1. «Психология» терминін ғылымға енгізген:Гиппократ
 2. 30 – 35 жастағы жас кезеңі қалай аталады?кемелденіп жетілу
 3. 7-ден 10 жасқа өту кезінде дамуы үшін сензитивті болады сөйлеу
 4. А.Маслоу жақтаушылары бойынша адамның тәртібі келесі факторларға сүйендіредіөзін-өзі өзектеу қажеттілігі
 5. Адам мен жануардың дамуының айырмашылығы неде?айырмашылық жоқ
 6. Адам табиғаты К.Роджерс көзқарасы бойынша келесі факторларға сүйенедірационалдығы
 7. Адамдар арасында нақты байланысты орнатудың күрделі  көп функциялы процесі қалай аталады?қарым-қатнас
 8. Адамнын жеке дамуы:социогенез
 9. Адамның барлық жүріс-тұрысында көрінетін ұзаққа созылатын эмоционалдық қалып:көңіл-күй
 10. Адамның басқа адамнан айырмашылығы- темперамент, мінез, қабілет ерекшеліктерінде көрінеді:тұлға
 11. Адамның басқалардың көмегіне қарамай жаңа мәселе құрып және оның шешу жолдарын таба білу шеберлігі, ойлаудың мына қасиетін сипаттайды кеңдігі
 12. Адамның бір нәрсеге қажетінің туындауы – бұл:мотив
 13. Адамның дамуы ересек жасындада жалғасады деп алғашқы кім дәлелдеді Э. Эриксон
 14. Адамның әр жас кезеңіндегі даму ерекшелігін зерттейтін психологияның саласын атаңыз:космос психологиясы
 15. Адамның және оны қоршаған ортанің арасындағы шындық байланыс орнату арқылы әқиқатқа деген белсенді қатнасының формасы қалай аталады?қарым-қатынас
 16. Адамның қызығушылық пен қажеттілікті қанағаттандыруға бағытталған әрекеттер жиынтығы қалай аталады?жеке адам
 17. Адамның мінез-қылқының түрткілері (мотивтері), қажеттіліктерімен анықталады деп есептеген зерттеушіні көрсетіңіз И.П. Павлов
 18. Адамның өзін өзі бақылайтын әдіс қалай аталады?өзіндік сана
 19. Аффект дегеніміз не?қысқа уақытқа созылатын, қатты өтетін реакция
 20. Байқау не деп атайды?бұл объектінің ырықты, жоспарлы қабылдануы
 21. Бала дамуының кандай негізгі заңдарын Л.Выготский атады (артығын белгіле).  метаморфоз
 22. Басқа адам қарым-қатынаста тең құқықты партнер, бірігіп білім іздеуде ұжымдас ретінде, ал іс-әрекет стилінде:авторитарлы
 23. Бастапқы сынып оқушыны оқытудың сәтілігіне қандай танымдық психикалық процесі басым әсер етеді түйсік
 24. Беделді және топта билікке ие болатын мүшесі:нонконформист
 25. Бір уақыта санаға келетін объектілер саны: мидың органикалық дамуы зейіннің ауыспалылығы
 26. Бір уақытта бірнеше түйсіктің пайда болуы қалай аталады?адаптация
 27. Бұрын қабылдағанды еске түсіре алмау:ұмыту
 28. Гештальтпсихология” – қай елде пайда болды?Англия
 29. Гиппократ темпераменттің шығу тегін қалай түсіндірді: мидың индивидуальді ерекшеліктері және ВНД қасиеттері
 30. Д. Эльконин бойынша баланың ерте балалық шағында іс-әрекеттін қандай түрі басым боладырольдық ойын
 31. Даму деп нені айтамыз инвидидтін өзгеруы
 32. Даму процесінде жаңа белгілер мен формаларды иелену былай аталады …қалыптасу
 33. Даму психология пәні нені зерттейді?жеке тұлғанның әр кезендеріндегі психологиялық дамуының заңдылықтары.
 34. Даму психологиясында жастық шақ қалай анықталады ?даму денгейі жыныстық жетілуден  басталады да, ересек шақтын басталуымен аяқталады
 35. Даралық деген не бұл адамның белгілі өмір жағдайына және дамуына байланысты қажеттілік
 36. Депрессивтік күйлермен, өзімен-өзі қанағаттанбаумен айқындалатын және киын шешілетін мәселелерінен байланысты болатын адам психикалық дамуындағы кідірістер деп … аталады агрессия
 37. Егер адам тез және сенімді түрде шешім қабылдап, ол әркезде дұрыс бола бермесе онда ол жеке адамның мынадай қасиетін көрсетеді?шыдамдылық
 38. Ересектік кезеңдегі  (23 жастан 30 жасқа дейін) маңызды психологиялық жаңақұрылымдықтар кәсіби өзін-өзі анықталуы
 39. Ересектік кезеңдегі (23 жастан 30 жасқа дейін) тұлғалық дамудың маңызды міндеті отбасын құру мен оның тіршілік етуінің өмірлік міндеттерін шешудің физиологиялық жоспары
 40. Ерік деген не ?сананың белсенділікке бағытталуы және жинақталуы
 41. Әлеуметтенген жеке тұлға немен сипатталады? (артығын алып таста)дүниетаным
 42. Әр түрлі икемдер мен дағдылар қалыптасуының негізі болып табылатын, керек кезінде қозғалыстарды, іс-әрекеттерді іске асыру үшін қажетті болатын есте қалдыру және қайта жаңғырту қалай аталады?қозғалыс есі
 43. Әрекет таңдаудың, әрекетке бағытталудың, әрекетке итермелеудің саналы себебі қалай аталады?мотив
 44. Жазуға үйретуде бола қолының қимылын басқаратын және негізгі табысты қамтамасыз ететін не? көру бейнесі
 45. Жалған өзін-өзі анықтауға дайындықтың құрамына кіреді (артығын алып тастаңыз)өзінің міндеттері тұралы саналы және берік өңделген түсініктері
 46. Жануарлар психикасының ерекшелігін қарастыратын психология саласы:зоопсихология
 47. Жаңа туған балаға жаңа жағдайларға бейімделуге не көмектеседі ауа ортасы
 48. Жас өспірімнің езербестігі неде анықталадықұрдастармен қатынасында
 49. Жасөспірімдердің психикалық дамуының негізгі белгісі болып табылады (дұрыс емес тұжырымды табыңыз)дене дамуының ерекшілігі
 50. Жасөспірінің даралығында жанадан пайда болғандар қатарында келесі (қажеттіліктерді) жаңа даму деңгейімен сипаттайтын қажеттілігі артығын табыңыз ойнау қажеттілігі
 51. Жастық шақ алдында қандай мәселелер тұрады (жалған тұжырымды табыңыз)қағамдағы статусы, орны
 52. Жастық шақтағы жетекші іс-әрекет түрі болып табылады …пәндік – манипулятивті әс-әрекет
 53. Жеке адам дегеніміз не?іс-әрекет процесінде қалыптасып,дұрыс мақсат қойған адам
 54. Жетекші іс-әрекет дегеніміз не?талдау және белгілеу іскерлігі
 55. Жеткіншек жастың қиындығы неден байқалады (дұрыс емес тұжырымды табыңыз) «Мен – концепциясының» қайта құрулуы
 56. ЖЖӘ типтері- темпераменттің физиологиялық негізі туралы оқулардың негізін салушы:И.М.Сеченев
 57. З.Фрейдтің баланың дамуындағы психикалық денсаулығының детерминациясы қай кезеңде анағұрлым маңызды болады?оральді
 58. З.Фрейдтің кезеңдеп сатылы реттелуінің дұрысын көрсетіңіз
 59. Зейін дегеніміз не ?зейін бұл-заттың жеке қасиеттерінің сезім мүшелеріне тікелей әсері
 60. Зерттелушіні арнайы бақылау үшін жасалған жағдайда немесе ситуацияда зерттеу үшін арнайы ұйымдастырылған тәжірибе;эксперимент
 61. Зерттеушілердің кайсысы өзінің ілімінде «адам – зат» және «адам – адам» сияқты қатынастардың  екі жұйесін қарастырғанП.Гальперин
 62. Іс – әрекет бұл …?саналы мақсатпен реттелген адамның ішкі және сыртқы белсенділігі
 63. Іс-әрекет және қарым-қатынас барысында қалыптасқан жеке адамның тұрақты дара ерекшелігінің жиынтығы:темперамент
 64. Іс-әрекеттің нақты түрінің жемісті болуын қамтамасыз ететін қабілет:табиғи
 65. Іс-әрекеттің негізгі түрлері ойын, еңбек
 66. Келесі бітістер  өзі актуальды еткен жеке адамға тән ба? (артығын табыңыз) басқа адамдарды жетіспеушілігіне шыдамдылығын көрсету
 67. Кіші мектеп жасындағы балаларда ойлаудың қандай түрлері басты болады көрнекі-әрекеттік
 68. Коршаған шындықтын субьективтік бейнелерінің жүйесі, өз заңдылықтарының қалыптасуы мен атқаратын қызметі бар адамның ішкі жан дүниесі, ол:санадан тыс құбылыстар
 69. Қабілет дамуының жоғарғы сатысы:талант
 70. Қабылдау дегеніміз не?сезім мүшелеріне заттар мен құбылыстардың жекелеген қасиеттерінің тікелей әсер етуінің бейнесі
 71. Қандай да бір іске зейін жинақталуының заңтылығы не деп аталадытұрақтылығы
 72. Қандай сезімдер жоғары сезімге жатады?эстетикалық сезім
 73. Қиялдың анықтамасын атаңызәртүрлі пікірлерді талдау мен салыстыру және осының негізінде қалыптасқан жаңа бейнелер мен қортындылар
 74. Л.С. Выготскийдің «дамудың  бергі зонасы» ұғымының мазмұнына қандай анықтама дұрыс келеді?бала өзін-өзі ересек адамдар көмегімен көрсетуді, бірақ потенциалдық мүмкіндіктері өздік анықталмайды
 75. Л.С.Выготский бала дамуының қандай негізгі заңдарын (ерекшеліктерін) орнатты циклдіқ, бірқалыпты емес, метаморфоза
 76. Мектепке дейінгі жастағы балалардың сол жасқа тән дамуының жетекші критерий болып табылады:психологиялық
 77. Мінездің физиологиялық негізі не болып табылады?динамикалық стереотип
 78. Нәрестелік жастағы негізгі жаңа құрылымдықты көрсетіңізқоғамдық маңызды бағаға деген қажеттілік
 79. Ойлаудың мәдени-тарихи теориясының авторы кім?Ж. Пиаже
 80. Оқыту және даму қатынасындағы төмендегі берілген қөзқарастың қайсысы Л.С. Выготскийге жатадыдаму оқытуға тәуелді емес»
 81. Өз көзқарасын, мәліметін толық жеткізе алатын қарым-қатынастын түрі, бұл:жабық қарым-қатынас
 82. Өзара келісім арқылы екі жақты да қанағаттандыратын шешім табу жүріс-тұрысы қалай аталады?достық
 83. П.Блонский балалық шақты қай принципке сұйеніп отырып 3 дәуірге  бөлдітістін пайда болу белгісі және оның аусуы
 84. Педагогикалық психология нені зерттейді?психологиялық көріністер
 85. Психика бұл…?психика дамуының жоғары кезеңі және қоғамдық даму нәтижесі
 86. Психикалық көрсеткішке не жатады?психикалық өмірдің нақты фактілері, психикалық заңдылықтар
 87. Психикалық кұбылыстын пайда болуы, заңдылықтарға сәйкес, рет ретімен өзгеруі, бір кезеңнен басқа кезеңге ауысуы – бұл:психикалық процесс
 88. Психология ғылымы қашан пайда болды?19 ғасырда
 89. Психология ғылымының қалыптасуының 1-кезеңін көрсетіңізпсихология жаратылыс туралы ғылым
 90. Психологияның зерттеу объектісі не болып табылады?адам және жануар
 91. Психо-сексуалдық дамудың қандай кезені жеке тұлғалық дамудың бастапқы кезеңі болып табылады?оральдық
 92. Рефлекс деген не?ағзаны әрекет жасауға келтіретін процесс
 93. Рецептор деген не? аппарат, сыртқы және ішкі  ортаны қабылдау әрекеті
 94. С. Выготский бойынша ақыл-ой дамуын қалпы төменде берілгендердің ішінен кемінен алғанда екі сәтті ескеру арқылы бағалана алады балалардың жыныстық және жастық популяциялық көріністері мен баланың жеке-дара көрсеткіштерімен
 95. Сана дегеніміз не? психика дамуының жоғары сатысы
 96. Санадағы мәліметті жинақтау және сақтауеске тән
 97. Сананың бір объектіге шоғырлануы- зейіннің мына көрсеткіші болып табылады.көлем
 98. Сананың қандайда бір затқа, көрініске шоғырлануы нені қамтамасыз етеді?рефлексия
 99. Сауалнама дегеніміз не?сауалнама – адамдармен әңгімелесу арқылы ақпарат алатын әдіс
 100. Сезім дегеніміз не?адамның бейнелік психикалық іс-әрекетіндегі көріністердің бірі
 101. Субьективті тұлғалық мағынаға негізделген қатынас:тұлғалық-бағдарлы қарым-қатынас
 102. Танымдық әрекеттін жоғарғы функциясы:қабылдау
 103. Темперамент арқылы психологиялық сипаттың мына түрін анықтайды:статистикалық
 104. Темперамент деген не ?жалпылама шындық бейнесімен оның мәндік байланысы
 105. Тест деген не?сұрақты екі жақты талқылануы
 106. Тілдесу тәсілі болатын – мимика, жест, пантомимика:парлингвистикалвқ
 107. Тітіркену бұл:сыртқы тітіркендіргіштерге жауап қайтару қабілеті
 108. Төменде көрсетілген бейімдердің қайсысы флегметикке тән:қорқу реакциясы
 109. Төменде көрсетілген процестердің қайсы ойлауға жатады?анализ және синтез
 110. Төмендегі психикалық күйлердін кайсысы ең тұракты болып табылады?көңіл-күй
 111. Түйсік дегеніміз не ?сезім мүшелеріне тікелей әсер ету барысындағы  заттар мен көріністердің олардың  жеке қасиеттерінің бейнесі
 112. Түйсіктерге тән қасиеттер:қарама-қарсы белсенділік қасиет
 113. Түрлі формалы бейнелерді еске қалдыру қабілеті:қозғалыс ес
 114. Тұлға мазмунының сыртқы әсер ықпалынан өзгеруі – бұл …қалыптастыру
 115. фалліттік, латентті, генитальді, анальды, оральді
 116. Шығармашылық күш таситын психикалық қалып:ақыл-ой әрекеті
 117. Ырықсыз зейін қалай аталады ?мақсат қойылмайтын,ерік-жігерді қажет етпейтін өздігінен туындайтын зейін
 118. Ырықты зейін:.ағзаның дамуына әсер ететін тәсілдер
 119. Эриксон бойынша еңбек сүйгіштік пен толыққұнды емес сезімнің арасындағы күрес қандай жаста дамиды?3-5 жаста
 120. Эриксон бойынша ұқсастықтың (идентичность) бұзылуы қандай жаспен байланысты?мектепке дейінгі
%d такие блоггеры, как:
Перейти к верхней панели