Молекулалық физика

Кристаллдар

Кристалдық торлардың физикалық қасиеттері. Кристалдық тордың базисіндегі бөлшектердің орналасуы, олардың табиғаты мен өзара әсерінің сипатына тығыз байланысты. Бірақ барлық жағдайда , кеңістік тордың түйіндеріндегі бөлшектер, өзара әсерлесу энергиясы ең кіші мәнге ие болатындай шартта жайғасады. Егер, көрші молекулалардың әсерлесуі кезіндегі центрлерінің ең жақын ар қашықтығы  d, ro  қаықтықтан үлкен  болса, Подробнее…

Электр және магнетизм

«Электр құбылыстары» тарауын қортындылау сабағы

 «Электр құбылыстары» тарауын қортындылау сабағы Сабақты бастамас бұрын сынып оқушыларын үш топқа бөлемін. Әр топтың аты, ұраны, таңбасы бар. Бірінші топ «Кернеу», екінші топ «Тоқ күші», үшінші топ  «Кедергі». Ойын шарты бойынша жарыс тапсырмаларына барлық оқушылар қатысуы тиіс. Ойын ұраны: «Берсең қолыңнан, бермесең өзіңнен» Сабақ мына өлеңмен басталады: Ампер, Вольта, Подробнее…

Физика(KZ).

Статистикалық физика

  – кезде  формула қалай аталады: Бозе – Эйнштейн үлестірілуі   – кезде  формула қалай аталады: Больцман үлестірілуі   – кезде  формула қалай деп аталады: Ферми – Дирак үлестірілуі   – формуласы … сәйкес. Лагранждың көбейткіштер әдісіне   – формуласы … деп аталады? Канондық үлестірілу  – формуласы қалай аталады? Больцман үлестірілуі   – формуласы нені сипаттайды? Тербеліс заңын  –1 Ферми неге тең? 10-15 м  -D энергияның дисперсиясын табыңдар? 3/2   –E=F+TS қатынасы… теңдеуі деп аталады.  Гельмгольц   –κ– жазықтықтағы Ферми сферасының Подробнее…

Молекулалық физика

Молекулалық физика: сұрақтар мен жауаптар

       оттегі үшін  меншікті жылу сыйымдылықтарының қатынасын тап.1,4;   сутегі молекуласының орташа жылдамдығы 2000м/с тең.  оттегі молекуласының массасы сутегі молекуласының массасынан 16 есе үлкен. Оттегі молекуласының жылдамдығы қандай?1000м/с.   (к) Больцман тұрақтысының өлшем бiрлiгi.Дж/К;  10 моль затта қанша молекула бар:6.1024;  6 км биiктiкте атмосфералық қысым Жер бетiндегi қысымнан 2 есе кем. 18 км биiктiкте қысым Подробнее…

Физиканы оқыту әдістемесі

Физиканы оқыту әдістемесі

…- бұл есептерде қойылған сұрақтардың жауабын есептеулерсiз алуға болмайды.*сандық; … методы ұсақ кiрлердiң жәрдемiмен серiппеге iлiнген жүктiң салмағын анықтағанда пайдаланылады.*тiкелей бағалау; … методында барлық өлшенетiн шамалар немесе осы шамалардың күллi әсер ықпалы бағаланады.*салыстырмалы; “Газдардағы электр тогы” – атты оқу оқу материалы қандай тәртіп пен оқытылады?*А – Д арасындағы тәртіп бойынша. Подробнее…

Молекулалық физика

Беттік керілу

Беттік керілу. Механикада сияқты жүйе потенциалдық энергиясы аз күйге талпынады, және потенциалдық энергиясы аз күй біршама тұрақты болып есептелінеді, изотермиялық шарттарында термодинамикада жүйе еркін энергиясы аз күйге талпынады. Сондықтан  сұйықтың беті сығылуға тырысады. Осыған орай, сұйықтың бетінде беттік керілу деп аталынатын күштер пайда болады. Осында сұйықтық бет жазықтығының әр жақтарына Подробнее…

Молекулалық физика

Штерн тәжірибесі

Штерн тәжірибесі. 1920 жылы О.Штерн молекулалардың жылулық қозғалысының жылдамдығын тәжірибе арқылы өлшеді. Сол тәжірибесі бойынша газдардың кинетикалық теориясының дұрыстығы дәлелденді.   Тәжірибе жасау үшін Штерн арнайы құрылғы жасады. Құрылғы бір осі бар радиустары әр түрлі цилиндрлерден(коаксиалды) тұрды.  Кіші цилиндрге ось бойымен күміс қабаты бар платиналық сым орнатылған. Цилиндр ішінде төмен қысымды орнату Подробнее…

Молекулалық физика

Термометр

Термометр – дененің температурасын өлшеуге арналған құрал дененің, заттың, ауаның температурасын өлшеуге арналған аспап. Термометрді ойлап тапқан адам ретінде Галилео Галилейді атайды. Оның өз қолымен жазған еңбектерінде термометрдің нақты сипаттамасы жоқ, бірақ оның шәкірттері Нелли мен Вивиани Галилейдің 1597 жылы термоброскопқа ұқсас бір нәрсе жасап шығарғанын байқаған. Галилей бұл кездері Подробнее…

