§23.Магнит өрісінің энергиясы

 

Индуктивтілігі L контурдағы токты ажыратқанда өздік индукция құбылысы нәтижесінде индукциялық ток пайда болады, яғни кеміп бара жатқан магнит өрісінің энергиясын индукциялық электр өрісінің энергиясына айналдыру үшін жұмыс атқарылады:

сонда  немесе

Бұл жұмыс магнит өрісінің энергиясына тең болады:

 

 және   екенін ескерсек, магнит өрісінің энергиясы

 

  немесе 

 

          Бірлік көлемдегі магнит өрісінің энергиясын магнит өрісінің энергиясының көлемдік тығыздығы деп атайды:

 

 

Бақылау сұрақтары

1. Қандай құбылысты электромагниттік индукция құбылысы деп атайды?

2.  Индукция тогының бағыты қалай анықталады?

3.  Электромагниттік индукция құбылысы үшін Фарадей заңын беріңіз.

4.  Қандай құбылысты өздік индукция құбылысы деп атайды?

5.  Фуко тогы дегеніміз не?

6.  Тізбекті ажыратқанда  немесе қосқанда  тізбектегі ток қалай  өзгереді?

7.  Магнит өрісінің энергиясы қандай шамаларға тәуелді?

8.  Магнит өрісі энергиясының көлемдік тығыздығы дегеніміз не?