Молекуланың өлшемдерiн бағалау үшiн майдың су бетiнде жайылуын бақылаған жөн. Егер ыдыс өте үлкен болса, май ешуақытта да бүкiл беттi жаппайды. Мысалы, көлемi V 1мм3 тамшының S ауданының 0,6м2-тан артық болуы мүмкiн емес. Майдың ең үлкен ауданға жайылуы кезiнде, ол қалыңдығы d бiр молекулаға бара-бар қабатты жасайды деп жорамалдауға болады. V=S·d. Онда май молекуласының диаметрi d мынаған тең:


Басқа заттардыңда молекулаларының өлшемi осы шамалас.