Молекулалық физика

Температура

Температура (лат. temperatura – араластырылуға тиісті, өлшемдес болу, қалыпты күй)-макроскопикалық жүйенің термодинамикалық тепе-теңдік күйін сипаттайтын физикалық шама. Егер оқшауланған немесе тұйықталған жүйе термодинамикалық тепе-теңдік күйде болса, онда оқшауланған немесе тұйықталған жүйенің кез келген бөлігінде температура бірдей болады. Ал егер жүйе тепе-теңдік күйде болмаса, онда жылу (энергия) оның температурасы жоғары бөлігінен температурасы Подробнее…

Қатты дене физикасы

Қатты дене физикасы- сұрақтар мен жауаптар

υk Жартылай өткізгіште неге тең болады?  Электрондар жылдамдығынан қосындысына бұл байланыс фонондар үшін қандай өрнек?Квазиимпульс квази серпімді күшінің әсерінен бір өлшемді қозғалыс жасайтын бөлшекті қалай айтады?Гармониялық осциллятор -?  Иондық -?Атомдық -?Металдық -?Молекулалық D-?Байланыс энергиясы k- кеңістік аймағынын ішінде, кристалдық электрондарының энергиясының квазиүздіксіз өзгеруін қалай атайды?     Ферми беті μ-?Химиялық потенциял Абсолют Подробнее…

Кванттық механика

Кванттық механика- сұрақтар мен жауаптар

      бұл:Шредингер өрнегі     күйде алынған спин операторының орташа мәнін келесі өрнекпен анықтауға болады:     матрицаларының атауын көрсетіңіз:Паули матрицалары     өрнегіндегі коэффициентінің атауы қандай? Ланда коэффициенті     өрнегінің атауы қандай нұсқада дұрыс берілген?Бор магнетоны     толқындық вектор модулі қандай мәндерді қабылдай алады?кез келген мәндерді     толқындық функциясының координаттық бөлігі, Подробнее…

Қатты дене физикасы

Серпімділіктің көлемдік модулі және сығылу.

Серпімділіктің көлемдік модулі және сығылу.Біртекті кеңеюді қарастырайық. Осы деформация үшін кубты кристалл үшін энергия тығыздығы((18) өрнек):                 (27) В Серпімділіктің көлемдік модулін келесі қатынас арқылы анықтауға болады:                     (28) Ол өзара өрнегіне эквивалентті. Кубты кристалл үшін:                     (29) К Подробнее…

Қатты дене физикасы

Кубты кристаллдардың серпімді қаттылықтың тұрақтылары.

Серпімді қатаңдықтың тәуелсіз тұрақтыларының саны әрі қарай кішірейе береді, егер де кристалл белгілі бір симметрия элементіне ие болса. Кубты кристаллдар үшін тек үш тәуелсіз тұрақтыларының қалатынын көрсетейік. Кубты кристаллдың серпімді энергияның тығыздығы келесі түрде болады: .(18) Бұл өрнекте мүлдем басқа квадраттық мүшелер жоқ, яғни онда мүшелер жоқ:                       (19) Кубтық кристаллдар Подробнее…

Қатты дене физикасы

Серпімді энергияның тығыздығы.

Серпімді энергияның тығыздығы.  Жалпы түрде 36 тең((12) және (13) теңдеулері)  болатын Sij жәнеCij тұрақтыларының санын кішірейтуге болады. Серпімді энергияның U тығыздығы Гук заңының жақындатуында деформациялардың квадраттық функциясы болып табылады (созылған серіппе энергиясының теңдеуін есіңің түсіріңіз). Осылай, U үшін келесі теңдеуді жазуға болады:                                       (14) Мұндағы 1-ден 6-ға дейін индекстері осылай анықталады: Подробнее…

Қатты дене физикасы

Серпімді берілудің және серпімді қатаңдық тұрақтылары

Серпімді берілудің және серпімді қатаңдық тұрақтылары Гук заңы бойынша, деформациялар аз болса, онда олар кернеулерге пропорционал болады, яғни, деформация компоненттері кернеу компоненттерінің сызықты функциялары болады:                 (12) Басқа жағынан, кернеу компоненттері деформация компоненттерінің сызықты функциялары болып табылады:                 (13) шамаларын серпімді берілудің тұрақтылары деп атайды, немесе серпімділік тұрақтылар;   шамаларын серпімді қатаңдықтың Подробнее…


Жаңа білім беру порталы. Мұғалімдер мен студенттер, оқушылар үшін әр түрлі материалдар. Тегін және кез келген уақытта.

Статистика
Яндекс.Метрика

Социальные сети
Блогқа жазылу

Өзіңіздің электронды адресіңізді жазыңыз

Присоединиться к еще 106 подписчикам