… – бұл шығару кезiнде қандай да бiр физикалық құбылысты түсiндiрудi немесе белгiлi бiр жағдайларда құбылыстың қалай болып өтетiнiне болжам жасауды қажет ететiн есептер?сұрақ есептерi

…  көмегiмен үлкен схемаларды дайындау оңай.эпидоскоп

… – оқушының бiлiм дәрежесiн қандай екендiгiн анықтайтын және ол бiлiмдi түрлi жағдайларда қолдана бiлуiн тексеруге мүмкiндiк беретiн тиiмдi жол.блок

…- бұл есептерде қойылған сұрақтардың жауабын есептеулерсiз алуға болмайды.сандық

… методы ұсақ кiрлердiң жәрдемiмен серiппеге iлiнген жүктiң салмағын анықтағанда пайдаланылады.тiкелей бағалау

… методында барлық өлшенетiн шамалар немесе осы шамалардың күллi әсер ықпалы бағаланады.салыстырмалы

“Газдардағы электр тогы” – атты оқу оқу материалы қандай тәртіп пен оқытылады?А – Д арасындағы тәртіп бойынша

“Заттың құрылысы туралы алғашқы мағлұматтар” тарауын оқытудың жалпы әдістемелік ерекшелігі неше топқа бөлінеді.6

“Идеал газ күйінің теңдеуі” тақырыбын оқытудың неше әдістемелік ерекшелігі бар.5

“Қозғалыс және күштер” тақырыбын өткенде ойыншықтарды пайдаланып орындалатын неше өзіндік эксперименттік тапсырма орындауға болады.9

“Педагогикалық технологияның құрамдары” атты кітабында педагогикалық технологияның әдіснамасының бастау көздерін барынша айқын тұжырымдаған кім?Монахов

“Тоқ күші, кернеу, кедергі” тақырыбын өткенде ойыншықтарды пайдаланып орындалатын неше өзіндік эксперименттік тапсырма орындауға болады.6

«Денелердің өзара әсері » тарауын түсіндіруде қай демонстрациялық экспериментті пайдаланған тиімдірек?барлық жауап дұрыс

«Динамика» бөлiмiне берiлген есептердi қандай әдiспен шығаруға болады?Динамикалық, энергетикалық

«Қатты денелердегі қысым» тақырыбын түсіндіруде мына эксперименттердің қайсысын пайдаланамыз?рычагтың тепе-теңдік шартын тексеру

1850 жылы қай Ғалым айналмалы айналар көмегiмен жарықтың ауадағы және судағы жылдамдығын өлшедi?Юнг

20-шы жылдары Совет мектебiнде физика қандай әдiспен оқытылды:?Жаттаттыру

7 сыныпта қанша күш ұғымы қарастырылады?3

7-сыныпта негiзiнен оқушылар қарапайым механизмдердiң екi түрiмен таныс болады.ОларДинамометр мен блок

9-сыныпта жұмыс ұғымын қалыптастыру неше мәселені қамту арқылы беріледі.7

Айнымалы токты түзету үшін қолданылатын жартылай өткізгіш–диод

Айнымалы токты түзету үшін қолданылатын прибор?Диод

Анализ тәсiлiне сүйенiп, оқушылардың несiн дамытуға болады?Дедуктивтiк ойлауын

Атом – күрделі бөлшек, оның құрылысы қандай, ол өзі қандай бөлшектерден тұрады? – деген сұраққа жауап берген кімнің тәжірибесі.Резерфору

Ауа райын болжау үшін қай экспериментті жасап тексерген дұрыс?термометрдің көмегімен ауаның салыстырмалы ылғалдылығын анықтау

Бiлiмдi тексерудiң қай түрiн сабақтың кез келген кезеңiнде өткiзуге болады: материалды қайталағанда, жаңа материалды оқып үйрену процесiнде, өзiндiк жұмыстардың түрлiше формаларында?ауызша

Бiлiмдердi ауызша тексеру тәсiлi неше формада өтедi?2

Бiр қатар түсiндiруге қиын физикалық құбылыстарды баяндауды оңайлату мақсатында сабақта ойлаудың қандай тәсiлiн қолдануға болады?Ғылыми-техникалық ойлауын

Бiр-екi формуламен заңдылықтарды, жеңiл эксперименттi пайдалану арқылы қандай есептер шығарылады?Қарапайым

Бақылап сезiну тәсiлiн қандай  ұғымдарға қолданған тиiмдi?диффузия, Архимед күшi, жылу өткiзгiштiк

Біздің негізгі мақсатымыз – “кәсіби әрекет” категориясына құрылымдық түсінік беру. Оның құрамындағы неше блокты бөліп көрсетуге болады?4

Бірінші басқышта әр бөлімнің оңай материалдарын теріп алып өтіп, екінші басқышта қалған қиын материалдарды өтетін принцип.Концентрлік

Блок сабақты өткiзу әдiсi неше бөлiктен тұрады?5

Болашақ физика мұғалiмдерi қандай негiзгi мәселелердi 1-2 нақты мысалдарымен түсiндiре бiлуi керек?физиканың бiлiмдiк маңызы, физиканың тәрбиелiк маңызы физиканың кәсiби бағдарлық ролi

Болжап –қиалдау тәсiлiн қандай ұғымдарға қолданған тиiмдi?Квант, атом ядросы, кварк

Бүкiл мектеп курсындағы молекулалар туралы ұғымдарды қалыптастыру 4 кезеңнен тұрады, 1 кезеңде .молекула туралы мағұлматтар

Бүкiл мектеп физика курсындағы молекулалар туралы ұғымдарды қалыптастыру неше кезеңнен тұрады?4

Вакумдағы электр тогы тақырыбын түсіндіру үшін қандай приборды қолданған тиімдірек?Электрон – сәулелік түтікше

Геометриялық оптикада қандай қиын ұғым бар?Жорамал кескін

Демонстрациялық тәжiриебелердің әдістемелік құндылығын сақтау үшін  неше шарт қойылады?9

Денелердің өзара әсерін қай эксперимент арқылы түсіндіруге болады?дененің жылдамдығын өлшеу

Денелердің электрленуі мен электр өрісі қандай жағдайда пайда болады.А – Д арасындағы жауаптың барлығы дұрыс

Дененің бойында зарядтың бар не жоғын анықтау үшін аса қажет прибор:Электроскоп

Деңгейлік оқыту әдісі неше басқыштан тұрады?4

Дидактикалық мақсат тұрғысынан  М.А. Данилов пен Б.П. Есиповтың классификациясы бойынша оқыту әдiстерi неше компонеттерден тұрады?2

Дублер сабақтың негiзгi масқаты–оқушыны мұғалiмдiк мамандыққа баулу; Оқушылардың өзiн-өзi басқару формасын жетiлдiре отырып, оларға сенiм арту оқушыны есейтедi

Дүниеге кванттың теорияның келуіне себепші болған – екінші бұлт “Ұльтракүлгіндік күйреуді” тапқан ғалым.Рэлей

Егер физикалық жүйеге сыртқы күштер әсер етпесе, ……..  деп аталады.Оқшауланған жүйе

Екi р-п ауысудан тұратын шала өткiзгiштiк құрылғыны … деп атайды.диод

Есептi шешу неше кезеңнен тұрады?4

Әдістемелік  талдау қанша мәселелерден тұрады?4

Жаңа оқу материалын түсiндiру сабақының  әдiстемелiк құрылымы неше элементтен тұрады?2

Жаңа үлгідегі физика сабақтарының қандай түрлері бар?А – Д арасындағы барлық жауап дұрыс

Жаңа физикалық заңды оқытқанда мұғалiм қандай әдiстi қолданады?көрнекiлiк

Жаппай орындалатын зертханалық жұмысты ұйымдастырудың қанша әдістемелік артықшылығы бар?2

Жарықтың кванттың теориясының дұрыс екенін дәлелдеп берген екінші құбылыс?Планк гипотезасы

Жарықтың толқындық қасиетін қандай жүйемен оқытқан тиімді.1) Жарық электромагниттік толқын; 2)Дисперсиясы,  3)Интерференциясы, 4)Дифракциясы, 5)Поляризациясы.2, 3, 4, 5, 1

Жеке оқушының білім деңгейін тексеру үшін берілетін жазба жұмысы?Физикалық диктант

Жетілдірілген мектеп физика курсын қандай компоненттерден тұратын функциялық бағдарлама негізінде оқыту қолға алынуда.Инварианттық және вариациалық

Жоғары сыныптарда оқу жадыхатын түсiндiру кейде қандай тәсiлмен өткiзiледi?Лекция

Жұмыс ұғымын қалыптастыру қанша кезеңнен тұрады?2

Зат пен өрістің неше ортақ белгілері бар.6

Заттың құрылысы туралы алғашқы түсінікті қай эксперимент арқылы түсіндірген дұрыс?диффузияның температураға тәуелділігін бақылау

Идеал газ күйінің теңдеуін қорытын шығарудың неше тәсілі бар.6

Инновациялық типтегі мектептердегі физика сабағын жүргізу схемасы неше пунктен тұрады?16

Кванттың гипотезаны растайтын жаңа эксперименттік дәлелдер қай жылдан бастап табылды.1910

Кез келген физикалық теорияны неше түйінге жіктеуге болады.3

Кәдімгі медициналық шприц пен суы бар стаканды пайдаланып қандай құбылысты түсіндіруге болады.Поршеньді цилиндр бойымен қозғалған сұйық

Классикалық электрондық теория неше қағидаларды басшылыққа алады.5

Кластан тыс жұмыстарды жүргiзгенде мұғалiмнiң алдына қоятын мақсаты нешеге бөлiнедi?5

Көлемдері бірдей ақ шайнек пен қара шайнекке бірдей су құйып, екеуіне бірдей жылу берейік. Қайсысы бұрын қайнайды. Қандай құбылысқа негізделген.Жылу өткізгіштік

Көрсетiлiмдiк экспериментке неше талап қойылған?2

Күнделiктi тұрмыста және техникада үйреншiктi тұрғыдан бұрынғысынша талдасақ, оптиканың өзi неше салаға бөлiнедi?2

Қазiргi заманғы ғылыми техникалық жабдықтардың iшiндегi оқытуда ерекше орын алатын-телевизия

Қазiргi мектеп физикасы қандай принципке негiзделiп құрылған?жүйелiлiк

Қазақстан мектептерi мен институттарында физиканы оқыту жайлы алғашқы әдiстемелiк мақалалар ХХ Ғасырдың несiншi жылдарында жарияланған?30-40-шы

Қазақстанның білім стандарты бойынша физикалық практикумға 10 сыныпта неше сағат берілген?14

Қазақстанның білім стандарты бойынша физикалық практикумға 11 сыныпта неше сағат берілген?16

Қазақстанның білім стандарты бойынша физикалық практикумға 9 сыныпта неше сағат берілген?10

Қазіргі заманғы мектеп физика курсын жаңартуды неше мүмкіндігі бар?5

Қазіргі кезде дененің ішкі энергиясы неше энергиялар жиынтығынан тұрады.2

Қазіргі кездегі көзқарас бойынша электромагниттік өріс – материяның бір түрі, ол екіншісі не?Зат

Қазіргі кездегі көзқарас бойынша электромагниттік өріс – материяның бір түрі, ал екіншісі не?зат

Қазіргі мектеп физикасы қандай принципке сүйеніп құрылған?Басқыштық

Қай елдерде бұған дейін физика мен астраномия біріктріліп оқытылды.Болгария,Польша,Венгрия

Қай әдiс оқушылардың эксперименттiк политехникалық жалпы еңбектiк ебделiктерi мен дағдыларының дамуына қолайлы жағдай туғызады?эксперименттiк

Қай тәсiл, мысалы, жылу мөлшерiн анықтауда көп қолданылады?арифметикалық

Қай уақыттан бастап жарық табиғаты жөнінде екі түрлі көзқарас – толқындық және кванттың – бірге дами бастады.ХIX – ғасырдың басы

Қандай бақылау әдiсi оқушылардың бiлiм деңгейiн тексеруде өте тиiмдi?Ауызша

Қандай деңгейде физикалық бiлiмдер жүйесi теориялармен негiзгi идеалардан принциптер мен гипотезалардан түзiледi?Теориялық

Қандай деңгейдегі физикалық білімдер жүйесі теориялар мен негізгі идеялардан, принциптер мен гипотезалардан түзіледі?теориялық

Қандай есептер көбiнесе жаңа материалды бекiтуде сұрау ретiнде шешiледi?жаттығу

Қандай есептер шығару кезiнде қандайда бiр физикалық құбылысты түсiндiрудi немесе белгiлi бiр жағдайларда құбылыстың јалай болып өтетiнiне болжам жасауды қажет ететiн есептер?эксперименттiк

Қандай есептердi шығару процесiнде оқушылардың бақылағыштығы дамытылады, приборлармен жұмыс iстеудегi дағдылары жетiлдiрiледi?Эксперименттiк

Қандай есептердi шығару шамалар арасындағы функциялық тәуелдiлiктi түсiндiруге, графиктермен жұмыс жұмыс iстеу дағыларын,дамытуға көмектеседi?кешендi

Қандай әдiспен оқу материалын түсiндiргенде оқытушы приборлар мен техникалық құралдарды қолдану арқылы физикалық құбылыстарды, процестердi, қолдарына ұстатып сездiредi?Көрнекiлiк

Қандай әдiстi қолдану оқушылардың эстетикалық талғамы артып. Бiлiмi тиянақталады, өздiгiнен кiтап оқуға дағдыландырады?интегративтiк

Қандай әдiстер физиканы оқыту процесiнде лабораториялық жұмыстар, кластан тыс бақылаулар жүргiзiп, есеп шығару кезiнде қолданылады?Көрнекiлiк

Қандай әдiстерi мұғалiмнiң ауызша түсiндiруi арқылы жүзеге асырылады?Сөзбен баяндау

Қандай әдіс орта мектептiң барлық кластарындағы  физика есептерiн шығарудағы негiзгi метод болып есептеледі.ауызша

Қандай заң Ньютонның 2-шi және 3-шi заңдарынан шығатын салдар болып табылады?Ауырлық күшi

Қандай құбылыстар кванттық гипотеза көмегімен жарық табиғатының корпускулалық қасиетін дәлелдеп берді.А – С арасындағы барлық құбылыстар

Қандай лабораториялық жұмыстарда сыныптың барлық  оқушылары жұмысты бiр тақырыпқа орындайды және бiрдей жабдықтармен пайдаланады?фронталь

Қандай өлшемде iзделiнiп отырған шаманың мәнi тәжiрибе нәтижелерi бойынша тiкелей табылады?тiкелей

Қандай өлшеуде iздеп отырған мәнi осы шамамен тiкелей өлшеу жолымен анықталған шамалардың арасындағы белгiлi байланыстарға негiзделе отырып табылады?салыстырмалы және абсалюттiк

Қандай сабақ оқушылардың алЈан бiлiмi мен дағдысын пысықтап,оны тиянақтап меңгеру мақсатын көздейдi?тәлiмдiк

Қандай сабақтарда сұрақтарға жауап қайтару кезiнде физикалық заңдылықтарды қалай түсiнгендiгiн мұғалiм бајылау алады?семинар

Қандай сабақтарды жеке тараулар аяқталған кезде немесе күрделi тақырыптардан кейiн өткiзген тиiмдi?Қайталау

Қандай сабақты мұғалiм емес, оқушы өткiзедi?Дублер

Қандай сабақтың түрi есептер шығаруға арналған?Сайыс

Қандай тексеру оқушылардың бiлiмiн тексерудiң ең кең тараған тәсiлi?тест құру

Қандай тәсiл арқылы есептер шығарылғанда олардың жауаптары, түрлi графиктерi талдау негiзiнде алынады.Графиктiк

Қандай тәсiл бойынша есептер эксперимент жүргiзудiң негiзiнде шешiледi?эксперименттiк

Қандай тәсiл бойынша сабақта мұғалiм мен оқушылардың сұрақ жауабы арқылы оқу материалы ауызша баяндалып, түсiндiрiледi?әңгiмелесу

Қандай тәсiл кинематика, статика, электростатика, фотометрия, геометриялық оптика тарауларына есептер шығаруда көп қолданылады?эксперименттiк

Қандай тәсiл оқушылардың практикалық ебделiктерiмен дағдыларын дамытуға қажеттi жағдай туғызбайды?эксперименттiк

Қандай тәсiл физикалық есептердi шығаруда фигуралардың геометриялық және тригонометриялық қасиеттерiн қолдану қажет болған жағдайда пайдаланылады?Геометриялық

Қандай тәсiл физикалық фигуралардың негiзiнде матеметикалық теңдеулер құру арқылы есептер шығарғанда қолданылады?Алгебралық

Қандай тәсiлде есептiң мазмұны жеке қарапайым элементтерге жiктелiп жан-жақты талданып, соның негiзiнде табуға қажеттi шаманы бiрден анықтаудың заңдылықтары қарастылады?аналитикалық

Қандай тәсiлде есептер математикалық теңдеулер құрылмай арифметикалық амалдардың жәрдемiмен сұрақар қою арқылы шығарылады?Арифметикалық

Қандай тәсiлмен шығарғанда есептiң берiлгендерi бойынша қандай шамаларды алдымен табуға болса, соны ретiмен анықтап, ең ақырында ғана есептiң шешуiне жетемiз?синтетикалық

Қандай физикалық бiлiмдер тәжiрибенiң нәтижесiнен, ұғымдардан, заңдардан құрылады?Эмпирикалық

Лабораториялық эксперимент қойылу мақсаты бойынша қанша түрге бөлiнедi?3

Лабораториялық эксперимент мазмұны бойынша қандай жұмыстар болып бөлiнедi?Сандық және сапалық

Лабораториялық экспериментке оқушылардың қатыстырылуы бойынша қанша түрге бөлiнедi?2

Масса ұғымы қанша мағынада қолданылады?2

Масса ұғымы неше мағнада қолданылады.4

Масса ұғымын 9 сыныпта қалыптастыруды шартты түрде неше жүйелiлiкпен жүргiзуге болады?5

Масса ұғымын қалыптастыру қанша сатыдан тұрады?6

Масса ұғымын қалыптастыру неше сатыдан тұрады?3

Масса ұғымының анықтамасы толық болуы үшiн, оны өлшеу әдiсi белгiлi болуы тиiс. Ондай әдiстiң неше түрi бар?2

Математика мен физиканың өз-ара байланысын Ғалымдар шартты түрде неше түрге бөледi?2

Математикалық түрлендiрулер мен есептеулердiң жәрдемiмен шешiлетiн есептер қайсысы?Сандық

Математикалық түрленулер мен есептеулердің жәрдемімен шешілетін есептер?сандық

Мектеп мұғалiмi физика пәнiнен басқа қандай пәндi жақсы бiлуi керек?математика

Мектеп физика курсы дидактиканың талаптарына сай қандай принциптер негізінде құрылады.А – С арасындағы жауаптың барлығы дұрыс

Мектеп физика курсы қандай принцип негізінде құрылса да, мынадай ғылыми – логикалық талаптарға сай болуы керек.А – Д арасындағы жауаптардың барлығы дұрыс

Мектеп физика курсы мазмұнының физика ғылымының даму деңгейіне сәйкес     келу принципі?Ғылымшылық принципі

Мектеп физика курсы неше дидактикалық принциптердің талаптарына сай құрылады?3

Мектеп физика курсының мазмұны әр сыныптың оқушыларының жас ерекшеліктеріне сәйкес келу принципі?Физиологиялық – психологиялық принцип

Мектеп физика курсының мазмұны, жеке тақырыпта, әр тарауда, кез келген сыныпта үнемі оңайдан бірте – бірте  қиынға ауысып отыруды талап ететін принцип.Жүйелілік принципі

Мектеп физикасының ең басты мiндетi-физикалық ұғымдардың жүйесiн қалыптастыру

Мектепте жасалатын физикалық эксперимент неше түрге бөлiнедi?5

Мектепте жасалатын физикалық эксперимент неше түрге бөлiнедi?5

Мектепте өткiзiлетiн лабораториялық эксперимент белгi ерешелiктерiне қарай қанша топқа бөлiнедi?5

Мектептегi оқыту үрдісін ұйымдастырудың негiзгi формасы .Сабақ

Мектептегі физика курсы негізінен неше дидактикалық принциптердің талаптарына сай құрылады? 6

Металдағы электрондардың қозғалысына байланысты қанша түрлi жылдамдықтың бiр-бiрiнен айырмашылығын түсiндiру қажет болады?3

Металдардың электр өткiзгiштiгiнiң теориясын алғаш жасаған П.Д.Руди болғаны мен оны жетiлдiрген қай Ғалым?Лоренц

Методологиялық талдау неше мәселені ашып алудан тұрады.5

Механикалық жұмыс тақырыбын түсіндіруде мына эксперименттің қайсысын пайдалануға болады?рычагтың тепе-теңдік шартын тексеру

Модульдік оқыту әдісін орта мектепке енгізген кім?М.М.Жанпейісова

Молекула туралы ұғымды қарастыру неше кезеңнен тұрады.2

Молекула ұғымы несiншi сыныпта қарасытырылады?7 сынып

Молекулалық физиканы оқытуда пән аралық байланыс көбірек қолданылады?химия

Мұғалімнің кәсіби әрекетінің құрамына енетін неше компанент бар?6

Мына қызықты тәжірибелердің қайсысы жылу өткізгіштік құбылысын түсіндіруге арналған?қол-термометр

Нақты өндірістік – механикалық мәселелерді шешуде физикалық теорияның қолданылуы, түпкілікті … болып саналады?Теорияның негізі

Неваляшка-қуыршақты, машинаны қойып, оны алға қарай кенет қозғап жіберу керек. Бұл 7 сыныптағы қандай тақырыпқа арналған тәжірибе?Күштер

Ньютонның несiншi заңы туралы айтылған материалдарды бекiту және тереңiрек түсiндiру мақсатында сапалық, сандық, графиктiк есептер шығарған орынды?2-3-шi

Оқу бағдарламасында қандай әдiстi тарауларды және бөлiмдердi қайталау және пысақтауда қолданған жөн? тестiк

Оқу кино фильмiнiң неше түрi бар?2

Оқу материалы қандай принцип бойынша құрылғанда, оқушы физиканың әр бөлiмiн курстың бүкiл мерзiмiнде, бiр-ақ рет оқып, оған қайта қайырылмай өздiксiз iлгерi жылжып отырады?жүйелiлiк

Оқу материалын сабақта диалогсыз тек мұғалiмнiң өзiнiң үздiксiз сөзбен ауызша баяндау, қандай тәсiл?лекция

Оқу материалын түсiндiру негiзiнде физикалық ұғымдарды қалыптастыру-Сиын процесс

Оқу процесінің ақпараттық үлгісінің параметрлік берілісі қабылданған педагогикалық технологияны жасаған кім?Шаталов

Оқу үрдісі неше параметрден тұратын модульдік мазмұнды пайдалану арқылы жобаланады?6

Оқушы физиканың әр бөлімін, курстың бүкіл өту мерзімінде, бір – ақ рет түгелдей оқып, оған қайта қайырылмай үзіліссіз ілгері жылжып отыру принципі.Радиалдық

Оқушылар білім алу үшін, дүниені тануы үшін физиканы оқытуда қандай тәрбие беріледі?Идеялық тәрбие

Оқушылар білімін тексеру әдісі?жеке дара

Оқушыларды классикалық электрондық теориямен таныстыру барысында қандай моменттерге көңіл бөлу қажет.Теорияның қысқаша шығу тарихына

Оқушылардың  … ойлауы физика мен математиканың арасындағы терең байланысты таба бiлуге, олардың техникада қолдану мүмкiндiктерiн алдын ала болжай бiлуге, физикалық идеялардан түрлi техникалық кострукциялар мен модель схемаларды жасай бiлуге үйрету арқылы дамытылады.ғылыми-техникалық

Оқушылардың  логикалық танымдық және творчествалық ойлауы мен қабiлеттерiн дамытуда сабақтарды қандай тәсiл мен өткiзудiң маңызы күштi?проблемалық оқыту

Оқушылардың бiлiмiн қадағалап бақылаудың қай түрi әр сабақта жүргiзiледi?ауызша сұрау

Оқушылардың бiлiмiн тексерудiң жазбаша тәсiлi қай жолмен жүзеге асырылады?бақылау жұмысын алу

Оқушылардың бiлiмдерiмен дақдыларын тексеру сабақтары қай кезде өтiледi?Есеп шығаруда

Оқушылардың білім деңгейін тереңдетіп, ойлау қабілетін дамыту үшін қосымша қандай сабақ өткізіледі?Факультативтік сабақ

Оқушылардың білім дәрежесіне байланысты жасалатын оқыту әдісі?Деңгейлік

Оқушылардың ғылым мен техниканы озат та іргелі жетістіктерімен таныстыру, ғылыми жетістіктерді көрсету арқылы қандай тәрбие беріліеді?Идеялық тәрбие

Оқушылардың қандай ойлауы логикалық синтездiк тәсiлi негiзiнде дамытылады?Индуктивтiк ойлауын

Оқушылардың қатыстырылуымен кластан тыс жасалатын жұмыстар, олар.тест құру

Оқушылардың қатыстырылуымен сыныптан тыс жасалатын жұмыстар неше топқа бөлінеді?3

Оқушылардың логикалық танымдық және шығармашылық ойлауы мен қабілеттерін дамытуда сабақтарды қандай тәсілмен өткізу керек?проблемалық оқыту

Оқушылардың творчестволық қабілеттерін дамытуда сабақтарды қандай тәсілмен өткізу керек?шығармашылықпен

Оқушылардың физикалық құбылыстарды заңдылықтарды және оны әр-түрлi салада қолдануларын терең меңгерудiң бiр әдiсi сабақты … түрiнде өткiзу.саяхат

Оқыту әдiсiнiң, әдiстемелiк амалдан гөрi iрiлеу бөлiгi–Оқыту тәсілi

Оқыту әдiстерi қанша түрге бөлiнедi?3

Оқыту процесiнде, көп ғасыр бойы әсiресе, дiни оқу орындарында қатып қалған кiтап сөзiн өзгерттпей тастай қылып қандай әдiс пайдаланып келдi?Жаттаттыру

Оптикалық прибордағы дененiң кескiнiн салуды үйреткенде, оларды шартты неше топқа бөлiп қарастыруға болады?2

Оптиканың қызықты құпия сырларын оқушылардың өздiгiнен оқуын ұйымдастырудың жолдары нешеу?6

Оптотехникалық теориялық дәлелдемесi болып саналатын геометриялық оптика неше заңға негiзделген?3

Орта мектепте физиканы оқыту әдістемесі оқулығын Қазақстанда жазған ғалым?К.Айманов

Орыс тiлiнде физиканы оқыту жөнiндегi тұңғыш туынды әдiстемелiк құралдармен зерттеулер Ресейде қай жылдан бастап шықарыла бастады?1870

Орыс тілінде тұңғыш физика оқулығы Ресейде қай жылдан бастап шығарыла бастады?1746

Осы заманғы ғылыми – техникалық прогрестің дамуына байланысты келешектегі мектеп физикасының жаңартылыуы қандай бағытта жүргізіледі.А – Д арасындағы барлық жауап дұрыс

Осы кездегi мектеп физика курсын құруда қандай принцип iшнара пайдаланылады?басқыштық

Осы уақытқа дейiн әдiстемелiк әдебиеттерде геометриялық оптиканы түсiндiрудiң қанша түрлi тәсiлдерi айқындалған?2

Өзінің ерекшелік сипатына сәйкес физикалық таным процесі философиялық тұрғыда қалай жүзеге асырылады.А – С арасындағы жауаптың бәрі дұрыс

Өткiзiлетiн орны мен уақыты бойынша лабораториялық жұмыстар қанша түрге бөлiнедi?4

Өткiзу тәсiлi бойынша лабораториялық эксперимент қанша топқа бөлiнедi?3

Практикада лабораториялық сабақтардың негiзгi неше формасы орын алған?5

Проблемалық оқыту түрғысымен  М.И Махмутов оқыту әдiстерiн неше түрге бөлдi?10

Ресейдiң мектептерiмен гимназияларында физика жеке пән ретiнде осыдан қанша жыл бұрын оқытыла бастаған?350ж.

Рычагты таразы қандай физикалық шаманы өлшеу үшін пайдалынылады?масса

Салыстыру методы неше топқа бөлiнедi?2

Сапалық есептердi шешудiң … тәсiлi өзара байланысқан бiрнеше сапалық сұрақтар мен оларды шешуден тұрады. эвристикалық

Сапалық есептердi шешуде неше түрлi тәсiл қолданылады?2

Семей ядролық сынақ палигоны қай жылы жабылды.1991ж

Сирек кездесетiн сабақтардың бiрi-Дублер

Советтiк кезеңдегi алғашқы мектеп физика сынақ басқышты бағдарламасын Петроградта П.А.Знаменский қай жылы жасаған?1918ж

Советтік кезеңдегі алғашқы мектеп физикасының басқышты бағдарламасы қай жылдан бастап шығарыла бастады?1918

Соңғы жылдары физикадан олимпиада беріле бастаған есеп түрлері қандай тәсідермен шығарылуда-алгоритмдік тәсіл мен компьютерді қолдану

Сұйықтарға немесе газдарға батырылған денеге әсер ететін кері итеруші күшті кімнің заңымен есептейміз.Архимед

Сұйықтардағы және газдардағы қысымды қай экспериментпен түсіндіруге болады?архимед күшін эксперимент арқылы анықтау

Сұйықтардағы электр тогының табиғатына арналған кімнің заңы бар.Фарадей

Сұйықтардың ыдыс қабырғасына түсіретін қысымын эксперименттік түрде кімнің заңымен анықтаймыз?Паскаль

Тiкелей өлшеу методы неше топқа бөлiнедi?2

Табиғат заңдылықтарын сезімталдықпен түсінуге мүмкіндік беретін қандай тәрбие? Адамгершілік тәрбие

Тақырыпты оқушының қандай дәрежеде меңгергенін неше деңгей арқылы тексереміз?4

Тақырыптық физика кешiн өткiзу неше кезеңдерден тұрады?3

Тақырыптық физика кешін өткізу неше кезеңнен құрылады?6

Телевизиялық сабақтардың мазмұны  қанша мәселелерден тұрады?2

Теорияның негізін қандай фактілер құрайды:Эксперименттік факт

Теорияның ядросы неден тұрады.Постулаттар

Техникалық оқу құралын физиканы оқыту процесiнде пайдалану методикалық түрғыдан неше ерекшелiкпен сипатталады?3

Тәжірибе үшін электрлендірілген бірдей екі трактор, полиэтилен шыршалар, адам бейнелерін, бұрамалы машина алып, 7сыныпта қандай тақырыпқа арналған демонстрацияны көрсетуге болады?Механикалық қозғалыс

Тәлiмдiк сабақты ұйымдастырып, өткiзудiң неше ерекшелiгi бар?5

Ұйымдастыру формасына қарай физикадақы оқу экспериментiнiң жүйесi неше түрден тұрады?6

Физика – техникалық үйірмелер неше әдістемелік талапқа сай ұйымдастырылуы кажет?7

Физика есептерi шығару мазмұнына қарай қанша түрге бөлiнедi?6

Физика есептерiн шығарудың әдiстемесi қанша негiзгi кезеңдерден тұрады?9

Физика есептерiн шығарудың қазiргi кездегi жетiлдiрiлген тәсiлдерiнiң бiрi–алгоритмдiк тәсiлмен компьютердi пайдалану

Физика есептерiн шығарудың тура төте жолы-есептi алгоритмдеу

Физика әдiстемесiнiң ғылыми теориялық негiздерi ретiнде теориялық талдау, нобайлау … дара тұлға мен харакеттi дамыту теориялары, таным мен сезу және ойлау процестерi, дидактикалық принциптер, педагогикалық және заңдылықтар, бақылау мектеп тәжiриебесiн жинақтау , оқушылардың ойлауымен еңбек ету ерекшелiктерi т.т. пайдаланылады.эксперименттiк

Физика және астрономия пәні бойынша жасалатын оқыту — әдістемелік кешені неден тұрады?А – Д арасындағы жауаптардың барлығы дұрыс

Физика кабинетін қазір заман талабына сай жабдықтау үшін не керек?Білім стандартын қанағаттандыратын физикалық приборлар қажет

Физика кешiн өткiзуде өткiзу кезеңi неше бөлiмнен тұрады?3

Физика кешiн өткiзудегi дайындық кезеңi неше бөлiмнен тұрады?7

Физика кешiн өткiзудегi кештiң өтiлуiн талдау, қорытындылау неше бөлiмнен тұрады?4

Физика курсы негiзiнен қанша дидактикалық принциптердiң талаптарына сай құрылған?6

Физика курсы өрістік көзқарас тұрғысынан құрылғанда, ол неше бөлімнен тұрады?2

Физика курсын жаңартудың қазiргi заманғы мүмкiндiктерi неше бөлiмнен тұрады?3

Физика курсындағы молекулалар туралы ұғымдарды қалыптастыру қанша кезеңнен тұрады?2

Физика не туралы ғылым?табиғат

Физика оқу бағдарламасының шеңберінен тыс жататын жұмыстар саны қанша?4

Физика пәнi бойынша орындалатын кластан тыс жұмыстардың бәрi неше топқа бөлiнедi?2

Физика пәні бойынша орындалатын кластан тыс жұмыстар үлкен неше топқа бөлінеді?2

Физика пәнін бұрын ғылымда өткен ұлы оқиғаларымен байланыстыратын принцип.Тарихи

Физика пәнін оқытуда виртуальді эксперименттерді демонстрациялауға болатын техникалық құрал?Компьютер

Физика пәнін оқытуда диафильмдерді көрсетуге пайдалануға болатын техникалық құрал?Диапроектор

Физика пәнін оқытуда қосымша тақта ретінде пайдалануға болатын тнхникалық құрал?Эпидиаскоп

Физика сабағының 1-2 минут уақыт алатын элементi қайсысы?ұйымдастыру бөлiмi

Физика сабақтарында көбiнесе оқу материалын түсіндіруде қандай әдiстер қолданылады?Ауызша сөзбен баяндау

Физика техникалық үйiрмелер қанша әдiстемелiк талаптарға сай ұйымдастырылады?7

Физикадан тарихи деректерді демонстрациялауға болатын техникалық құрал?Киноаппарат

Физикалық бiлiмдердiң логикалық жүйесi қандай дәрежеде құрылды?Эмпирикалық және теориялық

Физикалық есептердi шығару қанша тәсiлдерден тұрады?7

Физикалық есептердiң көпшiлiгi … жолымен шешiледi.эвристикалық

Физикалық есептердiң көпшiлiгi қандай жолмен шешiледi?логикалық

Физикалық құбылыстардың әр түрлi көптеген белгi-сырлары болады, бұл олардың кейбiр қасиеттерiн бөлiп алып зерттеуге қиындық туғызады. Сол үшiн физикада ерекше қандай әдiс қолданылады?Идеализация

Физикалық оқу эксперименттерінің әдістемелік жүйесі неше элементтен тұрадытұрады?6

Физикалық ұғымдарды оқушылардың сапасына берiк ұялаттыру процесiндегi ең жауапты соңғы кезең–ұғымға анықтама беру

Физикалық ұғымдардың заңдардың гипотезалардың теориялардың жүйесiн не деп түсiнемiз?Физикалық бiлiм

Физикалық экспериментті компьютер арқылы модульдеу қалай аталады?Виртуальды эксперимент

Физиканы оқу процесiнде қандай есептер жиiрек пайдаланылады?жаттықтыру

Физиканы оқыту әдiстемесi қандай ғылымдардың құрамдас бiр саласына жатады?педагогика

Физиканы оқыту әдiстемесi студенттерге қандай дайындық берудi мақсат етедi?Кәсiптiк-әдiстемелiк

Физиканы оқыту әдiстемесiнiң  А+Б+С формуласындағы А-ненi бiлдiредi?Физиканы не үшiн оқытамыз

Физиканы оқыту әдiстемесiнiң  А+Б+С формуласындағы Б-ненi бiлдiредi?Физикада не нәрсеге үйретемiз

Физиканы оқыту әдiстемесiнiң  А+Б+С формуласындағы С-ненi бiлдiредi?Физиканы қалай оқытамыз

Физиканы оқыту әдiстемесiнiң ең басты мiндеттерiн қысқаша қандай формула түрiнде өрнектеуге болады?А+Б+С;

Физиканы оқыту әдістемесі пәнінің негізгі міндеті?А-Д арасындағы барлық жауап дұрыс

Физиканы оқыту негiзiнде проблемалық жағдай жасаудың неше тәсiлi бар?4

Физиканы оқыту оқушылардың шығармашылық қабiлетiн арттыру–олардың физикалық ойлауын дамытуының құрамдас бөлiгiнiң бiрi болып табылады

Физиканы оқыту процесiне байланысты мұғалiмнiң басшылығымен оқушылардың сабақтан басқа  уақытта iстейтiн қосымша жұмыстарын физикалық … деп атаймыз.кластан тыс жұмыстар

Физиканы оқытуда аспан денелерін қыр-сырын қарастыруда пән аралық байланыс көбірек қолданылады?астрономия

Физиканы оқытуда еліміздің саяси өмірімен кеңірек таныстыру оқушыларға қандай тәрбие арқылы іске асырылады?Интернационалдық тәрбие

Физиканы оқытуда есептер шығаруда пән аралық байланыс көбірек қолданылады?математика

Физиканы оқытуда идеялық тәрбие қандай жолмен беріледі?Ғылыми техникалық және физикалық білім мен мәдениеттің даму талаптарына сәйкестендіру

Физиканы оқытудың әдістемесінің зерттеу обьектiсi–оқыту процесi

Физиканың  …  сабақтарын өткiзген кезде көптеген мұғалiмдер оқушыларды тек Ғалым-физик мамандығын таңдап алуға бейiмдейдi.факультативтiк

Физиканың … сабақтарын өткiзген кезде көптеген мұғалiмдер оқушыларды тек ғалым физик мамандығын таңдап алуға биiмдейдi.конференция

Физиканың басқа мектеп пәндерімен байланысын жүзеге асыру принципі.Пән аралық байланыс принципі

Физиканың өмірмен, техникамен, қазірге өндіріс технологиясымен тығыз байланысты дәрежеде түсіндірілу принципі.Политехникалық принцип

Физиканың тәрбиелік маңызы неде?барлық жауап дұрыс

Фотоэфект құбылыс зерттеген және оның заңдылықтарын тапқан орыс физигі кім?Столетов А.Г

Фотоэфект құбылысын және оның заңдылықтарын түсіндіру үшін ең басты неше тәжірибені көрсеткен тиімді.4

Фотоэфект құбылысын оқытуды неше этапқа бөлуге болады?6

Фотоэффект құбылысын оқытуды неше этаптарға бөлуге болады?6

ХIХ  ғасырдың алғашқы ширегінің соңында оптикалық көзқарастарда төңкеріс байқалды, ол кімдердің еңбектеріне байланысты еді.Максвелл

ХVII ғасырда физиканы оқытуда қандай әдiс орын алған?Бормен түсiндiру

Шаталов «Бүкіл әлемдік тартылыс заңын» түсіндіретін трек конспектісінің неше нұсқасын ұсынды?3

Шығару әдiсiне қарай есептер қанша түрге бөлiнедi?7

Электромагниттік өрістің неше түрі бар.3

Энергия ұғымын қалыптастыру үшін мына тәжірибелердің қайсысы көрсетіледі.Үш тәжірибені де көрсету керек

Энергия ұғымының жиi кездесетiн неше түрлi анықтамасы бар?3

Энергия ұғымының жиі кездесетін неше анықтамасы бар.2

Эфир жөнiндегi шешушi қадамды 1905 жылы қай Ғалым жасады?Энштейн

Ядролық жорылыстар зардаптары туралы айтқанда, сабақты қандай саламен байланыстырамыз.Экология

Ядролық физика тарауын оқытудың неше жалпы әдістемелік ерекшелігі бар.7

 

%d такие блоггеры, как: