Кванттык механикага кiрiспе

Download/Скачать/Жүктеу

Мазмұны

                                                                                                                                       

Кіріспе   

1– тарау.  Кванттық механиканың тəжірибелік негіздері.                

         § 1.  Абсолют қара дененің сəуле шығаруы.    

         § 2.  Жарық кванттары. 

         § 3.  Атомның планеталық моделі. Бор постулаттары .  

2 – тарау. Бөлшектердің толқындық қасиеттер. 

         § 1.  Де Бройль болжамы. 

         § 2.  Фазалық жəне группалық жылдамдықтар.  Толқындық пакет. 

3-тарау.  Кванттық механиканың негізгі ұғымдары. 

         § 1. Еркін қозғалыстағы бөлшектің толқындық функциясы.   

         § 2. Кванттық механикадағы суперпозиция принципі.

          § 3. Микробөлшектердің кеңістіктің əртүрлі нүктелерінде болу ықтималды-               

                лығы.   

4-тарау. Кванттық механиканың математикалық апппараты.

         § 1. Физикалық  шамаларды  сызықтық,  өзара  түйіндес  операторлармен  

                 сипаттау.                    

         § 2.  Негізгі физикалық шамалардың операторлары.   

5-тарау.  Кванттық механиканың негізгі теңдеуі – Шредингер теңдеуі.   

         § 1.  Шредингер теңдеуі жəне оның негізгі қасиеттері. 

          § 2. Ток үзіліссіздігінің теңдеуі.

          § 3. Шредингер теңдеуінен классикалық қозғалыс  теңдеулеріне  шектік өту.                      

          § 4.  Операторларды уақыт  бойынша дифференциалдау.  

                 Классикалық жəне кванттық Пуассон жақшалары.      

          § 5. Эренфест теоремалары.     

6-тарау.  Кванттық механикадағы сақталу заңдары.    

          § 1.  Стационар күйлер.  Энергияның сақталу заңы.    

          § 2.  Импульстің сақталу заңы. 

          § 3.  Импульс моментінің сақталу заңы.  

          § 4.  Күйлердің жұптылығы жəне жұптылықтың сақталу заңы.     

7-тарау.  Бір өлшемді қозғалыстардың жалпы қаситтері.     

          § 1.  Потенциялық шұңқырдағы бөлшек қозғалысы жайындағы есеп.     

          § 2.  Бөлшектің еркін қозғалысы.  

          § 3.  Квазиклассикалық жуықтау  (ВКБ – тəсіл).    

          § 4.  Бөлшектің потенциалық тосқауыл арқылы тікелей өтуі. Туннельдік

                эффект.  

          § 5.  Электрондардың металл бетінен салқын эмиссиясы.    

8-тарау.  Сызықтық гармоникалық осциллятор.    

          § 1.  Классикалық жəне Бор теорияларындағы гармоникалық осциллятор.    

          § 2.  Гармоникалық  осциллятор  энергиясының меншікті  мəндері  мен 

                меншікті функциялары.   

          § 3.  Гармоникалық осциллятордың  нольдік энергиясы жəне анықталмаған-                         

                дық қатынас.    

          § 4.  Гармоникалық  осциллятордың сұрыптау ережелері.            

9-тарау.  Көріністер теориясының негіздері. 

          § 1.  Координаталық көрініс  (х – көрініс).       

          § 2.  Импульстік көрініс  (Р – көрініс).       

          § 3.  Матрицалық көрініс.                    

10-тарау. Орталық  симмметриялы  күш  өрісіндегі  бөлшек  қозғалысының 

                 жалпы теориясы.       

          § 1. Сфералық координаттар жүйесіндегі Шредингер теңдеуі.      

          § 2. Толқындық функцияның  бұрыштық  бөлігі үшін  Шредингер теңдеуін           

                 шешу.     

          § 3. Импульс моменті операторының меншікті мəндері мен  меншікті                 

                функциялары.      

          § 4. Кванттық жəне классикалық нəтижелерді салыстыру.      

11-тарау. Ротатордың  кванттық теориясы.      

          § 1. Ротатордың меншікті функциялары.       

          § 2. Сұрыптау ережелері.         

          § 3. Екі атомды молекулалардың спектрі.      

12-тарау. Сутегі тəріздес атом теориясы  (Кеплер мəселесі).      

          § 1. Толқындық функцияның радиалдық бөлігінің шешуі.      

          § 2. Сутегі тəріздес атомның кванттық теориясының нəтижелерін классика-                

                лық тұрғыдан сипаттау.       

          § 3. Сұрыптау ережелері.  Сутегі тəріздес  атомның сəуле шығару спектрлері       

          § 4. Ядро қозғалысын ескеру. 

13-тарау. Сəуле шығарудың қарапайым кванттық теориясы.      

          § 1. Ерікті жəне еріксіз кванттық өтулер.  Эйнштейн коэффициенттері.     

          § 2. Ерікті жəне еріксіз өтулердің ықтималдылығын анықтау.      

14-тарау. Шредингер теңдеуін жуықтап шешу əдістері.   

          § 1. Ұйытқу теориясының негізгі теңдеулері.    

          § 2. Энергиялық деңгейлерінің азғындалмайтын жағдайы. 

          § 3. Энергиялық деңгейлердің азғын жағдайы үшін ұйытқу теориясы.     

          § 4. Штарк эффектісі. 

15-тарау. Электронның спині. Сыртқы магнит өрісіндегі атом.      

          § 1. Электронның спиндік қасиетінің бар екендігінің тəжірибеде дəлелденуі.  

          § 2. Спиндік операторлар. Олардың меншікті функциялары.    

          § 3. Электронның  спинді ескергендегі толқындық функциясы.  Паули 

                теңдеуі     

          § 4. Сыртқы  магнит  өрісіндегі атом.  Қарапайым  Зееман эффектісінің

                 теориясы.

16-тарау. Бірдей бөлшектер жүйесі.   

          § 1.  Бірдей бөлшектердің ажыратылмау қағидасы.    

          § 2.  Симметриялы жəне антисимметриялы күйлер.  

          § 3.  Бозе жəне Ферми бөлшектер.  Паули қағидасы.   

          § 4.  Элементтердің периодтық таблицасы.    

17-тарау.  Гелий атомының қарапайым теориясы.    

          § 1.  Моменттерді қосу жəне Рессел – Саундерс байланысы.    

          § 2.  Пара – жəне ортогелий.

          § 3.  Гелий атомының энергиялық спектрі.

Əдебиеттер.  

%d такие блоггеры, как: