Тараулар бойыншаРефераттар және жазбалар
 • Авагадро заңы
 • Клапейрон теңдеуі
 • Идеал газ күйінің теңдеуі
 • Дальтон заңы

 

 • Молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі
 • Газ молекуласының еркіндік дәрежесі
 • Максвелл таралуы
 • Больцман таралуы

 

 • Ішкі энергия
 • Термодинамикалық жұмыс
 • Жылу мөлшері
 • Термодинамиканың І-нші заңын процесстерге қолдану

 

 • Тұйық процестер
 • Карно циклі
 • Энтропия
 • Диффузия құбылысы
 • Жылу өткізгіштік құбылысы
 • Ішкі үйкеліс құбылысы

 

 

Штерн тәжірибесі

Термометр

Термодинамиканың бiрiншi заңын изопроцестерге қолдану

Температура — идеал газ молекуласының орташа кинетикалық энергиясының өлшемi

Температура

Молекуллар массасы мен өлшемi. Салыстырмалы молярлық және молекулалық масса. Авогадро саны.

Молекулалық-кинетикалық теорияның негiзгi ұғымдары

Молекулалық физика: сұрақтар мен жауаптар

Молекулалар арасындағы өзара әсерлесу күштерi. Сұйық, газ тәрiздес және қатты денелердiң құрылымы

Молекула-кинетика негіздері.

Қыл түтiктiк құбылыстар.Қыл түтiктегi сұйықтың көтерiлу деңгейi

Қатты денелер деформацияларының түрлерi. Механикалық кернеу. Гук заңы. Юнг модулi

Қаныққан және қанықпаған булар

Қаныққан бу қысымының температураға тәуелдiлiгi.Қайнау

Кристаллдар

Кристалдық және аморфтық денелердiң құрылысы. Анизотропия

Идеал газдың iшкi энергиясы. Термодинамиканың бiрiншi заңы

Жылулық процесстердiң қайтымдылығы. Тура және керi циклдар. Жылу двигателi. Карно циклi

Жылу мөлшерi. Жылу балансының теңдеуi

Газдың молекулалық-кинетикалық теориясының негiзгi теңдеуi

Газдың макропараметрлерi. Tемпература және оны өлшеу

Газдағы изопроцесстер және олардың графиктерi.

Газ молекуласының жылдамдығы. Штерн тәжiрибесi

Больцман тұрақтысы. Клайперон-Менделеевтiң күй теңдеуi

Беттік керілу

Ауаның салыстырмалы және абсолюттi ылғалдылығы.Шық нүктесi

Iшкi энергия туралы түсiнiк. Термодинамикадағы жұмыс

Беттiк керiлу.Беттiк қабаттың молекулалық картинасы