Амперметрге шунт қалай жалғанады? Параллель

Арнаулы уақытта оқушылардың мұғалімнің тікелей қатысуынсыз, бірақ оның тапсыруымен, бақылауымен орындайтын жұмысы:Өздік жұмыс

Атмосфералық қысымнан жоғары немесе төмен қысымдарды өлшеу құралы: манометр

Атомның планетарлық моделі мынандай фактыны түсіндірмеді?атомның (орнықтылығының) бар екендігін

Бақылау нысананың немесе құбылыстың өзіне тән қасиетін және ерекшелігін жоспарлы түрде алдын-ала танып білу.бақылау

Бүкіл әлемдік тартылыс заңы дегеніміз: эмпирикалық заң

Білімді дамыту, оны практикада қолдану ебдейлігін қалыптастыру негізгі мақсаты болып табылын өздік жұмыс түрі: зерттеу элементтерімен тәжірибелер орындау

Бір құйманың көлемі сол металдан құйылған екінші құйманың көлемінен 12,5 есе артық. Қай құйманың массасы кем және қанша есе кем: Екінші құйманың массасы бірінші құйманың массасынан 12,5 есе кем

Бір нүктеден бір уақытта көкжиекке әртүрлі бұрыштар жасай екі дене лақтырылады. Екінші дене бірінші денеге қатысты…қозғалады: тек бір қалыпты

Гигрометр қандай шаманы өлшеуге арналған? Ауаның салыстырмалы ылғалдылығын

Дене шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалғанда, жылдамдығы өзгермей радиусы 2 есе азайса центрге тартқыш үдеудің өзгерісі: 2 есе артады

Ең алғашқы рет молекулалардың өлшемін анықтау үшін Рэллейдің жасаған тәжірибесінде пайдаланылған сұйық: зәйтүн майы

Есептің қиындығына қарай бөлінуі: 4

Есептің шығару әдісіне қарай бөлінуі: 4

Жалқыдан жалпыға индуктивті, жалпыдан жалқыға дедуктивті

Жалпы нуклондар саны: A=Z+N

Жартылай өткізгішті диодтың негізгі функциясы: Дыбыс сигналдарын электр сигналына айналдыру

Жарықтың кванттық қасиетін көрсететін құбылыс: Фотоэффект

Зарядталған бөлшектердің өзара әсерлесуінен болатын материяның ерекше формасы: Электр заряды

Зат құрылысының молекула-кинетикалық теория негізінде жататын әрқайсысы тәжірибе жүзінде дәлелденген үш қағида: зат ұсақ бөлшектерден тұрады; бұл бөлшектер бір-бірімен өзара әсерлеседі; бөлшектер үнемі қозғалыста болады.

Заттың бір молі үшін идеал газ күйінің теңдеуі:

Зерттеушінің құрал-жабдықтар арқылы нысанаға немесе құбылысқа әсер ету арқылы зерттеуі.эксперимент әдісі

Идеал газдың молекула-кинетикалық теориясының негіздемесінде мынау жатыр: «Молекула», «атом», «жылулық қозғаалыс» түсініктері

Иіндіктің иіндерінің қатынасы 10:1. Оның ұзын иініне әрекет ететін күш 150 Н-ға тең болса, онымен ауыр жәшікті 12 см биіктікке көтергендегі жұмыс: 180 Дж

Классикалық физика заңдарынан бас тарту арқылы Планк мынганы түсіндірді: Фотоэффектіні

Көлемі 1смсынаптың массасы 13,6 г. Ондағы атомдар саны 4,11022 болса, сынаптың бір атомының массасы: 3,3210-22г

Кризистік масса дегеніміз не? Тізбекті ядролық реакция басталатын масса

Қазіргі демонстрациялық амперметрлер мен вольтметрлер қандай жүйеде жасалынған?магнитоэлектрлік

Қума және көлденең толқындарға тән негізгі қасиеті: Олар кеңістікте тарай отырып, зат тасымалдамбай энергия тасымалдайды.

Масса дефектісі қалай анықталады?

Мектеп авометрінің өлшеу шегі: I: 0-5A; U:0-500B; R:0-1000Ом;

Мектепте оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы: Сабақ

Механика, молекулалық физика, электродинамика т.б болып бөлінуі – физика есептері классификациясының қай түрі: мазмұнына қарай

Милликен-Иоффе тәжірибесі: элементар электр зарядының шамасын анықтайды

Молекула-кинетикалық теория негіздері тақырыбындағы негізгі ұғым: қысым

Молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі:

Молекула-кинетикалық теорияның негізін анықтайтын қағида: зат бөлшектерден тұрады, олар бейберекет қозғалады және бір-бірімен өзара әсерлеседі

Мұғалім оқушыларда бар білімдерге, пракьтикалық тәжірибе мен тәжірибелік көрсетулерге сүйеніп, сұрақтардың көмегімен оқушыларды жаңа білімдергі түсінуге алып келетін оқыту әдісі.әңгімелесу

Мұғалімнің курстың неғұрлым күрделі мәселелерін дәйектілікпен,қатаң логикалық түрде баяндап беруі. Түсіндіру

Мұғалімнің материалды дәйектілікпен, бейнелі түрде, диалогпенүзбектемей, баяндап беруі. Әңгіме

Нысаналардың арасындағы ұқсастық пен айырмашылықтарды табу.салыстыру, аналогия, үлгілеу.

Нысананың немесе құбылыстың қасиетін қарастырғанда оның кейбір қасиеттерінн есекермей жеке зерттеу – абстракциялау әдісі

Оқушы бөлме барометрі бойынша атмосфералық қысымның 749 мм. сын. бағанына тең екендігін анықтады. Бұл нәтижені бірнеше қабат төменде тұратын екінші оқушының өлшеуі арқылы алынған нәтижемен салыстырғанда айырмасы 2 мм. сын. бағаны болғандығы анықталды. Екінші оқушының пәтерінде барометр көрсеткен қысым: 751 мм. сын. бағаны.

Оқушылардың білімін тексерудің ең кең тараған тәсілі: Бақылау жұмысы(тест)

Оқытудағы ғылыми таным кезеңдері: фактілер–үлгі–одан шығатын салдарлар–эксперимент 

Оптика бөлімінің жарық сәулелері туралы түсінік беретін тарауы: Электромагниттік толқындар

Оптика бөлімінің жарықтық толқындық қасиетін көрсететін тарауы: толқындық оптика

Радиоактивті сәуленің күрделі құрамын байқауға аранлаған тәжірибе идеясы мынаны ашуға алып келді: Гейгер счетчигін

Радиобайланыс принципінде пайдаланылатын келесі элементтерді ретімен тізбектеп қойып беріңіз. 1.модуляциялаушы қондырғы; 2.микрофон; 3.хабарлаушы және қабылдаушы антенналар; 4. Жоғары жиіліктегі генераторлар; 5. Динамик. 2, 1, 4, 3, 6, 5

Тәжірибенің идеясы мынада: жұқа фольганы пайдалану

Творчестволық қолдану деңгейіне мынау арналған: зерттеу және конструкторлық есептер

Тез қозғалатын электрондарды тежеу кезінде мынандай сәуле шығады: рентген сәулелер

Тек қозғалатын электрондарды тежеу кезіндк мынандай сәуле шығады: рентген сәулелер

Төменде келтірілген өрнектерлдің қайсысы «жылдамдық» түсінігінің физикалық мағынасын едәуір дұрыс аша алады;

Төмендегі қасиеттердің қайсысы кристалды және аморф денелерде бірдей? Серпімділік

Транзисторлар қолданылады: электр сигналын күшейтуге

Түсіндіруді мынандай жағдайда пайдаланады: мәселенің мән-жайын дәлелдеу, негіздеу, ашу

Физика курсының көлемі мен мазмұнын анықтайтын бірден-бір іс қағазы – бағдарлама

Фотондардың еркін электрондармен жұтылуы мынаған қарсы: массаның сақталу заңына

Ірі тақырыптар мен бөлімдер бойынша білімдерді жинақтап, жүйеге келтіру мақсатында жүргізілетін сабақ.лекция, конференция, семинар

Электр сыйымдылығына арналған өрнектердің қайсысы дұрыс емес?

Электр сыйымдылығына арналған өрнектердің қайсысы дұрыс емес?

Электр тогы дегеніміз: Бейтарап бөлшектердің тәртіптелген қозғалысы

Электр тогының тікелей әсері қандай жағдай үшін байқалмайды? Механикалық

Электромагниттік индукция құбылысын демонстрациялау үшін гальванометр мен жалғағыш сымдардан басқа төменгі приборлардың қайсысының болғаны жеткілікті? Катушка, тұзу магнит

Электрон зарядын тәжірибе жүзінде алғаш рет анықтау үшін қандай заңдылық немесе тәжірибе пайланылады? Иоффе мен Милликен тәжірибесі

Электрондық теория тұрғысынан ток күші қай өрнекпен анықталады?

Электронның (1904 ж.) ашылуы Томсонға мынандай роблема қоюға мүмкіндік берді. Атомның күрделі құрылысы

Электронның егізінің сынары – позитронды ашқан кім?П. Дирак

Электростатикалық өріс потенциалды деп аталады, өйткені: тұйықталған траекторияда электростатикалық өрісінің жұмысы нольге тең
нейтрон протон мен электронға ыдырайды
%d такие блоггеры, как: