2014-06-16 15-57-38 Скриншот экрана

МАЗМҰНЫ;

 

 • Механикада қарастырылатын денелер моделң. Санақ жүйесі,
 • Қозғалыс заңдары, траектория, жол, орын, ауыстыру,
 • Жылдамдық және үдеу векторлары,
 • Бір қалыпты жәнебір қалыпты айнымалы түзу сызықты қозғалыстар,
 • қисық сызықты қозғалыс. Қозғалыстардың тәуелсіздік принципі,
 • Кооридинаталар мен жылдамдықтар үшін Галилейдің түрлендірулері,
 • ұзындық, масса және уақыт эталондары. БХЖ-жүйесі,
 • Айналмалы қозғалыс. Шеңбер бойымен бір қалыпты айналмалы қозғалыс,
 • Тербелмелі қозғалыс,
 • гармониялық тербелістер,
 • тербелістің амплитудасы, жиілігі және фазасы,
 • айнымалы және тербелмелі қозғалыстар арасынжағы байланыс. Векторлық диаграмма,
 • Бірдей және әр түрлі жиілігі бар бір бағыттағы гармониялық тербелістерді қосу. соғу,
 • Өзара перпендикуляр тербелістерді қосу. Лиссажу фигуралары,
 • материялық нүктенің динамикасы,
 • Фундаменталдық өзара әсер. Күш, масса,
 • Инерциялаық санақ жүйесі Галилейдің салыстырмалылық прицнипі,
 • Ньютонның бірінші заңы, Ньютонның екінші заңы, Импульс,
 • Ньютонның үшінші заңы, Импульстың сақталу заңы,
 • материялық нүктенің импульс моменті, күш моменті, күш импульсі,
 • Механикада қарастырылатын күштер,
 • Жұмыс және қуат,
 • Күштердің потенциал өрісі. Консервативтік және консервативтік емес күштер,
 • Кинетикалық және потенциалдық энергия.
 • потенциалдық энергия мен күш арасындағы байланыс,
 • Потенциалды күш өрісіндегі материялық нүктенің толық энергиясының сақталуы.
 • Қатты дене механикасы,
 • қатты денені материялық нүктелер жүйесі ретінде қарастыру,
 • Абсолют қатты дене, Лездік айналу осьтер,
 • денелердің еркіндік дәрежелері туралы түсінік,
 • Бекітілген ось төңірегіндегі айналыс, айналу оське қатысты күш моменті,
 • Қос күш, қос күштің моменті,
 • Қатты дененің инерция моменті мен импульс моменті,
 • Кейбір денелердің инерция моменті, Штейнер теоремасы,
 • қатты дененің айналмалы қозғалысы үшін Ньютонның екінші заңы.
 • Айналыстағы қатты дененің кинетикалық энергиясы,
 • қатты дененің тепе-теңдік шарты, тепе -теңдіктің түрлері.
 • Серпімділік деформациясы
 • Қатты денелердің серпімділік қасиеттері, Гук заңы,
 • Ығысу деформациясы, Пуассон коэффициенті,
 • серпімділіктің және беріктіктің шектері, Пластикалық деформация.
 • Серпімді деформацияланған дененің потенциалдық энергиясы. Энериясы тығыдығы.
 • үйкеліс күштері қатысатын қозғалыс.
 • үйкеліс күштері,
 • құрғақ үйкеліс, тыныштық және сырғанау үйкелістері,
 • Тұтқырлық үйкелісі және ортаның кедергісі,
 • үйкеліс күштерінің табиғаттағы мағынасы
 • Бүкіл әлемдік тартылыс.
 • ньютонның бүкіл әлемдің тартылыс заңы,
 • тартылыс құбылысы және оны анықтау,
 • ауырлық күшін және дене салмағы,
 • ауырлық күшінің географиялық еңдікке тәуелділігі,
 • Ауырлық(гравитациялық) және инерциялық массалар,
 • Планеталардың қозғалысы, Кеплер заңдары,
 • Бірінші және екінші космостық жылдамдықтар,
 • Инерциялық емес санақ жүйсіндегі қозғалыс,
 • инерция күші,
 • центрден тепкіш инерция күші,
 • кориолис күштері,
 • инерциялы емес санақ жүйесіндегі дене қозғалысының жалпы жағдайы,
 • инерцияла кориолис күші пайда болатын қозғалыс мысалдары, Фуко маятнигі,
 • МОЛЕКУЛАЛЫҚ ФИЗИКА ЖӘНЕ ТЕРМОДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ
 • Молекулалық физика пәні, материялық дененің моделі,
 • заттардың агрегаттық күйлері және олардың белгілері,
 • заттардың молекулалық-кинетикалық теориясын тәжірибе жүзінде негіздеу,
 • ГАЗДАРДЫҢ МОЛЕКУЛАЛЫҚ-КИНЕТИКАЛЫҚ ТЕОРИЯСЫНЫҢ НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕРІ.
 • Идеал газ, қысым,
 • газдардың кинетикалық теориясының негізгі ұғымдары,
 • газдардың кинетикалық теориясының негізгі теңдеуін қорытып шығару(қысым үшін),
 • Температура, Температураның тәжірибелік және абсолюттік шкалалары, Термометрлер,
 • Газ заңдары,
 • Идела газ күйінің теңдеуі,
 • Идеал газдың ішкі энергиясы, Энергияның еркіндік дәржелеріне қарай таралу заңы,
 • МАКСВЕЛЛ ЖӘНЕ БОЛЬМАН ТАРАЛУЛАРЫ
 • Газ молекулаларының жылдамдығы, газ молекулаларының жылдамдықтары бойынша таралуы, максвелдык таралуды қорытып шығару,
 • Барометрлік формула,
 • Больцманның таралу заңы,
 • ТЕРМОДИНАМИКАНЫҢ БІРІНШІ БАСТАМАСЫ.
 • термодинамика зерттейтін негізгі мәселелер,
 • Жұмысты және жылуды жүйелер арасындағы энергия алмасу әдістері ретінде қарастыру,
 • берілген жылу мөлшері мен жұмыстың эквиваленттігі,
 • Термодинамиканың бірінші бастамасы,
 • Энергия сақталу заңының жалпы тұжырымдамасы,Бірінші түрдегі перпетуум мобиле,
 • Газдардың жылу сыйымдылығы,
 • Классикалық теорияның тәжірибеден ауытұуы, жылу сыйымдылығының кванттық теориясы жөніндегі түсініктер,
 • термодинамиканың бірінші бастамасын изопроцесстерге қолдану,
 • адиабаттық және политропты процесстер,
 • Газ көлемі адибаталық және изотермиялық түрде өзгергендегі жұмыс
 • ТЕРМОДИНАМИКАНЫҢ ЕКІНШІ БАСТАМАСЫ
 • Тепе-тең процесс,
 • қайтымды және қайтымсыз процесстер,
 • Жылу машинасының пайдалы әсер коэффициенті,
 • жылулық және суытқыш машиналар,
 • Карно циклы,
 • Идеал газға арналған Карно циклының пайдалы әсер коэффициенті,
 • термодинамиканың екінші бастамасы және оның статистикалық мағынасы,
 • әлемдік дүниенің жылуылқ сөнуі,
 • келтірілген жылу мөлшері, энтропия туралы түсінік,
 • ТАСЫМАЛДАУ ПРОЦЕСТЕРІ
 • заттың , импульстің және энергияның тасымалдану процестерінің физикалық мәні,
 • молекулалардың өзара әсерлесу күштері мен қарапайым потенциалдары,
 • молекулалардың еркін жүру жолының орташа ұзындығы,
 • Жалпы тасымалдау теңдеуі,
 • Газдардағы диффузия,
 • газдардағы ішкі үйкеліс(тұтқырлық),
 • Газдардың жылу өткізгіштігі,
 • НАҚТЫ ГАЗДАР.
 • Газдар қасиеттерінің идеал газ моделінен ауытқуы,
 • ван-дер-Ваальс теңдеуі және оны талдау,
 • Ван-дер-Ваальс изотермаларын талқылау,тәжірибелік изотермалар
 • заттың газ күйінен сұйыққа өтуі, Кризистік күй, Қаныққан бу,
 • Электр және магнетизм негіздері,
 • Электромагниттік өрістің эалпы сипаттамасы,
 • Зарядталған микробөлшектер,
 • Элементар заряд және оның инварианттығы,
 • зарядтың сақталу заңы,
 • Электростатика.
 • Электр зарядатры және өрісі,
 • Электр өрісі тұрақтылығы туралы ұғымның физикалық мазмұны және оны қолданудың шектеулері,
 • зарядтардың өзара әсері, кулон заңы,
 • Өлшемдер жүйелері, формулалардың рационалданған жазылуы,
 • Нүктелік заряд өрісінің кернеулік векторы,
 • Өрістердің суперпозициясы,
 • Диполь өрісінің кернеулігі,
 • Кернеулік сызықтары, Кернеулік векторының ағыны,
 • Остроградский-Гаусс теоремасы және оның электр өрісін есептеуге қолдану,
 • Электростатикалық өріс күштерінің жұмысы, кернеулік векторының циркуляциясы,
 • Электростатикалық өрістің потенциалдық характері,
 • потенциал және потенциал деңгейінің беттері,
 • электростатикалық өрістің кернеулігі мен потенциалының арасындағы байланыс.
 • ЭЛЕКТР ӨРІСІНДЕГІ ӨТКІЗГІШТЕР.
 • Өткізгіштегі зарядтардың орналасуы.
 • өткізгіш бет потенциалдың деңгейлік беті,
 • өткізгіш бетіне жақын жердегі өріс кернеулігі және оның зарядтардың беттік тығыздығымен арасындағы байланыс,
 • сыртқы электр өрісіндегі өткізгіштер,
 • Индукцияланған зарядтар,
 • Тиістіру арқылы электрлендіру, Электростатикалық қорғауыш, Ван-де-графф электростатикалық генераторы,
 • Оқшауланған өткізгіштердің электр сыйымдылығы,
 • Конденсатор (жазық, сфералық, цилиндрлік) және олардың сиымдылығы. Конденсаторды қосу,
 • ДИЭЛЕКТРИКТЕРДЕГІ ЭЛЕКТР ӨРІСІ
 • Полярлы және полярлы емес молекулалар
 • Байланысқан және еркін зарядтар,
 • Диэлектриктердің поляризациялануы,
 • поляризация векторы,
 • электрлік ығысу(электрлік индукция) векторы,
 • диэлектрлік өтімділік,
 • екі диэлектрик шекарасында электр өрісінің(индукция сызықтарының) сыну заңы,
 • дижлектриктердегі электр өрісі үшін Остроградский-Гаусс теоремасы,
 • Сегнетоэлектриктер, түзу және кері пъезоэлектрлік эффект,
 • ЭЛЕКТР ӨРІСІНІҢ ЭНЕРГИЯСЫ.
 • Зарядтар жүйесінің энергиясы,
 • зарядталған өткізгіштің энергиясы,
 • Зарядталған конденсатор энергиясы,
 • Электр өрісінің энергиясы және оның тығыздығы,
 • ТҰРАҚТЫ ТОК.
 • Электр өрісіндегі зарядатрдың қозғалысы,
 • Электр тоғы, тізбектің бөлігі үшін Ом заңы, Өткізгіштің кедергісі,
 • Тосын күштер және электр қозғаушы күш,
 • Ом заңының дифференциалдық түрі,
 • Электр қозғаушы күші бар тұйық тізбек үшін Ом заңы(біртекті емес тізбек учаскесіне арналған Ом заңы),
 • тұрақты токтың жұмысы мен қуаты,
 • Джоуль Ленц заңы және оның дифференциалдық түрі,
 • Тармақталған тізбек, Кирхгоф заңы,
 • ҚАТТЫ ДЕНЕЛЕРДЕГІ ЭЛЕКТР ӨТКІЗГІШТІШІ.
 • металдардағы токты тасушылардың табиғаты, папалекси және мандельштам, Стюарта және Толмен тәжірибелері.
 • металдардың электр өткізгіштігінің классикалық теориясы және осы тұрғыдан Ом және Джоуль-Ленц заңдарын қорытып шығару,
 • Металдар кедерігісінің температураға тәуелділігі,
 • Классикалық теорияның қиындығы,
 • ТЕРМОЖЭЛЕКТРОНДЫҚ ЭМИССИЯ ЖӘНЕ ЖАРТЫЛАЙ ӨКТКІЗГІШТЕР МЕН МЕТАЛЛДАРДАҒЫ КОНТАКТІЛІК ҚҰБЫЛЫСТАР.
 • Электрондардың металдан шығу жұмысы,
 • термоэлектрондық эмиссия, электрондық лампалар(диодтар, триоттар), олардың қолданылуы,
 • Жартылай өткізгіштер мен металдардағы контактілік потенциалдыр айырмасы, Вольта заңы,
 • Термоэлектрлік құбылыстар.
 • ТОКТАРДЫҢ МАГНИТ ӨРІСІ.
 • Токтардың өзара әсері,
 • Магнит өрісі және оның сипаттамасы,
 • Магнит өрісінің кернеулігі және индукциясығ
 • Магнит өрісінің ағыны,
 • Био-Савар-Лаплас заңы, түзу, дөңгелек және моленойд тәріздес токтардың магнит өрісі,
 • Магнит өрісіндегі токқа әсер етуші күштер,Ампер күші,
 • Магниттік кернеулік векторының циркуляциясы,
 • магнит және электр өрістерінде қозғалған зарядға әсер етуші күш. Лоренц күші,
 • Холл эффектісі, Электронның меншікті зарядын анықтау,
 • электромагниттік индукция,
 • Электромагниттік индукция құбылысы, Фарадей тәжірибесі және Ленц ережесі,
 • Индукция электр қозғауша күші, Фарадей заңы,
 • өздік индукция құбылысы, Өздік индукцияның электр қозғаушы күші,
Рубрики: Жалпы физика курсы

%d такие блоггеры, как:
Перейти к верхней панели