• …- бұл есептерде қойылған сұрақтардың жауабын есептеулерсiз алуға болмайды.*сандық;
 • … методы ұсақ кiрлердiң жәрдемiмен серiппеге iлiнген жүктiң салмағын анықтағанда пайдаланылады.*тiкелей бағалау;
 • … методында барлық өлшенетiн шамалар немесе осы шамалардың күллi әсер ықпалы бағаланады.*салыстырмалы;
 • “Газдардағы электр тогы” – атты оқу оқу материалы қандай тәртіп пен оқытылады?*А – Д арасындағы тәртіп бойынша.
 • “Идеал газ күйінің теңдеуі” тақырыбын оқытудың неше әдістемелік ерекшелігі бар.*5;
 • “Қозғалыс және күштер” тақырыбын өткенде ойыншықтарды пайдаланып орындалатын неше өзіндік эксперименттік тапсырма орындауға болады.*9;
 • “Педагогикалық технологияның құрамдары” атты кітабында педагогикалық технологияның әдіснамасының бастау көздерін барынша айқын тұжырымдаған кім? *Монахов;
 • “Тоқ күші, кернеу, кедергі” тақырыбын өткенде ойыншықтарды пайдаланып орындалатын неше өзіндік эксперименттік тапсырма орындауға болады.*6;
 • Айнымалы токты түзету үшін қолданылатын жартылай өткізгіш –* диод;
 • Айнымалы токты түзету үшін қолданылатын прибор?*Диод;
 • Атом – күрделі бөлшек, оның құрылысы қандай, ол өзі қандай бөлшектерден тұрады? – деген сұраққа жауап берген кімнің тәжірибесі. *Резерфорд;
 • Бiлiмдi тексерудiң қай түрiн сабақтың кез келген кезеңiнде өткiзуге болады: материалды қайталағанда, жаңа материалды оқып үйрену процесiнде, өзiндiк жұмыстардың түрлiше формаларында?*ауызша;
 • Бақылап сезiну тәсiлiн қандай ұғымдарға қолданған тиiмдi* жылу өткiзгiштiк, Архимед күшi.
 • Бірінші басқышта әр бөлімнің оңай материалдарын теріп алып өтіп, екінші басқышта қалған қиын материалдарды өтетін принцип.*Концентрлік;
 • Болашақ физика мұғалiмдерi қандай негiзгi мәселелердi 1-2 нақты мысалдарымен түсiндiре бiлуi керек? физиканың бiлiмдiк маңызы, физиканың тәрбиелiк маңызы физиканың кәсiби бағдарлық ролi;
 • Бүкiл мектеп курсындағы молекулалар туралы ұғымдарды қалыптастыру 4 кезеңнен тұрады, 1 кезеңде …*молекула туралы мағұлматтар;
 • Вакумдағы электр тогы тақырыбын түсіндіру үшін қандай приборды қолданған тиімдірек?*Электрон – сәулелік түтікше.
 • Денелердің өзара әсерін қай эксперимент арқылы түсіндіруге болады?*дененің жылдамдығын өлшеу;
 • Денелердің электрленуі мен электр өрісі қандай жағдайда пайда болады.*А – Д арасындағы жауаптың барлығы дұрыс.
 • Дененің бойында зарядтың бар не жоғын анықтау үшін аса қажет прибор:*Электроскоп;
 • Деңгейлік оқыту әдісі неше басқыштан тұрады? *4;
 • Дидактикалық мақсат тұрғысынан М.А. Данилов пен Б.П. Есиповтың классификациясы бойынша оқыту әдiстерi неше компонеттерден тұрады?*2;
 • Дублер сабақтың негiзгi масқаты – )* оқушыны мұғалiмдiк мамандыққа баулу; Оқушылардың өзiн-өзi басқару формасын жетiлдiре отырып, оларға сенiм арту оқушыны есейтедi;
 • Дүниеге кванттың теорияның келуіне себепші болған – екінші бұлт “Ұльтракүлгіндік күйреуді” тапқан ғалым.* Рэлей;
 • Жаңа үлгідегі физика сабақтарының қандай түрлері бар? *А – Д арасындағы барлық жауап дұрыс .
 • Жарықтың кванттың теориясының дұрыс екенін дәлелдеп берген екінші құбылыс?*Планк гипотезасы;
 • Жарықтың толқындық қасиетін қандай жүйемен оқытқан тиімді.1) Жарық электромагниттік толқын; 2)Дисперсиясы, 3)Интерференциясы, 4)Дифракциясы, 5)Поляризациясы.*2, 3, 4, 5, 1;
 • Жеке оқушының білім деңгейін тексеру үшін берілетін жазба жұмысы?* Физикалық диктант;
 • Зат пен өрістің неше ортақ белгілері бар.*6.
 • Заттың құрылысы туралы алғашқы түсінікті қай эксперимент арқылы түсіндірген дұрыс?*диффузияның температураға тәуелділігін бақылау;
 • Идеал газ күйінің теңдеуін қорытын шығарудың неше тәсілі бар.* 6;
 • Кәдімгі медициналық шприц пен суы бар стаканды пайдаланып қандай құбылысты түсіндіруге болады.*Поршеньді цилиндр бойымен қозғалған сұйық;
 • Классикалық электрондық теория неше қағидаларды басшылыққа алады.*5;
 • Қазiргi мектеп физикасы қандай принципке негiзделiп құрылған?* жүйелiлiк;
 • Қазақстанның білім стандарты бойынша физикалық практикумға 10 сыныпта неше сағат берілген?*14.
 • Қазақстанның білім стандарты бойынша физикалық практикумға 11 сыныпта неше сағат берілген?*16;
 • Қазақстанның білім стандарты бойынша физикалық практикумға 9 сыныпта неше сағат берілген?*10;
 • Қазіргі кездегі көзқарас бойынша электромагниттік өріс – материяның бір түрі, ал екіншісі не?* зат;
 • Қай уақыттан бастап жарық табиғаты жөнінде екі түрлі көзқарас – толқындық және кванттың – бірге дами бастады.*ХIX – ғасырдың басы ;
 • Қандай бақылау әдiсi оқушылардың бiлiм деңгейiн тексеруде өте тиiмдi?*Ауызша;
 • Қандай деңгейде физикалық бiлiмдер жүйесi теориялармен негiзгi идеалардан принциптер мен гипотезалардан түзiледi? *Теориялық;
 • Қандай деңгейдегі физикалық білімдер жүйесі теориялар мен негізгі идеялардан, принциптер мен гипотезалардан түзіледі?*теориялық.
 • Қандай әдiспен оқу материалын түсiндiргенде оқытушы приборлар мен техникалық құралдарды қолдану арқылы физикалық құбылыстарды, процестердi, қолдарына ұстатып сездiредi?*Көрнекiлiк;
 • Қандай әдiстер физиканы оқыту процесiнде лабораториялық жұмыстар, кластан тыс бақылаулар жүргiзiп, есеп шығару кезiнде қолданылады?*Көрнекiлiк;
 • Қандай әдiстер физиканы оқыту процесiнде лабораториялық жұмыстар, кластан тыс бақылаулар жүргiзiп, есеп шығару кезiнде қолданылады?*Көрнекiлiк;
 • Қандай әдiстерi мұғалiмнiң ауызша түсiндiруi арқылы жүзеге асырылады?*Сөзбен баяндау;
 • Қандай әдіс орта мектептiң барлық кластарындағы физика есептерiн шығарудағы негiзгi метод болып есептеледі. * ауызша;
 • Қандай құбылыстар кванттық гипотеза көмегімен жарық табиғатының корпускулалық қасиетін дәлелдеп берді. * А – С арасындағы барлық құбылыстар;
 • Қандай сабақтарда сұрақтарға жауап қайтару кезiнде физикалық заңдылықтарды қалай түсiнгендiгiн мұғалiм бајылау алады?семинар;
 • Қандай тексеру оқушылардың бiлiмiн тексерудiң ең кең тараған тәсiлi?*тест құру.
 • Қандай тәсiл бойынша есептер эксперимент жүргiзудiң негiзiнде шешiледi?*эксперименттiк;
 • Қандай тәсiл кинематика, статика, электростатика, фотометрия, геометриялық оптика тарауларына есептер шығаруда көп қолданылады?*эксперименттiк;
 • Қандай тәсiлде есептiң мазмұны жеке қарапайым элементтерге жiктелiп жан-жақты талданып, соның негiзiнде табуға қажеттi шаманы бiрден анықтаудың заңдылықтары қарастылады?*аналитикалық.
 • Қандай тәсiлмен шығарғанда есептiң берiлгендерi бойынша қандай шамаларды алдымен табуға болса, соны ретiмен анықтап, ең ақырында ғана есептiң шешуiне жетемiз?* синтетикалық;
 • Қандай физикалық бiлiмдер тәжiрибенiң нәтижесiнен, ұғымдардан, заңдардан құрылады?*Эмпирикалық;
 • Қандай физикалық бiлiмдер тәжiрибенiң нәтижесiнен, ұғымдардан, заңдардан құрылады* Эмпирикалық;
 • Лабораториялық эксперимент мазмұны бойынша қандай жұмыстар болып бөлiнедi?*Сандық және сапалық;
 • Лабораториялық эксперимент мазмұны бойынша қандай жұмыстар болып бөлiнедi?*Сандық және сапалық;
 • Масса ұғымын қалыптастыру неше сатыдан тұрады?*3.
 • Мектеп физика курсы қандай принцип негізінде құрылса да, мынадай ғылыми – логикалық талаптарға сай болуы керек.*А – Д арасындағы жауаптардың барлығы дұрыс.
 • Мектеп физикасының ең басты мiндетi-*физикалық ұғымдардың жүйесiн қалыптастыру;
 • Мектептегi оқыту үрдісін ұйымдастырудың негiзгi формасы …..*Сабақ;
 • Мектептегі физика курсы негізінен неше дидактикалық принциптердің талаптарына сай құрылады? *6;
 • Модульдік оқыту әдісін орта мектепке енгізген кім?*М.М.Жанпейісова;
 • Мұғалімнің кәсіби әрекетінің құрамына енетін неше компанент бар? * 6;
 • Оқу бағдарламасында қандай әдiстi тарауларды және бөлiмдердi қайталау және пысақтауда қолданған жөн?* тестiк;
 • Оқу материалын сабақта диалогсыз тек мұғалiмнiң өзiнiң үздiксiз сөзбен ауызша баяндау, қандай тәсiл?*лекция;
 • Оқу процесінің ақпараттық үлгісінің параметрлік берілісі қабылданған педагогикалық технологияны жасаған кім?*Шаталов;
 • Оқу үрдісі неше параметрден тұратын модульдік мазмұнды пайдалану арқылы жобаланады?* 6;
 • Оқушылар білімін тексеру әдісі? * жеке дара;
 • Оқушыларды классикалық электрондық теориямен таныстыру барысында қандай моменттерге көңіл бөлу қажет.* Теорияның қысқаша шығу тарихына;
 • Оқушылардың … ойлауы физика мен математиканың арасындағы терең байланысты таба бiлуге, олардың техникада қолдану мүмкiндiктерiн алдын ала болжай бiлуге, физикалық идеялардан түрлi техникалық кострукциялар мен модель схемаларды жасай бiлуге үйрету арқылы дамытылады. ғылыми-техникалық;
 • Оқушылардың бiлiмiн тексерудiң жазбаша тәсiлi қай жолмен жүзеге асырылады?*бақылау жұмысын алу;
 • Оқушылардың білім деңгейін тереңдетіп, ойлау қабілетін дамыту үшін қосымша қандай сабақ өткізіледі? *Факультативтік сабақ;
 • Оқушылардың білім дәрежесіне байланысты жасалатын оқыту әдісі?*Деңгейлік;
 • Оқушылардың қандай ойлауы логикалық синтездiк тәсiлi негiзiнде дамытылады?*Индуктивтiк ойлауын;
 • Оқушылардың қатыстырылуымен кластан тыс жасалатын жұмыстар, олар … *тест құру.
 • Оқушылардың қатыстырылуымен сыныптан тыс жасалатын жұмыстар неше топқа бөлінеді?*3;
 • Оқушылардың логикалық танымдық және шығармашылық ойлауы мен қабілеттерін дамытуда сабақтарды қандай тәсілмен өткізу керек?*проблемалық оқыту;
 • Оқыту әдiстерi қанша түрге бөлiнедi?*3;
 • Оқыту процесiнде, көп ғасыр бойы әсiресе, дiни оқу орындарында қатып қалған кiтап сөзiн өзгерттпей тастай қылып қандай әдiс пайдаланып келдi?*Жаттаттыру;
 • Орта мектепте физиканы оқыту әдістемесі оқулығын Қазақстанда жазған ғалым?*К.Айманов.
 • Осы уақытқа дейiн әдiстемелiк әдебиеттерде геометриялық оптиканы түсiндiрудiң қанша түрлi тәсiлдерi айқындалған?*2;
 • Өзінің ерекшелік сипатына сәйкес физикалық таным процесі философиялық тұрғыда қалай жүзеге асырылады.*А – С арасындағы жауаптың бәрі дұрыс;
 • Проблемалық оқыту түрғысымен М.И Махмутов оқыту әдiстерiн неше түрге бөлдi?*10;
 • Рычагты таразы қандай физикалық шаманы өлшеу үшін пайдалынылады?* масса;
 • Сапалық есептердi шешудiң … тәсiлi өзара байланысқан бiрнеше сапалық сұрақтар мен оларды шешуден тұрады.*эвристикалық;
 • Сұйықтарға немесе газдарға батырылған денеге әсер ететін кері итеруші күшті кімнің заңымен есептейміз.*Архимед;
 • Сұйықтардағы электр тогының табиғатына арналған кімнің заңы бар.*Фарадей;
 • Сұйықтардың ыдыс қабырғасына түсіретін қысымын эксперименттік түрде кімнің заңымен анықтаймыз?*Паскаль;
 • Тiкелей өлшеу методы неше топқа бөлiнедi?*2;
 • Тақырыптық физика кешін өткізу неше кезеңнен құрылады?*6;
 • Теорияның негізін қандай фактілер құрайды:*Эксперименттік факт;
 • Теорияның ядросы неден тұрады.*Постулаттар;
 • Тәжірибе үшін электрлендірілген бірдей екі трактор, полиэтилен шыршалар, адам бейнелерін, бұрамалы машина алып, 7сыныпта қандай тақырыпқа арналған демонстрацияны көрсетуге болады?*Механикалық қозғалыс;
 • Тәлiмдiк сабақты ұйымдастырып, өткiзудiң неше ерекшелiгi бар?* 5;
 • Ұйымдастыру формасына қарай физикадақы оқу экспериментiнiң жүйесi неше түрден тұрады?* 6;
 • Физика – техникалық үйірмелер неше әдістемелік талапқа сай ұйымдастырылуы кажет?*7;
 • Физика есептерiн шығарудың әдiстемесi қанша негiзгi кезеңдерден тұрады?*9.
 • Физика және астрономия пәні бойынша жасалатын оқыту – әдістемелік кешені неден тұрады? * А – Д арасындағы жауаптардың барлығы дұрыс.
 • Физика курсы өрістік көзқарас тұрғысынан құрылғанда, ол неше бөлімнен тұрады? *2;
 • Физика сабақтарында көбiнесе оқу материалын түсіндіруде қандай әдiстер қолданылады?*Ауызша сөзбен баяндау;
 • Физикалық бiлiмдердiң логикалық жүйесi қандай дәрежеде құрылды?*Эмпирикалық және теориялық;
 • Физикалық құбылыстардың әр түрлi көптеген белгi-сырлары болады, бұл олардың кейбiр қасиеттерiн бөлiп алып зерттеуге қиындық туғызады. Сол үшiн физикада ерекше қандай әдiс қолданылады?*Идеализация;
 • Физикалық құбылыстардың әр түрлi көптеген белгi-сырлары болады, бұл олардың кейбiр қасиеттерiн бөлiп алып зерттеуге қиындық туғызады. Сол үшiн физикада ерекше қандай әдiс қолданылады?*Идеализация;
 • Физиканы оқыту әдiстемесi қандай ғылымдардың құрамдас бiр саласына жатады?*педагогика.
 • Физиканы оқыту әдiстемесi студенттерге қандай дайындық берудi мақсат етедi?*Кәсiптiк-әдiстемелiк;
 • Физиканы оқыту әдістемесі пәнінің негізгі міндеті?*А-Д арасындағы барлық жауап дұрыс.
 • Физиканы оқыту оқушылардың шығармашылық қабiлетiн арттыру – *олардың физикалық ойлауын дамытуының құрамдас бөлiгiнiң бiрi болып табылады;
 • Физиканы оқытуда аспан денелерін қыр-сырын қарастыруда пән аралық байланыс көбірек қолданылады?*астрономия;
 • Физиканы оқытуда есептер шығаруда пән аралық байланыс көбірек қолданылады?*математика;
 • Физиканы оқытудың әдістемесінің зерттеу обьектiсi – *оқыту процесi;
 • Физиканың өмірмен, техникамен, қазірге өндіріс технологиясымен тығыз байланысты дәрежеде түсіндірілу принципі. *Политехникалық принцип;
 • Физиканың тәрбиелік маңызы неде? *барлық жауап дұрыс.
 • Фотоэфект құбылыс зерттеген және оның заңдылықтарын тапқан орыс физигі кім?*Столетов А.Г.
 • Фотоэфект құбылысын және оның заңдылықтарын түсіндіру үшін ең басты неше тәжірибені көрсеткен тиімді.*4;
 • ХIХ ғасырдың алғашқы ширегінің соңында оптикалық көзқарастарда төңкеріс байқалды, ол кімдердің еңбектеріне байланысты еді.*Максвелл.
 • Шаталов «Бүкіл әлемдік тартылыс заңын» түсіндіретін трек конспектісінің неше нұсқасын ұсынды?*3;
 • Энергия ұғымының жиi кездесетiн неше түрлi анықтамасы бар?* 3;
 • Ядролық физика тарауын оқытудың неше жалпы әдістемелік ерекшелігі бар.*7;
%d такие блоггеры, как:
Перейти к верхней панели