Тараулар бойыншаРефераттар және жазбалар
 • Электростатика
 • Электр зарядының сақталу заңы
 • Электростатиканың негізгі теңдеуі
 • Электр өрісінің кернеулігі
 • Электр өрісінің суперпозиция принципі
 • Электр өрісінің потенциалы
 • Электр өрісінің кернеулігі мен потенциал арасындағы байланыс
 • Вакуумдегі электр өрісі үшін Остроградский-Гаусс теоремасы

 

 • Электрлік диполь
 • Диэлектриктің поляризациясы
 • Диэлектриктердегі электр өрісі үшін остроградский Гаусс теоремасы.

 

 • Оқшауланған өткізгіштер
 • Конденсаторлар
 • Конденсаторларды қосу

 

 

 • Тізбектің бөлігі үшін Ом заңы
 • Дифференциал түріндегі Ом заңы
 • Джоуль-Ленц заңы
 • Жылу мөлшерінің көлемдің тығыздығы
 • Ток көздері. Бөгде күштер
 • толық тізбек үшін Ом заңы
 • Электр ток қуаты. ПӘК-і

 

 • Сұйықтардағы электр тогы
 • Электролиз үшін Фарадейдің І-нші заңы
 • Электролиз үшін Фарадейдің ІІ-нші заңы
 • Фарадейдің біріккен заңы
 • Электролиттердегі электр тогы үшін Ом заңы
 • Электролизді техникада пайдалану
 • Жартылай өткізгіштердегі электр тогы
 • Жартылай өткізгіштердің зоналық теориясы.
 • Жартылай өткізгіштердегі электрондық-кемтіктік ауысулар
 • Металдардағы токтың табиғаты
 • Тармақталған тізбек үшін Кирхгоф ережелері
 • Газдардағы электр тогы
 • Плазма және оның қасиеттері
 • Био-Савар-Лаплас заңы
 • Лоренц күші
 • Ампер заңы
 • Магнит индукция векторының ағыны және циркуляциясы
 • Магнит өрісінде тогы бар өткізгішті орын ауыстырғанда орындалатын жұмыс

 

 • Заттардағы магнит өрісі үшін толық ток заңы

 

 

 • Фарадейдің электромагниттік индукция заңы
 • Өздік индукция құбылысы
 • Фуко тогы
 • Тізбекті ажыратқандағы және қосқандағы токтың өзгеру заңы

 

 

 

 

 • Максвеллдің І-нші теңдеуі.
 • Максвеллдің ІІ-нші теңдеуі
 • Максвеллдің ІІІ-нші теңдеуі
 • Максвеллдің IV-нші теңдеуі

 

 

 • Тербеліс заңдылықтары
 • Өшетін электр тербелістері
 • Еріксіз электр тербелістері
 • Айнымалы электр тогы

 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА. ЭЛЕКТР ЗАРЯДТАРЫ ЖӘНЕ ӨРІСІ. ЭЛЕКТР ӨРІСІ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ ТУРАЛЫ ҰҒЫМНЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ ОНЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ШЕКТЕУЛЕРІ.

Электромагниттiк толқынның қасиеттерi

Электромагниттiк толқын шығару. Ашық тербелмелi контур

Электромагниттiк индукция заңы. Ленц ережесi. Электромагниттiк индукция заңының энергетикалық негiздемесi

Электролиттердiң ерiтiндiлерiндегi жөне балқымаларындағы электрлiк ток. Электролиз заңдары

Электр тогы. Тiзбектiң бөлiгi үшiн Ом заңы. Кедергi

Электр сыйымдылығы. Өткiзгiш сфераның электр сыйымдылығы

Электр өрiсiндегi өткiзгiштер

Электр өрiсiнiң энергиясы. Конденсаторды тiзбектей және параллель жалғау

Электр өрiсiнiң кернеулiгi. Күш сызықтары. Нүктелiк заряд өрiсiнiң кернеулiгi. Суперпозиция принципi

ЭЛЕКТР ҚОЗҒАУШЫ КҮШІ

Электр қозғаушы күш. Тұйық тiзбек үшiн Ом заңы

ТҰРАҚТЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ

Трансформаторлар. Электр энергиясын тасымалдау

Токтардың өзара әсерi. Бұранда және сол қол ережесi.Магнит индукциясы. Магнит өрiсi

Ток көзiнiң ЭҚК-i және оның iшкi кедергiсi

Ток көзiнiң пайдалы әрекет коэффициентi (ПӘК). ПӘК-тың сыртқы жүкке тәуелдiлiгi.

Тербелмелi контурдағы еркiн электр тербелiсi. Тербелiс кезiндегi энергияның түрленуi

ТАРМАҚТАЛҒАН ТІЗБЕК ҮШІН КИРХГОФ ЕРЕЖЕЛЕРІ.

Радиолокация. Теледидар туралы түсiнiк

Радиобайланыс принципi. Амплитудалық модуляция және демодуляция. Детекторлы қабылдағыш

Потенциал. Потенциалдар айырымы

Өткiзгiштердi тiзбектей және параллель қосу. Өткiзгiштiң меншiктi кедергiсi

Өздiк индукция құбылысы. Индуктивтiлiк

ОМ ЗАҢЫ. ӨТКІЗГІШТЕРДІҢ КЕДЕРГІСІ.ТҰЙЫҚ ТІЗБЕК ҮШІН ОМ ЗАҢЫ .

Ом заңы металдар өткiзгiштiлiгiнiң электрондық теориясының позициясынан

НҮКТЕЛІК ЗАРЯД ӨРІСІНІҢ КЕРНЕУЛІК ВЕКТОРЫ. ӨРІСТЕРДІҢ СУПЕРПОЗИЦИЯСЫ.

Металдардағы электрлiк ток. Металдардың өткiзгiштiгiнiң электрондық теориясының негiздерi. Электрондардың реттелген қозғалысының жылдамдығы

МЕТАЛДАҒЫ ЖӘНЕ ВАКУУМДАҒЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ.

Магниттiк өрiстiң энергиясы. Магнит өрiсi энергиясының тығыздығы

Лоренц күшi

Кулон заңы – электростатиканың негiзгi заңы

Контурдағы еркiн электр тербелiсiнiң периоды. Томсон формуласы

Конденсатор. Жазық конденсатордың электр сыйымдылығы

Кернеу. Бiртектi өрiс кернеуi мен кернеулiгi арасындағы байланыс

Кедергiнiң температураға тәуелдiлiгi. Асқын өткiзгiштiк

Заттың магниттiк қасиеттерi. Ферромагнетиктер

Зарядтың орын ауыстыруы кезiнде электр өрiсiнiң жұмысы

ЗАРЯДТАРДЫҢ ӨЗАРА ӘСЕРІ. КУЛОН ЗАҢЫ. ӨЛШЕМДЕР ЖҮЙЕЛЕРІ

ЗАРЯДТАЛҒАН МИКРОБӨЛШЕКТЕР. ЭЛЕМЕНТАР ЗАРЯД ЖӘНЕ ОНЫҢ ИНВАРИАНТТЫЛЫҒЫ

Жартылай өткiзгiштердегi электр тогы. Жартылай өткiзгiштердiң меншiктi және қоспалы өткiзгiштiгi

Жартылай өткiзгiштi диод. Транзисторлар. Жартылай өткiзгiштi приборлардың қолданылуы

Ерiксiз электр тербелiстерi. Айнымалы ток. Айнымалы ток генераторы

Диэлектриктер. Диэлектриктердi поляризациялау

ДИПОЛЬ ӨРІСІНІҢ КЕРНЕУЛІГІ. КЕРНЕУЛІК СЫЗЫҚТАРЫ. КЕРНЕУЛІК ВЕКТОРЫНЫҢ АҒЫНЫ.

Дененi электрлеу. Заряд. Зарядтың сақталу заңы

Герц тәжiрибесi. Электромагниттiк толқынның таралу жылдамдығы. Диполь

Газдағы электр тогы. Тәуелдi және тәуелсiз разрядтар

Вакуумдегi электр тогы. Электрондық эмиссия. Электонды- сәулелiк түтiкше

ВАКУУМДАҒЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ.ТЕРМОЭЛЕКТРОНДЫҚ ЭМИССИЯ ДИОД ЭЛЕКТРОННЫҢ МЕТАЛДАН ШЫҒУ ЖҰМЫСЫ ДИОДТЫҢ ВОЛЬТ-АМПЕРЛІК СИПАТТАМАСЫ ЭЛЕКТРОНДЫ СӘУЛЕЛІ ТҮТІК

Бағыттары бірдей тербелістерді қосу.

Ампер күшi – магнетизмнiң негiзгi заңы

АККУМУЛЯТОРЛАР

Айнымалы ток тiзбегiндегi сыйымдылық

Айнымалы ток тiзбегiндегi резонанс

Айнымалы ток тiзбегiндегi индуктивтiлiк

Айнымалы ток тiзбегiндегi актив кедергi. Кернеу мен ток күшiнiң әсерлiк мәнi

Айнымалы ток тiзбегi үшiн Ом заңы

Айнымалы магнит өрiсi. Магнит ағыны. Электромагниттiк индукция құбылысы

АВТОТЕРБЕЛІСТЕР

Автотербелiс. Өшпейтiн тербелiстiң транзисторлық генераторы

А.С.Поповтың радионы ойлап табуы

«Электр құбылыстары» тарауын қортындылау сабағы