Курсқа жазылу | Запись на курс Вам необходимо войти в систему , чтобы зарегистрироваться курсе этой дисциплины
ҚазРус

Бөлім 7.2A:Тығыздық

Осыған дейін меңгерілген білім: Оқушылар «Жаратылыстану» бағдарламасынан заттың құрылысы туралы біледі.

Оқу мақсаттары

7.2.2.5 таразылардың (электронды,серіппелі, рычагты) көмегімен дененің массасын өлшеу;

7.2.2.6- әртүрлі пішіндегі қатты дененің немесе сұйықтың көлемін өлшеу үшін өлшеуіш цилиндрді(мензурка) қолдану

7.2.2.4 тығыздықтың анықтамасын білу және тығыздық = масса / көлем формуласы бойынша есеп жүргізу;

7.2.2.7- сұйықтың және дұрыс және дұрыс емес пішіндегі қатты дененің тығыздығын анықтау әдісін сипаттау;

7.1.1.3- туынды өлшем бірліктер мен негізгі ХБЖ бірліктерді ажырату

Раздел(7.2A): Плотность

Рекомендуемые предварительные знания: Учащиеся уже знакомы со строением вещества из предмета «Естествознание».

В данном разделе рассматривается понятие плотности веществ и расчет плотности вещества

Цели обучения:

7.2.2.5- измерять массу тела с использованием весов (электронных, пружинных и рычажных весов);

7.2.2.6 -использовать измерительный цилиндр (мензурка) для измерения объема жидкости или твердого тела различной формы

7.2.2.4 -знать определение плотности и производить расчеты по формуле плотность = масса / объем;

7.2.2.7- описывать, методы определения плотности жидкости и твердого тела правильной и неправильной формы;

7.1.1.3- различать основные и производные единицы измерения СИ;

Сабақтар тізімі / Список уроков:

Рубрики: Онлайн уроки

Перейти к верхней панели