«Мен» деген қызығушылығын өзінің талпынысын қоғамдық түсіну әрекетін анықтау: өзін-өзі тану;

«Өзін-өзі тану» курсының міндеттері : барлық жауаптар дұр

Адам әрекетінің және өмірін ұйымдастырудың форма мен түрлерінде көрсетілген, адамның шығармашылық қабілетінің, қоғамның дамуының тарихи анықталған кезеңі: мәдениет;

Адам белсенділігінің түрлеріне ие болған адам- бұл: Іс-әрекет субъекті

Адам қоғамда өзінің мінез-құлығын қалыптастыратын жыныс. Гендер

Адам осы максаттарға талпынады және оларды іске асыру мүмкін деп есептейді. Осы мақсаттарға жетудің қиындық деңгейі. Өзін-өзі сынау білу деңгейі

Адам өзінің танымдық мінез- құлқын және іс- әрекетінішікі және сыртқы мәселелермен байланыстырады ол: ерік

Адам өзіңді жеке тұлға ретінде не арқылы көрсетеді? Барлық жауап дұрыс

Адам өмірін әртүрлі аспектілерінде негізгі кезеңдерін іштей бағыттау: Өмірлік оқиғалар

Адам талпынысын дамуын анықтау өзінің тұлғааралық мүмкіншіліктерін сапасын және Адам арасындағы орнын қалай атайды? Өзін-өзі актуализациялау;

Адамгершілік адамды сүю, адамды сыйлау қалай ? Гуманность

Адамда әр түрлі жағдайларда уайымдау сезімінің жоғары болуы қалай аталады: Қобалжу

Адамдар арасындағы қатынасы олардың жалпы қызығушылығына негізделген өзара көмекте және ынтымақтастыққа, құрметтеу мен сенімде байқалатын: серіктестік;

Адамдардың бірге тұруының негізгі талаптар мен ережелерді қадағалау, айналадағылармен қарым-қатынас негізінде дұрыс дыбыс ырғағын табу, бұл: мінез-құлық мәдениеттілігі;

Адамды қойған мақсатқа талпыну, қиыншылықтарды жеңу қабілеті: Ерік

Адамның әлеуметтік қатынастардың субъектісі мен объектісі ретінде қалыптасу процесі: Тұлғаның қалыптасуы

Адамның дүниетанымы: анықталған жеке тұлғаның қасиеттері, белгілері.

Адамның индивидуалды мінез құлықтың динамикалық сипаттамасы: ТЕмперамент

Адамның қабілеті өз бетімен жауапты шешімдерді қабылдау және оның іс-әрекетіндегі нақтылықты анықтайтын: дербестігі;

Адамның қабілеті ұзақ уақытқа дейін және әлсіз емес қысым энергия қозғалысынан белгілі мақсаттан көрінеді: қайсарлы;

Адамның қажет, қанағатт күйзелісін тануда қалай аталады: Қуаныш

Адамның қоршаған ортамен белсенді өзара әрекеті, ол кезде Адам белгілі бір қажеттілікке, мотивке бағытталған сапалы мақсатқа деті біл: Іс-әрекет

Адамның морально- тәртіптік және еріктік сапаларының жиынтығы. Мінез

Адамның мүмкіндігі өзінің әрекетінде анықталады, қоршаған ортаның қысымына және кездейсоқ әсеріне ғана бейімделмей, өзінен шығатын сенімі мен, біліммен сипатталады. Беріктілігі;

Адамның мінез құлығын суреттейтін , тұрақты эмоционалдық қалпы. Көңіл күйі

Адамның мінез-құлық сапалы нәтижеге жетуі бұл- Мақсат

Адамның объективті өмірге қарау жүйесі, оның орны және айналасына қатынасы: дүниетаным;

Адамның өз мінез құлығын және әрекетін саналы реттелуі – бұл: Ерік

Адамның психикалық әс-әрекетін сырттай көрінуі: Ишара, қалып, дауыс ырғағы

Адамның тұтастығын, генотиптік ерекшеліктерін бейнелейтін түсінік: Индивид

Арнайы этника мінез – құлық тобының моделі – бұл: Ізгіліктің дәстүрі

Әлемге және басқа адамдарға қатынасы өзіндік шынайы толыққандық сезімі: Даралық

Әлеуметтік факторлармен анықталған жеке тұлға қасиеттері: Құндылық бағыттаулар

Әртүрлі жағдайларда өзінің «Меніне» қатер қабылдау келесі эмоционылдық қалыппен сипетталады. Қауіп

Бағыттаушылығы мен құндылықтарына сәйкес іс-әрекет жасауға итермелейтін жеке тұлғаның қажеттілігі: Сендіру

Барлық тұлғаға әсер ететін күшті эмоционалды қалып қалып, сананың өзгеруі мен еріктік бақылаудың бұзылуы. Аффект

Басқа адам қарым қат тең құқ партнер, серіктес түрінде болат стильдің түрі:Демократиялық

Басқа адамның эмоционалдық жағдайын ұғу мынаған жатады: бір-бірін ұғу және қабылдау;

