Дұрыс нұсқасын жүктеу / скачать

 

20 Кл зарядты орын ауыстырған кезде сыртқы күштердiң жасайтын жұмысы 120Дж болса, онда ток күшiнiң ЭҚК тап.6 В

3*10 — 6 Кл зарядты өрiстi екi нүктесiнiң арасына орын ауыстырғанда iстелген жұмыс 7,510 — 3 Дж .Осы  нүктелердiң арасындағы кернеу неге тең? 2500 В

3с iшiнде контурды тесiп өтетiн магнит ағыны 3Вб ден 9Вб –ге дейiн артқан.Контурдағы индукция ЭҚК неге тең ?2 В

Iшкi кедергiсi r = 0,5 Ом., ЭҚКүшi 2В ток көзiн тұйықталған кездегi қысқа тұйықталу тогы ток неге тең4 А

Q = Iut өрнегi қандай заңға сәйкес келедi.Ампер заңына

q электр заряды потенциалының айырмасы 8В екi нүктенiң арасында орын ауыстырғанда электр өрiсiнiң күшi 4Дж жұмыс жасады. Заряд шамасы q неге тең?0,5 Кл

ауыстырғанда олардың өзара әсер күшi қалай өзгередi? есе артады

Бiртектi магнит өрiсiнiң индукция сызықтарына перпендикуляр орналасқан ұзындығы 50см өткiзгiшке 0,12 Н күш әсер етедi. Егер өткiзгiштегi ток күшi 3А болса, магнит өрiсiнiң индукциясы неге тең.80 мТл

Бiртектi электр өрiсiнде электрон 3,210 13 м/с2 үдеумен қозғалады. Өрiс кернеулiгiн тап (m = 9,110 — 31  кг, е = -1,610 — 19 Кл).182 В/м

болады?
. 5

Гаусс теоремасы БХЖ жүйесiнде қай өрнекке сәйкес келедi?Ф = ∑qi

Е электр өрiсiнiң диэлектриктегi кернеулiгiмен Е0 электр өрiсi кернеулiгiнiң арасындағы қатысты тап? Е0 = Е

Егер R1=R2=R3=R4=R5=R. Болса, онда 1 және 2 нүктелер арасындағы кедергi неге тең
.5R/8

Әрқайсысының кедергiлерi 20Ом болатын 8 өткiзгiш қос-қостан 4 параллель тiзбек құрайды. Тiзбектiң жалпы кедергiсiн тап.10 Ом

Жазық конденсатордың астарларының арақашықтығын 2 есе кемiтсе, оның iшiндегi өрiс кернеулiгi қалай өзгередi?4 есе артады

Жазық конденсатордың сыйымдылығы неден тәуелдi?астарлардың арасындағы ортаға

Жартылай өткiзгiштердегi тасушылар?Электронды және кемтiктер

Зарядталған бөлшек бiртектi магнит өрiсiне перпендикуляр бағытта v жылдамдықпен қозғалады. Магнит өрiсiнiң индукциясы 2есе арттырсақ, бөлшектің траектория радиусы қалай өзгередi?2 есе кемидi

Зарядталған конденсатордың энергиясы қайда шоғырланған? Астарларының арасындағы электр өрiсiнде

Зарядты электр өрiсiнде орын ауыстырған кезде өрiс күштерiнiң жұмысы қай өрнекпен анықтайды? A = q

Заряды q1 = 2 нКл су тамшысы, заряды q2 = — 4 нКл су тамшысымен бiрiккен. Пайда болған су тамшысының заряды қандай?-2 нКл

Идеал тербелмелi контурдағы еркiн тербелiс энергиясы, конденсатор (разрядталғаннан) 1/4 периодтан кейiн қайда шоғырланған?Тербелiс периоды

Индуктивтiк кедергiнi анықтайтын өрнек?XL= ωL

Индуктивтiлiгi 3Гн катушкадан тұрақты электр тогы өтедi. Ток күшi 4А. Катушканың магнит өрiсiнiң энергиясы неге тең?24 Дж

Кернеулiгi Е = 2 В/м бiртектi электр өрiсiнде нүктелiк заряд күш сызықтарының бойымен 0,2 м. қашықтыққа орын ауыстырды. Орын ауыстырудың бастапқы және соңғы нүктелерiндегi потенциалдар айырымын тап.0,4 В

Қай өрнек Фарадейдiң электромагниттiк заңына сәйкес?

Қандай бет эквипотенциал бет деп аталады?кез-келген нүктесiндегi потенциалы бiрдей бет

Қуаты 300Вт электр үтігінiң күйiп кеткен спиралiн 4 есе қысқартсақ, онда оның қуаты қандай болады?225 Вт

Ленц ережесi тұжырымдайды:индукцияланған ағын индукциялаушы ағының өзгерiсiн конпенсациалайды

Магнит өтiмдiлiгiн анықтайтын өрнек:

Магниттiк индукция векторының ағынын сипаттайтын өрнек?

Металл өткiзгiш кедергiсiнiң температураға тәуелдiлiгiнiң графигiн көрсет
. 1

Мына тiзбектегi жалпы кедергiнi тап?
.3 Ом

Мына төменде келтiрiлген жағдайлардың қайсысында жеңiл бөлшекке магнит өрiсi әсер етедi?зарядталған бөлшек өрiстiң индукция сызығына перпендикуляр енген болса

Нүктелiк екi зарядты (R = const) диэлектрик өтiмдiлiгi ортадан бостыққа орын

Ом заңына дифференциалдық өрнегi?

Потенциалдық өрiс үшiн мына төменде келтiрiлген потенциалдық өрiстiң қасиеттерiн сипаттамайтын анықтамалардың қайсысы дұрыс?өрiстiн күш сызықтары тұйықталған

Радио қабылдағыштағы тербелмелi контурдың катушкасының индуктивтiлiгiн 4 есе артырды. Сонда радио қабылдағыштың қабылдайтын толқын ұзындығы қалай өзгередi? 2 есе артады

Сыйымдылығы 0,02мкФ жазық конденсаторды ток көзiне қосқанда ондағы заряд 10-8 Кл болды. Конденсатор астарларының арасындағы өрiс кернеулiгiн тап, егер олардың арақашықтығы 5мм болса.100 B/м

Сыйымдылық кедергiнi анықтайтын өрнек:XС = 1/ωС

Сыйымдылықтары бiрдей 3 мкФ  болатын конденсаторлардан құрылған батареяның сыйымдылығын анықта
.4 мкФ

Сыйымдылықтары С1 = 1 мкФ, С2 = 2 мкФ және С3 = 3 мкФ үш конденсатор берiлген. Осылардан құрылған батереялардың мүмкiн болатын ең көп сыйымдылық неге тең? 6 мкф

Тiзбектiң бiр тектi бөлiгiндегi I ток күшiнiң U кернеуге тәуелдiлiгi мына төмендегi графикта келтiрiлген. Қандай жағдайда тiзбек бөлiгiндегi кедергi ең үлкен шама

Тiзбектей қосылған өткiзгiштердегi жалпы ток күшi? барлық өткiзгiштерде тұрақты

Тербелмелi контурдағы еркiн тербелiс периоды қалай өзгередi, егер катушканы индуктивтiлiгiн 4 есе артырсақ ? 2 есе артады.

Тербелмелi контурдағы еркiн тербелiс периоды қалай өзгередi, егер катушканы индуктивтiлiгiн 4 есе артырсақ ?2 есе артады.

Тогi бар өткiзгiштiң айналасындағы кеңiстiкте магнит индукциясы қай санақ жүйесiнде нөлге тең?токпен бiрге қозғалатын

Тогi бар өткiзгiштiң айналасындағы кеңiстiкте магнит индукциясы қай санақ жүйесiнде нөлге тең?токпен бiрге қозғалатын

Токтар жүйесiнiң туғызған магнит өрiсi:әрбiр токтың туғызған магнит өрiстерiнiң геометриялық қосындысына тең

Төменде келтiрiлген өрнектердiң қайсысы өрiс кернеулiгi мен потенциалының арасындағы байланысты көрсетедi?

Түзу сызық бойымен ұшып келе жатқан протондар ағыны, индукция векторы ұшып келе жатқан бөлшектердiң бағытына перпендикуляр бiр тектi магнит өрiсiне енедi. Магнит өрiсiнде қандай траекториямен ағын қозғалады?шеңбер

Түйiн берiлген. Осы түйiндегi токтардың арасындағы қатынастардың дұрысы қайсысы
.I1+I2 = I3+I4+I5

Ферромагнетиктердiң магниттiк өтiмдiлiгiн үшiн қай қатыс дұрыс?>>1

Физикалық тұжырымдаулардың қайсысы дұрыс емес?Потенциал-электр өрiсiнiң күштiк сипаттамасы

Элекртомагниттiк толқын сәулеленедi:үдеумен қозғалатын зарядтан

Элекртомагниттiк толқын сәулеленедi:үдеумен қозғалатын зарядтан

Электр зарядының сақталу заңы тұжырымдайды;барлық өзара әсерлесу кезiнде тұйықталған жүйеде электр заряды өзгермейдi

Электр өрiсiнiң бiртектiлiгiнiң шарты;барлық нүктеде өрiс кернеулiгiнiң бағыттарыда, шамаларыда бiрдей

Электр өрiсiне қойылған металл стержiннiң бетiндегi А,В және С нүктелердегi потенциалдардың қатынасы қандай ?
.

Электр өрiсiне қойылған өткiзгiштiң қорытынды кернеулiгi …Нөлге тең

Электролит арқылы өтетiн ток күшi екi есе артқанда бiрлiк уақыт iшiнде электродта бөлiнiп шығатын заттың массасы қалай өзгередi ? 2 есе кемидi

Электромагниттiк толқынның энергия ағының анықтайтын өрнек?

%d такие блоггеры, как: