған жүйенің ішінде осы төрт (n, l, m, s) кванттық санның мәндері бірдей екі бөлшек болуы мүмкін емес, яғни бір атомның ішінде екі электрон бір мезгілде бірдей күйде бола алмайды.

Паули принципін пайдаланып атомның құрамындағы байланысқан электрондар санын есептесек, мысалы, электрондардың n, l, m кванттық сандары бірдей болса, Паули принципі бойынша төртінші кванттық сан s, яғни спиндік кванттық сан бірдей болмауы тиіс. Себебі спиннің мәні екі түрлі. Олар қандай мәндер?S=1/2; S=-1/2

Паули принципінің көп электронды атомдар теориясын және химиялық элементтердің периодтық жүйесін құру негіздерін түсіндіруге кімнің ықпалы зор болды?Д.И.Менделеев

Потенциалдық тосқауыл мөлдірлігі келесі өрнек арқылы анықталады

Потенциалдық тосқауылды резонанстық түрде өту?

Спин жоғалып кетеді, егер Планк тұрақтысы:

Спин моментінің кванттық санын анықтайтын өрнек:

Спині бүтін және нөлдік мағынадағы бөлшектер:бозондар;

Спині жартыбүтін мағынадағы бөлшектер:фермиондар;

Стационарлық күйдегі толқындық функцияны қай түрде жазуға болады?

Сутегі атомы үшін бірінші радиалды функция:

Сутек атомының бірінші кванттық теориясын ұсынған кім?Бор

Сыртқы магнит өрісінің әсерінен пайда болатын қосымша энергияның өзгерісіне байланысты электроннның тербеліс жиілігінің өзгерісін (Зееман эффектісін) Шредингер теориясы бойынша қалай анықтауға болады? Өрнекті көрсетіңіз:

Толқындық вектор толқын ұзындығымен қандай қатынас арқылы байланыста болады?

Толық спин квадратының матрицасын көрсетіңіз:

Толық толқындық функцияны қандай келесі түрде келтіруге болады?

Тосқауыл астынан өту немесе туннельдік эффект бұл егер-?тосқауыл биіктігінен аз болса

Тосқауыл енінің өсуімен, осцилляция өту коэффициентінің шамасы қалай өзгереді?өседі

Тосқауыл үстіндегі шағылу бұл егер-?тосқауыл биіктігінен көп болса

Үш облыс үшін потенциалдық энергия бөлек сипатталады

Ферми бөлшектері қай статистика бойынша түсіндіріледі?Ферми – Дирак статистикасы;

Ферми-Дирак бөлшектері басқаша қалай аталады?Фермиондар

Физикалық теорияның негізінде кімнің жорамалдауы бойынша сирек кез-десетін элементтер тобы 71-ші элементпен бітуі керек те, 72-ші элемент (Z=40) цирконий элементіне ұқсас болуы керек деген Бордың

Химиялық элементтердің периодтық жүйесін құрудың физикалық теория-сының дұрыстығын нешінші элементтің дұрыстығынан байқауға болады?72-ші

Чебышев-Эрмиттің алғашқы 3 полиномы қандай түрге ие бола алады?, ,

Шредингер теориясынан атомның орбиталдық магниттік моментін анықтайтын өрнекті көрсетіңіз:

Шредингердің бөлшектің стационарлық күйін сипаттайтын теңдеуді көрсет.

Шредингердің стационарлық емес күйдегі теңдеуі қандай түрде болады?

Штерн және Герлах . өрнегінің дұрыстығын тексеру мақсатында, бір валентті атомдар шоғын біртекті емес магнит өрісінен өткізіп тәжірибе жасаған болатын. Бұл тәжірибе қай жылы жасалды?1921жылы

Шұңқырдың ені кішірейген сайын Де Бройль толқын ұзындығы қалай өзгереді?азаяды

Эйнштейн-де-Гааза өздерінің 1915 жылы жасаған тәжірибелерінде қандай өрнектің дұрыстығын тексерді?

Электрон энергиясын анықтайтын кванттық сан:Бас кванттық сан;

Электронның меншікті механикалық (меншікті қозғалыс молшерінің) моменті оның … деп аталады:Спині

Электронның меншікті механикалық моментін сипаттайтын кванттық санның өсіне проекциясы бүтін сан болмай, жартылай сан болуы керек. Оны көрсететін өрнекті анықтаңыз:

Электронның шыққан жұмысы 4,3 эВ. Фотоэффекттің қызыл шегін анықтаңыз:0,35 мкм

Эрмит қатарындай функция . нені сипаттайды?Сызықтық гармониялық осцилляторды

%d такие блоггеры, как:
Перейти к верхней панели