ρ Жалпы физика курсы


ξ Атом және атом ядросы физикасы


 

ζ Теориялық физика


 

Ψ Кванттық механика


χ Классикалық механика


Статистикалық физика. Физикалық кинетика негіздері

 Т. Бижігітов. Статистикалық физика. Физикалық кинетика негіздері. 


 

Φ Физиканы оқыту әдістемесі

 


 

Сөздіктер


 

 

 Есептер


 

 

Оқу-әдістемелік кешен


 

0 комментариев