Изображение оттегі үшін Изображение меншікті жылу сыйымдылықтарының қатынасын тап.1,4; 

Изображение сутегі молекуласының орташа жылдамдығы 2000м/с тең. Изображение оттегі молекуласының массасы сутегі молекуласының массасынан 16 есе үлкен. Оттегі молекуласының жылдамдығы қандай?1000м/с. 

 (к) Больцман тұрақтысының өлшем бiрлiгi.Дж/К; 

10 моль затта қанша молекула бар:6.1024; 

6 км биiктiкте атмосфералық қысым Жер бетiндегi қысымнан 2 есе кем. 18 км биiктiкте қысым Жер бетiндегi қысымнан неше есе кем:8; 

800 моль газ 500К-ге изобаралы қыздырылды. Газдың жұмысын анықтаңыз (R=8,31 Дж/мольК).3,3 МДж; 

Iшкi үйкелiс коэффициентiнiң өлшем бiрлiгi:м2/с;  

PV диаграммада M күйден N күйге әртүрлi процестер арқылы ауысу көрсетiлген. Қай процесте газдың iстеген жұмысы ең кем?.Изображение5. 

PV диаграммада M күйден N күйге әртүрлi процестер арқылы ауысуы көрсетiлген. Қай процесте iшкi энергияның өзгерiсi максималды?.Изображение5. 

PV диаграммасында идеал газдың 1-2-3 күйлеріне көшу екі процесі сипатталған. Бұл қандай процестер?Изображениеизобаралық қызу және изотермиялық кеңею; 

V,T координата жүйесінде изобаралар берілген (барлық процесстерде массалары бірдей). Қай графикте максималды қысым?.Изображение1; 

x = p/kT формуласы бойынша идеал газдың қандай параметрін анықтауға болады? Мұндағы р-газ қысымы, k – Больцман тұрақтысы, T –идеал газдың абсолют температурасы.Концентрация; 

Азот молекуласының жылдамдығы 100 м/с. Осы молекулананың импульсын анықта.0,46·10-23м/с; 0,46м/с; 10-23м/с;1023м/с;0,23·1023м/с. 

Белгілі бір массасы бар идеал газ 1-күйден 2-күйге көшкенде көлемі қалай өзгереді? 

.Изображениеөзгермейді; 

Берілген бір массадағы идеал газ 1-ші күйден 2-күйге көшкенде қысымы қалай өзгереді?.ИзображениеӨзгермейді; 

Бес молекуланың үшеуінің жылдамдығы 2 м/с, ал екеуінікі 3 м/с. Орташа квадраттық жылдамдық қандай (м/с)?Изображение м/с;  6 м/с;Изображение м/с;5 м/с дұрыс жауабы жоқ.  

Бір атомды идеал газдың қысымын 6 есе өсіріп, ал көлемін 2 есе кемітсе, ішкі энергиясы қалай өзгереді?3 есе өседі; 

Бір моль идеал газдың изотермиялық процестегі энтропия өзгерісін сипаттайтын формуланы табыңыз.Вставка рисунка...; 

Бір моль идеал газдың изохоралық процестегі энтропия өзгерісін сипаттайтын формуланы табыңыз.Вставка рисунка...; 

Бір моль идеал газдың ішкі энергиясының дұрыс формуласын көрсетіңіз?Вставка рисунка...; 

Бірдей температурадағы  оттегі және  сутегі молекулаларының орташа квадраттық жылдамдықтарының қатынасын тап0,25; 

Больцман үлесуiнiң өрнегiн көрсетiңiз.Вставка рисунка...; 

Броун (броундық қозғалыс) ……….байқады.сұйықтықтағы немесе газдағы ұсақ бөлшектердің қозғалысын; 

Вакуум деп келесі күйдегі газды айтамыз:молекуланың орташа еркін жүрісінің ұзындығы ыдыстың сызықтық өлшемімен салыстырмалы және үлкен; 

Ван-дер-Ваальс теңдеуiнде а/v2 түзету немен байланысты.молекулалардың өзара таралуымен; 

Газ молекуласының орташа квадраттық жылдамдығы шамамен 300м/c. Массасы 1кг газдың 105Па қысымда алатын көлемін анықта.0,3м 

Газ температурасы 3250С ден 250С- қа дейiн кемiсе молекулалардың орташа жылдамдығы неше есе кемидi:13; 

Газды герметикалық жабық ыдыста қыздырады. Осыған қай процесс сәйкес келеді?Изохоралық; 

Газдың кез келген массасы үшін идеал газ ішкі энергиясы келесі формуламен анықталады: Вставка рисунка...; 

Гелий үшін  меншікті жылусыйымдылықтарының қатынасын тап.1,67; 

Графикте әлдебiр процестер үшiн көлемнiң температурадан тәуелдiлiгi көрсетiлген. Оның қайсысы изобара. 

.Вставка рисунка...4; 

Графикте әлдебiр процестер үшiн қысымның температурадан тәуелдiлiгi көрсетiлген. Оның қайсысы изохора? 

.Вставка рисунка...4; 

Диффузия және жылуөткізгіштік коэффициенттерінің қатынасы (ρ-тығыздық, С-меншікті жылусыйымдылық):;;Вставка рисунка...;тәуелді емес. 

Диффузия коэффициентінің өлшем бірлігі:м2/с; 

Егер белгілі бір идеал газ молекуласының массасы екінші бір газ молекуласынан 4 есе үлкен болса, ал температурасы екеуінде де бірдей, онда молекулаларының орташа квадраттық жылдамдықтарының қатынасы: <υкв> 2=4 <υкв>1; 

Егер жылудан оқшауланған ыдыста газды қысса, онда газдың температурасы:өседі; 

Егер сыртқы күштердің идеал газға орындайтын жұмысы кез келген уақыт аралығында ішкі энергиясының өзгерісіне тең болып отырса, онда ……….процесс болғаны.адиабаталық; 

Екiатомды идеал газ молекуласының орташа энергиясы:кТ/2; 

Екiатомды идеал газдың меншiктi изобаралық жылу сыйымдылығы тең:5R/2;  

Екі бірдей ыдыста массалары бірдей оттегі және сутегі бар. Температуралары бірдей болғандағы осы газдардың қысымын салыстыр: р1— оттегі қысымы, р2-сутегі.жок 

Әлдебiр газ үшiн әртүрлi температурада молекулалардың жылдамдығы бойынша үлесуi  көрсетiлген. Температуралар арасында мына қатынас орындалады?.Вставка рисунка...  > ; 

Жер бетінің атмосфералық қысымының биіктікке тәуелділігі қандай?экспоненциал заңы бойынша кемиді; 

Жер бетінің қай жерінде молекулалар концентрациясы үлкен болады? потенциялдық энергиясы аз жерде;  

Заттың меншікті жылусыйымдылығы деген не?1 кг затты 1 К температураға қыздыру үшін жұмсалатын жылу мөлшеріне тең шама; 

Заттың мольдік жылусыйымдылығы деген не?1 моль затты 1 К температураға қыздыру үшін жұмсалатын жылу мөлшеріне тең шама; 

Заттың мольдік массасы М =32.10-3 кг/моль болса, бір молекуласының массасын анықта.5,3; 

Идеал газ молекулалардың орташа кинетикалық энергиясы 2 есе арттыГаздың абсолют температурасы қалай және неше есе өзгередiесе артады; 

Идеал газдың абсолют температурасы 4 есе арттыМолекулалардың орташа жылдамдығы қалай және неше есе өзгередi;есе артады; 

Идеал газдың адиабата процесiнде қай қатынас орындалады.; 

Идеал газдың дұрыс анықтамасы қайсы?молекулалары бір-бірімен әрекеттеспейтін материалдық нүтелер; 

Идеал газдың изобара және изохора жылу сыйымдылықтарының қатынасы мына формуламен анықталады: (i+2)/2. 

Идеал газдың ішкі энергиясы оның температурасына қалай тәуелді? Т-ға тура пропорционал; 

Идеал газдың күй теңдеуі (Менделеев-Клайперон теңдеуі):Вставка рисунка...=const; 

Идеал газдың молярлық изобара және изохора жылу сыйымдылықтар арасындағы айырма:R;  

Идеал газдың Т0 температурадағы қысымы р0. Массасы өзгермегенде және тұрақты көлемде температурасы 25% -ке азаяды. Газ қысымы қалай өзгерді?25 % -ке азайды  

Идеал газдың тығыздығы  = 1,3 кг/м3, қысымы 8,31 кПа, мольдік массасы 13 г/моль. Газдың температурасы қандай?10 К; 

Идеал екiатомды газдың адиабата көрсеткiшi:7/5; 

Изохоралық процесс үшін Изображение оттегінің меншікті жылусыйымдылығын тап.Изображение21 Дж/(кгК);  

Ішкі диаметрі Изображениемм капиллярдағы сынап қандай Изображение биіктікке төмендейді. Сынап тығыздығы Изображениекг/м3, беттік керілу коэффициенті Изображениен/м. Сынап капилляр қабырғасына толық жұқпайды деп есептейік.0,014 см; 

Кез келген газ массасы үшін жазылған ван-дер-Ваальс теңдеуін көрсетіңіз.Изображение  

Концентрацияның өлшем бiрлiгi:1/м3. 

Көлемдері V және 2V екі ыдыс бар. Біріншіде 1 кмоль, ал екіншіде 4 кмоль газ. Егер екі ыдыстағы қысым бірдей болса, газдардың температураларының қатынасы қандай?жок 

Көлемі 1 м3 және ішкі энергисы 750 Дж болатын бір атомды идеал газ қысымы:500 Па. 

Көлемі V=10Изображение баллонда қысымы р=831кПа және температурасы Изображение газ мөлшерін анықта.5кмоль. 

Көпатомды сызықты емес молекулалардан құралатын идеал газ молекуласының орташа энергиясы: 3 кТ; 

Көрсетiлген суретте қай изохорада газ көлемi ең аз болады? (газ массасы барлық процестерде бiрдей).Изображение3; 

Күй функциясына жатады:тек қана iшкi энергия; 

Күн атмосферасында 6000 К температурада гелий атомдарының орташа квадраттық жылдамдығы қандай?Изображение6км/с;  

Қазіргі теледидар түтігінің газ қысымы шамамен 10-9 атм. Бөлмелік температурада 1см3көлемде молекулалар саны қандай? (1атм=1,01105Па)2,51010 мИзображение 

Қай процесте жұмыс тек қана iшкi энергия өзгерiсiне жұмсалынады:адиабата; 

Қай шарт толық суланбау құбылысына сәйкес? (д.г , д.с , с.г – шекаралардағы беттік керілу коэффициенттрі: қатты дене-газ, қатты дене- сұйық, сұйық- газ)т,гт.ж + ж.г 

Қай шарт толық сулану құбылысына сәйкес? (д.г , д.с , с.г – шекаралардағы беттік керілу коэффициенттері: қатты дене-газ, қатты дене- сұйық, сұйық- газ)д.г > д.с + с.г; 

Қалыпты жағдай: NA=6,022·10231/моль, p0 =1,013·105 Па, k=1,38·10-23 Дж/К;  

Қалыпты жағдайда ауаның тығыздығы =1,29 кг/м3. Ауаның мольдік массасын анықта. 28.10-3 кг/моль. 

Қалыпты қысымда және 300К температурада массасы 132 г көмірқышқыл газының ішкі энергиясы неге тең? 22 кДж. 

Қалыпты қысымдағы және температурасы 23С идеал газ молекулаларының концентрациясын анықта.жок 

Қандай процесте идеал газ жұмысы нөлге тең? изохоралық; 

Қандай теңдеу изохоралық процесті сипаттайды? Изображение=const 

Қандай шартта капиллярдағы және кең ыдыстағы сұйықтық арасындағы деңгейлер айырымы оң мән қабылдайды? ( -шеткі бұрыш)> /2; 

Қандай шартта менисктің радиусы капилляр радиусына тең?=; 

Қысым кемігенде молекулалардың орташа соқтығысуы:р -ға пропорционал кемиді; 

Массасы 16г газ қысымы 1 МПа және 112 Со температурада 1,6л көлем алады. Бұл қандай газ?0,032 кг/моль, оттегі;  

Массасы 500г кесек темірді – 10С температурадан +10С температураға қыздыру үшін қанша жылу керек? (Темірдің меншікті жылусыйымдылығы 780 Дж/кг 0С)7800 Дж; 

Молекулалардың ең ықтималды жылдамдығы мына формуламен анықталынады Изображение, мұнда Изображение коэффициентi неге тең?2; 

Молекулалардың орташа арифметикалық жылдамдығы мына формуламен анықталады Изображение, мұнда Изображение коэффициентi неге тең?8/π; 

Молекулалардың орташа еркiн жүру жолы молекулалар диаметрiнен қалайша тәуелдi. Ол пропорционалды:1/d2; 

Молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы мына формуламен анықталынады Изображение, мұндағы Изображение коэффициентi неге тең:3; 

Молекулалардың соқтығысуының орташа саны олардың концентрациясымен қандай тәуелділікте?Изображение–қа пропорционал 

Молекуланың iлгермелi қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы:кТ/2; 

Молекуланың орташа еркін жүрісінің қысыммен тәуелділігі:р-ға кері пропорционал; 

Мольдiк жылу сыйымдылықтың өлшем бiрлiгi:Дж/моль.К;  

Нормаль күйдегi 1 моль идеал газдың көлемi (м3):2,24.10-2. 

Нормаль күйдегi ауаның тығыздығы. (кг/м3):1,34. 

Орташа арифметикалық, орташа квадраттық және ең ықтималды жылдамдықтар арасындағы дұрыс қатынасты көрсетiңiз.v> vв > vк ; 

Оттегi молекуласының массасы (кг):5.10-26; 

Изображениеоттегі молекуласының орташа жылдамдығы 500 м/cИзображениесутегі молекуласының массасы оттегі молекуласынан 16 есе аз. Сутегі молекуласының жылдамдығы қандай? 8000 м/с;  

Процесс функциясына  жатады:жылу және жұмыс; 

Р-Т диаграммасында  газдың берiлген массасының қысымының температураға  тәуелдiлiк графигi көрсетiлген. 1-күйден 2- күйге  өткенде газдың көлемi  қалай өзгерген Изображениеалғашында  ұлғайған, содан кейiн  кемiген, соңында тағы ұлғайған; 

Суретте адиабата қисығы берілген. Газ 1-ші күйден 2-ші күйге көшкенде температурасы қалай өзгереді?.Изображениеөседі; 

Суретте бірдей газдардың әртүрлі массалары үшін көлемдері бірдей ыдыстарда изохоралы қыздырылғандағы қысымның температураға тәуелді графиктері көрсетілген. Қай графикке газдың үлкен массасы сәйкес келеді?.Изображение1; 

Суретте Ван-дер-Ваальс газының  тәжiрибелiк изотермасы көрсетiлген. Осы графиктiң қай бөлiгi аса қаныққан буға сәйкес келетін нүктеИзображение4-5. 

Суретте Ван-дер-Ваальс газының  тәжiрибелiк изотермасы көрсетiлген. Осы графиктiң қай бөлiгi асқын ысыған сұйыққа байланысты.Изображение2-3; 

Суретте заттың күй диаграммасы көрсетiлгенДиаграмманың қай аймағында кристал заттың күйiне сәйкес келедiНүкте қойылған жераймақ.Изображение 

Суретте заттың күй диаграммасы көрсетiлгенКай нүкте балқу сызығында орналасқанИзображение 

Суретте қандай процесс көрсетілген?.Изображениеизохоралық; 

Суретте потенциалдық энергияның молекулалар әсерлесуіне тәуелділігі көрсетілгенГрафиктің қай аймағында молекулалар бірін-бірі тебеді.ИзображениеИзображение 

Суретте потенциалдық энергияның молекулалар әсерлесуіне тәуелділігі көрсетілгенГрафиктің қай аймағында молекулалар бірінбірі тартадыИзображениеИзображение 

Суретте потенциалдық энергияның молекулалар әсерлесуіне тәуелділігі көрсетілгенГрафиктің қай аймағында молекулалар әсерлесуін қарастырмауға болады? .ИзображениеИзображение. 

Суретте потенциалдық энергияның молекулалар әсерлесуіне тәуелділігі көрсетілгенГрафиктің қай аймағында молекулалар әсерлесуін потенциалдық энергиясы минималды?.ИзображениеИзображение; 

Суреттегi қай изотермада газ температурасы ең кем:.Изображение1; 

Суреттен адиабата графигін тап. .Изображение3; 

Тасымалдау коэффициенттері (диффузия, тұтқырлық, жылуөткізгіштік) молекулалардың орташа еркін жүрісінің ұзындығымен қандай тәуелділікте?<l>–ға пропорционал 

Температурасы t =127ИзображениеС және қысымы р=83,1кПа Изображениесутегінің тығыздығын тап.0,05кг/мИзображение 

Температурасы Т=100К және р=1.38мПа қысымдағы идеал газ молекулаларының концентрациясын анықта.1018; 

Термодинамиканың бiрiншi бастамасын мынадай түрде жазуға болады:ΔU=Q+A; 

Төменде келтірілген қай жағдайда жұйенің ішкі энергиясы механикалық жұмыс орындалуынан өзгереді?адиабаталық; 

Төмендегі қай формулала барометрлік?p=p0 e-Mgh/RT; 

Тұрақты температурада газ қысымының концентрацияға тәуелділігі қандай: n-ға пропорционал; 

Тұрақты температурада идеал газ концентрациясы 3 есе өссе қысымы қалай өседі?3есе өседі; 

Тұтқырлық коэффициентінің дұрыс анықтамасын көрсетіңіз. Тұтқырлық коэффициенті сан жағынан…бағытталған қозғалыс жылдамдығының градиенті бірге тең кездегі бірлік уақыт ішінде градиентке перпендикуляр бірлік ауданнан өтетін молекулалар импульсіне тең; 


0 комментариев

%d такие блоггеры, как: