текстWord
Авогадро саны
энтропия Больцман тағайындаған заң бойынша молекуланың жылулық қозғалысының ретсіздік мөлшерін белгілі бір функция арқылы сипаттауға болады  S = k ln N, S — берілген жүйе өзгерісін сипаттайтын функция энтропия деп аталады
цилиндрлік беттік кернеу
фурье заңы
формула средней длины свободного пробега молекул
фик заңы
универсаль газ тұрақтысы
Толық энергия
Термодинамиканың екінші бастамасы нəтижесі бір жылу көзінен алынған жылу мөлшері есебінен тек жұмыс өндіру ғана болып табылатын периодты процесті жүзеге асыруға болмайды, яғни жылу көзінен жұмыстың денеге берілген 1 Q жылу мөлшері толық A жұмысқа айналатын (A = Q1) машина жасау мүмкін емес.
Термодинамиканың бірінші бастамасы ,
термодинамиканың III бастамасы Нернст ұсынған теорема бойынша температура абсолют нөл болғанда, қандай дененің болмасын энтропиясы нөлге тең (S = 0).
Термодинамикада денелердің жылулық қасиетін сипаттау үшін жылу сыйымдылығы ұғымы қолданылады Денеге берілетін немесе денеден алынатын жылу мөлшері dQ = mcdT
Реал машина үшін =
Реал газдың ішкі энергиясы
Раула заңы
Пуассон теңдеуі    — показатель адиабаты
Пуазейля заңы
Политропный процесс   , ,
Орташа ықтимал жылдамдық
Орташа квадраттық жылдамдық:
Орташа арифметикалық жылдамдық
Ньютон формуласы  (=)
Молярлық жылу сыйымдылығы деп 1 моль заттың температурасын 1 К-ге қыздыру үшін қажетті жылу мөлшерінің шамасын айтамыз, яғни
молекулярлық масса  бір моль заттың массасы
молекула массасы
МКТ ның негізгі теңдеуі ,,
Меншікті жылу сыйымдылығының молярлық жылу сыйымдылығымен байланысы
Максвелла таралуы Z =√2 nVср.ар. πd2э  =√2 nVср.ар σ,  —
Максвелл заңы
Майер теңдеуі
лошмидт саны
Лаплас формуласы сфера
қысым   ,
Қалыпты энтропи
қалыпты жағдайда p = 1,013.105 Па T = 273,15К
қалыпты атмосфералық қысым
күш инпульсі .
күй теңдеуі
Көлем өзгерген кезде дененің істейтін жұмысы dA=PdV
Клаузиус теңсіздігі     
Клапейрона-Клаузиус
клапейрон теңдеуі бір моль газ үшін , кез келген газ үшін
кинематической вязкости коэффициент
Карно цикль КПД =   макс
Карно циклі барлық периодты түрде жұмыс істейтін жылу машиналарының ішіндегі ең тиімдісі қыздырғыш пен суытқыштың температуралары бірдей жəне ПƏК-і жоғары қайтымды машиналар =
Ішкі энергия  (күй функциясы.
Ішкі энергия
Изохоралық процесс v = const ,
изохоралық процесс  1787 г фр Ж. Шарлем  при
Изохора процесс
Изотермиялық процесс кезінде
изотермиялық процесс  Бойль-Мариотт ,,
Изотермиалық процесс Т-const. PV = const. (Закон Бойля-Мариотта.)  
изобаралық процессфр Гей-Люссак, (1802 г.)  При  .
Изобаралық процесс  p=const   жұм
идеал машина үшін
идеал газдың орташа кинетикалық энергиясы  .
идеал газдың 1 молінің температурасын тұрақты қысымда 1 К-ге арттырғанда, оның жасайтын жұмысы газдың универсал тұрақтысына тең болады  A = R
Заттың меншікті жылу сыйымдылығы деп 1 кг заттың температурасын 1 К-ге қыздыру үшін қажетті жылу мөлшерінің шамасын айтамыз
зат мөлшері
Дюлонга и Пти.
диффузияның коэффициенты
диффузия Масса,молекул саны Фика
тұтқырлық импульс Ньютона
Жылу өткізгіштік Ішкі энергия (теплота) Фурье
динамической вязкости коэффициент
Джоуля-Томсон интегралдық  эффектісі
Денені суытқанда және қыздырғанда энтропия өзгерісі
дальтона заңы
Гельмгольц функциясы
Вант-Гофф заңы
Ван-дер-Ваальс тендеуі , Кез келген газ
Больцман формуласы  , .
Больцман тұрақтысы
беттік керілу σ = 4πr2 = πd2                                                           , N = nVср.ар. πd2э  = nVср.ар σ
барометрлік формула   .
Балқығанда энтропия өзгерісі
атмосфералық қысым ,
Адиабатный процесс   
Адиабаталық процесс кезіндегі жұмыс  
 

 


0 комментариев

%d такие блоггеры, как: