Қатты дене физикасы

Қатты дене физикасы- сұрақтар мен жауаптар

υk Жартылай өткізгіште неге тең болады?  Электрондар жылдамдығынан қосындысына бұл байланыс фонондар үшін қандай өрнек?Квазиимпульс квази серпімді күшінің әсерінен бір өлшемді қозғалыс жасайтын бөлшекті қалай айтады?Гармониялық осциллятор -?  Иондық -?Атомдық -?Металдық -?Молекулалық D-?Байланыс энергиясы k- кеңістік аймағынын ішінде, кристалдық электрондарының энергиясының квазиүздіксіз өзгеруін қалай атайды?     Ферми беті μ-?Химиялық потенциял Абсолют Подробнее…

Қатты дене физикасы

Серпімділіктің көлемдік модулі және сығылу.

Серпімділіктің көлемдік модулі және сығылу.Біртекті кеңеюді қарастырайық. Осы деформация үшін кубты кристалл үшін энергия тығыздығы((18) өрнек):                 (27) В Серпімділіктің көлемдік модулін келесі қатынас арқылы анықтауға болады:                     (28) Ол өзара өрнегіне эквивалентті. Кубты кристалл үшін:                     (29) К Подробнее…

Қатты дене физикасы

Кубты кристаллдардың серпімді қаттылықтың тұрақтылары.

Серпімді қатаңдықтың тәуелсіз тұрақтыларының саны әрі қарай кішірейе береді, егер де кристалл белгілі бір симметрия элементіне ие болса. Кубты кристаллдар үшін тек үш тәуелсіз тұрақтыларының қалатынын көрсетейік. Кубты кристаллдың серпімді энергияның тығыздығы келесі түрде болады: .(18) Бұл өрнекте мүлдем басқа квадраттық мүшелер жоқ, яғни онда мүшелер жоқ:                       (19) Кубтық кристаллдар Подробнее…

Қатты дене физикасы

Серпімді энергияның тығыздығы.

Серпімді энергияның тығыздығы.  Жалпы түрде 36 тең((12) және (13) теңдеулері)  болатын Sij жәнеCij тұрақтыларының санын кішірейтуге болады. Серпімді энергияның U тығыздығы Гук заңының жақындатуында деформациялардың квадраттық функциясы болып табылады (созылған серіппе энергиясының теңдеуін есіңің түсіріңіз). Осылай, U үшін келесі теңдеуді жазуға болады:                                       (14) Мұндағы 1-ден 6-ға дейін индекстері осылай анықталады: Подробнее…

Қатты дене физикасы

Серпімді берілудің және серпімді қатаңдық тұрақтылары

Серпімді берілудің және серпімді қатаңдық тұрақтылары Гук заңы бойынша, деформациялар аз болса, онда олар кернеулерге пропорционал болады, яғни, деформация компоненттері кернеу компоненттерінің сызықты функциялары болады:                 (12) Басқа жағынан, кернеу компоненттері деформация компоненттерінің сызықты функциялары болып табылады:                 (13) шамаларын серпімді берілудің тұрақтылары деп атайды, немесе серпімділік тұрақтылар;   шамаларын серпімді қатаңдықтың Подробнее…

Қатты дене физикасы

Кеңею. Кернеу компоненттері

Кеңею. Деформация арқасында пайда болған көлемнің салыстырмалы ұлғаюы кеңею деп аталады. Гидростатикалық қысым үшін кеңею теріс болады. қабырғалы бірлік куб деформациядан кейін бізге белгілі x’,y’,z’ қабырғалы параллелипипед(3(в) сурет) мынадай көлемге ие:                                                    (8) (1)-ден алатынымыз:             (9) (9) теңдеуді алған кезде біз деформация компоненттерінің туындыларын ескермедік. Сол себепті, кеңею үшін біздің алатынымыз: Подробнее…

Қатты дене физикасы

Серпімді деформациялардың анализі(талдауы).

Деформацияның тензорларын  арқылы белгілейік. Осы компоненттердңғ анықтамаларын төменде береміз. Біз шексіз кіші деформацияларды қарастырамыз және адиабатикалық және изотермиялық деформацияларды ( әрине де, тұрақты температурада және тұрақты энтропияда өлшенген) бірдей белгілейміз. Адиабатикалық және изотермиялық серпімді тұрақтылардың арасындағы айырмашылық бөлме және одан төмен температураларда онша байқалмайды. Деформацияланбаған қатты дененің ішінде бірлік векторымен Подробнее…

Қатты дене физикасы

Кристаллдардың серпімді қасиеттері.

Осы тарауда біз кристаллдардың серпімді қасиеттерін қарастырамыз. дискретті бөлшектерден- атомдардан тұратынына назар аудармай кристаллды біртекті шексіз орта деп санаймыз. Осы жақындату континуалды деп аталады,және көбіне жағдайларда 10-6  см ұзындықтан асатын және жиіліктері 1011 немесе 1012 Гц –тен төмен болатын серпімді толқындар үшін орындалады. Жиіліктері бұдан жоғары толқындары қазіргі кезде шығару Подробнее…

Қатты дене физикасы

ФИЗИКАДАН ОҚУШЫЛАРДЫҢ АЛАТЫН БІЛІМДЕРІН, ІСКЕРЛІКТЕРІН, ДАҒДЫЛАРЫН ТЕКСЕРУ ЖӘНЕ ҰЙЫМДАСТЫРУ

Мақсаты: Физикадан оқушылардың білім дағдыларын тексерудің ауызша және жазбаша тексеру формаларына тоқталып, оқушының жазбаша жұмыстарының түрлерін және қалай бағалауға болатынын тест, физикалық диктант алу және эксперименттік іскерліктерін тексеретін бақылау жұмыстарымен таныстару.   Жоспары:   1. Оқушылардың білімін тексерудің ауызша тәсілі. 2. Оқушылардың білімін тексерудің жазбаша тәсілі, түрлері және оларды бағалау.   Подробнее…

Қатты дене физикасы

Транзисторлар

Жоғарыда айтылған  р-n  ауысудың қасиетін, жартылай өткізгіштік триод немесе транзистор деп аталынатын, электрлік тербелістерді күшейткіштер жасау үшін пайдалануға болады. Транзисторда кристалдың екі  р – аймағы жіңішке  n – аймағымен бөлінеді (26-сур.). Мұндай транзисторды  р-n-р  деп шартты белгілейді. n- р- n – типті транзистор да жасауға болады, яғни кристалдың екі  n Подробнее…

Қатты дене физикасы

Жартылай өткізгіштік диод

Егер  р-n  ауысуы бар кристалға сыртқы кернеу түсірсе не болатынын қарастырайық. 23 – суретте  а) кернеу жоқ кездегі  АБ  ауысу аймағы бар осындай кристалл бейнеленген. Бұл жағдайда, АБ ауысу аймағындағы өріс жасаған,  n – аймақтағы кемтіктердің диффузиялық ағыны,  р – аймақтағы  кемтіктердің қарсы ағынына тең. Бұл айтылғандар қарсы ағатын электрондарға Подробнее…

Қатты дене физикасы

р – n ауысуының қасиеттері

Екі бөліктен тұратын жартылай өткізгіштің кристалын алайық:  оның біреуі  р-типті  қоспалы және екіншісі  n-типті  қоспалы болсын. Бұл екеуінің шекарасы  р-n  ауысуы деп аталынады. Айталық, жартылай өткізгіштің бұл екі бөлігі енді ғана түйістірілсін (шын мәнінде бұл бір кристалдың екі бөлігі, оның біреуінде  р-типті  қоспа басым болады). Сонда бірден электрондары көп  n-типті Подробнее…

Қатты дене физикасы

Қоспалы жартылай өткізгіштердің өткізгіштігі

Егер балқытылған таза германийге немесе кремнийге Менделеев кестесіндегі үшінші топтың элементтерінің атомдарының (Іn, Al, Ga, B  және басқалар) аздаған мөлшерде қосса, мысалы  Іn,  онда қатайғаннан кейін   Іn  атомдары кристалдық тордың кейбір түйіндерінен орын алып, кристалдық құрамына енеді. In  атомдары кристалда төрт көрші  Ge  атомдарымен ортақ электрондық жұп құрайды. Алайда индий Подробнее…

Қатты дене физикасы

ЖАРТЫЛАЙ ӨТКІЗГІШТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

Жартылай өткізгіштерде Менделеев кестесінің орта тұсындағы он екі химиялық элементтер жатады. Олар:  бор (В),  көміртегі  (С), кремний  (Si), германий (Ge), қалайы (Sn), фосфор (Р), мышьяк (As), сурьма (Sb), күкірт (S), селен (Se), телмур (Те), йод (І). Мұнан басқа үшінші топтағы элементтердің, бесінші топтағы элементтермен қосындысы, көптеген металдардың оксидтері мен сульфидтері, Подробнее…

Қатты дене физикасы

Жартылай өткізгіштердің меншікті кедергілерінің температураға тәуелділігі

Өзінің меншікті кедергісі  ρ  бойынша жартылай өткізгіштер металдармен ( ρ = 10-7 – 10-8 Ом.м) және диэлектриктердің (ρ > 1∙ 108 Ом.м)  аралығын ала жатады. Меншікті кедергі бағанасында, кейбір металдардың, жартылай өткізгіштердің және диэлектриктердің алатын орны   12– суретте    бейнеленген.  12– сур. Алайда, меншікті кедергісі бойынша заттарды топтау едәуір шартты болып Подробнее…


Жаңа білім беру порталы. Мұғалімдер мен студенттер, оқушылар үшін әр түрлі материалдар. Тегін және кез келген уақытта.

Статистика
Яндекс.Метрика

Социальные сети
Блогқа жазылу

Өзіңіздің электронды адресіңізді жазыңыз

Присоединиться к еще 106 подписчикам