Басқа дамдардан өзінің әлеуметтік ерекшеліктері жағанан ерекшеленетін адам. Индивидуальность

Бейнеге еліктеу қажеттігі: Мұрат

Белгіленген қоғам және жеке топтар үшін маңызды бола келетін өз іс-әрекеттері жағынан жоғары эмоционалдық әсер. Абырой

Белгілі іс-әрекет процесінде дамудың жоғарғы деңгейіне жеткен, жалпы мақсаттармен және тапсырмалармен біріккен адамдар тобы: коллектив;

Бір адамды қажетсіну, оның жанында болып келеді, ол үшін бәрін де істейді, бұл: махаббат;

Даму не деп аталады? Төменнен жоғарыға көтерілу процесі

Дамудың негізгі факторлары : A , B, D

Даралық деп: Индив тұлғал және псих ерек

Даралық ерек сипат: барлық жауап дұрыс

Депрессия дегеніміз не ? Барлық жауаптар дұрыс

Ерікті қасиетке жатпайтындар: танымдық

Жағдайға тұрақты және тәуелсіз түрткілердің жиынтығы. Жеке тұлғаның мінез-құлқы мен іс-әрекетін бағыттайды және мынаны анықтайды: Жеке тұлғаның бағыттылығы

Жаңа бейнелерде қалыптасқан шығармашылық іс- әрекет бұл- елестеумен

Жаңашыл білімдерді игеру талпынысы: білімпаздық;

Жеке тұлға әлеум психологиялық мінездемесі өз әсеріне партнерлерді өзіне қарату қар қат және іс әре жағ не д атал? Авторитарлық

Жеке тұлға дегеніміз не? Бұл әлеуметтік жүйелі сапа , пәндік іс әрекетке жеке тұлғаның игеруі

Жеке тұлға темпераментінде қай жағында қарас? Динамикалыө қасиеті

Жеке тұлғамен орында әлеуметтік функция оның мінез құлық жүйесін тұлға аралық қаты не деп атал? Рольмен

Жеке тұлғаның құнды оринтациялық жүйесі, әлеум көмек қалып басқа адам уайымд мінезделеді. Былай: Альтруизм

Жеке тұлғаның өзіндік қарастары, принциптері және дүниетанымы бұл… Наным сенімділік

Жоғарғы моральды адамның талабына байланысты анықтау олардың орындауы кезінде жауапкершілікті мойындау : Талап етушілік

Жоғары дамыған топ , құндылықтар яғни толық әлеуметтік құндылықтарға сәйкес келеді.Бұл ненің ұғымы? Коллектив

Жоқтылығында керекті шарттардың пайда болу себебі, іс-әрекеттегі мотиві, біржолата шешімнің шеттелуі: арман;

Жүйелілік әлеуметтік қасиет, жек тұлғаның әс- әрекетте және қарым –қатынаста қабылданады ол мына түсінікпен белгіленеді: жеке тұлға

Жүйке жуйесінің күшті, ұстамсыз типі темпер қай типіне тән: Холерик

Индивидтің ойының, сенімінің, қанағатының және қажетсінудің субъективті жүйесі: жеке әлем;

Қабілетке тән: Нышан

Қабілеттіліктер — бұл жеке тұлғаның жеке тұлғаның жеке психологиялық ерекшелігі? Яғни айқындайды: Іс – әрекетке

Қандай адамдар кішкентай топтың қолбасышысы бола алады? Топтың шешім қабылдау процесіне әсер ететін Адам

Қандай бір іс әрек қабіліектіліктің болуы: іс әрекетті индивидуалды істеу ерек

Қандай мотивтер тобы А.Маслоу бойынша адамның қажеттілігін тануда, өз қажеттіліктерін реалищациялау: өзіндік актуация мотиві

Қандай процесс келесі мінездемеде көрсетілген: « Бұл өзара қарым-қатынас процесі оқытушы және оқушы, оның қалыптасқан біліміне дағдысына және іскерлігіне бағытталған». оқыту;

Қарым – қатынаста тұлға аралық және кәсіби мінез құлықтың компетентілігін дамыту мақсаты болып табылатын оқытудың интерактивтік форманы қалай анықтайды: Тренинг

Қоғамда жүргізілетін мінез-құлық пен салтының стандарттары: мораль қалпы;

Қоғамдық тәжірибені жаңғыртуға бағытталған, затты әрекеті, орындау әрекет формасы: Ойын

Қозғалысты қарым қатын тез кіретін темперамент типі:Сангвиник

Қоршаған ортанң заттары мен құбылыстарына спецификалық танымдылық бағыттаушылық. Қызығушылық

Қүшті тұрақты жігерлі тип: Сангвиник

Мақсатқа жету бағытталған процесс. Әрекет

Маңызды мәселелерді шешуге құқылы жоғары мәртебелі ұжым мүшесі: көшбасшы;

Маслоу теориясын жақтаушылар былай айтады, яғни Адам мінез құлқы келесі факторлар ішіндегі біреуіне бағытталады: Өзін – өзі көрсету қажеттілігі

Мәліметтер ауысуындағы екі немесе одан да көп адамдардың қатынасы: қарым-қатынас;

Мотивацияның иерархиялық моделінің авторы кім? Маслоу

Мінез өзінің жалпы қалыптасуын аяқтайды: Жас өспірімдік жаста

Мінезге қатысты күш , мінездің … Сапасы

Мінездің ерекшелігін анықтауға болады: Сапасы , әртүрлі жағдайда өзіңді тұрақты көрсетуі

Мінез-құлқының бағыттауыш функциясы: адамгершілік;

Мінез-құлықтың жоғарғы бағыттаушылығы: дүниетаным;

Негізінде әлеуметтік факторлармен алдын ала анықталған жеке тұлғалық сапасы: Құндылық бейімделу

Өз бетінше мақсатты қатып, олардың шешу жолдарын табатын адамға тән сипаттама Өздік

Өз-өзін бағалау өзінің қасиеттерін және қанағаттанушылығын бағалау: өзін- өзі бағалау

Өзін өзі анықтау Өзіндік позициямен түсіндірілген таңдау жағдайында көрінетін ойланған көрсеті

Өзін өзі қарапайым тәкәппар сынау:Адамның өз өзіне деген қатынас жүйесі

Өзіндік белсенділігі бойынша мақсаттарды қоя білу және олардың шешу жолдарын іздеу.Бұл адамды қалай мінездемеледі: Тәуелсіз

Өзіндік сана анықталады: Өзінің бейнесі

Өзін-өзі тануды қалай анықтауға болады? Өзінің бейнесі

Өзінің жеке және кәсіби мүмкіндігінің толығымен анықтау және оларды өзін-өзі актуализациялау негізінде анықталады: өзін-өзі реализациялау;

Өзінің психикалық бағыттау, психологиялық қалыпқа жетуге бағытталған әрекеттердің саналы акттың жүйесі: өзін-өзі регуляциялау;

Психикалық белсен төмен деңгейі, әрекет баяуғ, тез шаршау, жоғ эмоцминалд сезім, жақсы эмоциядан теріс эмоцияның көп болуы темпер қай типіне тән: Меланхолик

Психологияда тіл құралы ретінде мәліметті беру процесін қолдану . Сөз

Реализация мақсатына бағытталған процесс не деп аталады? Әрекет

Самоактуализация- бұл… Адамның өзін жеке мүмк дамытуға талпыну

Сезім және эмоция дегеніміз не? Адамның психикалық әрекеті біреуінің көрінуі

Сезімтал және қатты қайғыға тән темпераменти типі: Меланхолик

Сезімталдықтың қандай да бір жаман факторға төмендеудің нәтижесінде реакцияның болмауы немесе әлсізденуі. Толеранттылық

Сөйлеу емес белгілер жүйесін пайдалантын коммуникация : вербалсыз сөйлеу

Субъект алдында және оның ішкі жоспарының сана бейнелері келесі функцияны орындайды: Өзін-өзі білімдіру

Субъектінің өзінің психикалық процесстері мен күйітуралы мәлімет алуы –бұл: Интроспекция

Субъектінің уайымы сәйкес немесе сәйкес емес актуалды қажеттіліктерді және реалды немесе объектіден көрінетін, қабілетті немесе қабілетті емес қанағаттандыруды айтатын: эмоциямен;

Талдау кездегі ойлаған және босанған қалып, түсіндіру және бекітілуімен сипатталады: өзін-өзі анықтау;

Танымдылық әрекеттермен байланысты сезімдер қалай аталады : Интелектуалдық

Тарихи құрылған және ұрпақтан-ұрпаққа берілетін танымы іс-әрекеттің формасы және мінез-құлқы, құндылықтарды көріністерді айтатын: дәстүр

Темперамент деге не? Бұл адам арналғ типті мінез тқұлықтың таб ерек

Темпераменте психикалық іс әрек қалай түсін? Динамикалық

Топ жеке шамалы құндылық ретінде тануда. Референтті

Тұлғаға мадақтауды құрметтеуді туғызатын сапаларды бойға беру және оның мүмкіндіктеріне сөзсіз сенуді қалай анықтайды: Харизма

Тұлғалық дамуының өзінің мақсат бағытталған күшейту негізгі өзін-өзі тану, өзін-өзі реализациялау, анықтау және бағыттау: өзін-өзі дамыту;

Тұлғаның итұрақты жеке ерек жиынтығы: Мінез

Тұрақты жеке тұлға келбеті, агрессивті мінез құлыққа дайындалу бұл…. Агрессиялық

Ұлттық байланыс негізінде пайда болған адамның басқа адамнан алшақтау процесі мен нәтижесі мен бейнесінің символы: Идентификация

Шығармашылық күштің көтерілу кезіндегі техникалық қалып. Рух

Эмоционалдық күй, басқа адамның қайғысына өту ол: Эмпатия

%d такие блоггеры, как: